Městys Bezno
Městys Bezno

1921 - 1929

Doslovný přepis sl. Petry Šádkové z originálu kroniky – založené v roce 1881 řídícím učitelem  Václavem Vaňkem 

Václav Vaněk
 

 

 

 

Václav Vaněk zakladatel kroniky

Rok 1901 zapsal p. Antonín   Beneš

Od roku 1902 vedl krnoniku až do roku 1945 Ing. Vojtěch Beneš rolník a podnikatel ve stavebnictví z č.p.140

Rok 1921 

Náboženské smýšlení.

Svoboda politická přinesla s sebou i svobodu v náboženském smyslu vnějším. Lid odpoutává se od církve římsko-katolické. V prosinci r. 1920 a v lednu 1921  pořádány byly 3 přednášky „Volné myšlenkám“  na „Šmerhově“. Nově založená církev československá i v Bezně tento rok se zakotvila.

Čsl. Kněz Blahout sloužil v květnu u Třech svatých první českou mši. Missionáři též několik dní se v Bezně zdrželi a v kostele kázali a zpovídali.

Sčítání lidu.

Náboženské smyšlení vyjádřeno bylo výsledkem sčítání, vládou t. r. nařízené a v Bezně p. říd. uč. Seidlem prováděné. Napočteno 161 domů, 922 lidí ve 227  rodinách. Přihlášeno 182 l. bez vyznání, 238 vyzn.  československého, ostatní katolíci, něco evangelíků.

 

Hlad v Rusku.

V sovětovém Rusku vypukl hlad, několik milionů lidí hladoví, na 1 mil. Jich – zejména dětí – umírá. Jako všude, tak i u nás sbírá se na hladovějící Rusy, zde p. uč. Švorcem.

Sbírka na „Sokola“.

„Sokol“ sbíral v listopadu dobrovolné dary na postavení tělocvičny po Bezně, Sovinkách a  Nemyslovicích. Divad. Ochotníci odhlasovali dar „Sokolu“ 5.000 Kč, a  pořizují si nábytek na jeviště.

Drahota.

Během roku se záznam naší koruny na světových burzách lepšil. Drahota nestoupá, ale aniž znatelně polevuje. Plodiny hospod. jsou uvolněny, takže cena těchto odpovídá ceně zahraniční: pšenice 360-440 Kč, žito 340-400 Kč, ječmen 320-360 Kč, oves 310-320 Kč. Řepa 26 Kč/1mg. Dobytek 7-11 Kč za 1 kg živé váhy. Pár střevíců 300-400 Kč, 1mg hned. Uhlí 35 Kč, oblek 1.600 Kč.

Po převratu uzavírali se často úřední sňatky na polit. správě v Ml. Boleslavi. Počet rozvodů stoupá.

Návrat zajatců z Ruska.

Dva roky po ukončení války vrací se ještě někteří příslušníci našeho národa ze  zajetí, zejména ze Sibiře. Stávají se případy, že některý přivede s sebou manželku – Rusku, nebo ženatý zajatec vrací se domů, kde nalézá svoji manželku znovu provdanou, neboť jej považovala za mrtvého.

Fata Morgana v Sovinkách roku 1915.

Přede žněma v r. 1915 bylo velice parné počasí, večery jasné za čistého teplého vzduchu. A  tu u Sovinek byl po 2 až 3 večery, od 8 ½  hod. do ¾  9. viděti zjev jen v Sahaře a v střední Asii se opakující – zrcadlení výdušné – fatu morganu. Od „trávní cesty“ ke „Kameni“ kde byly lány ječmene zřeli udivení diváci po tři večery (přes den neb dva dny) po západu slunce zřetelně seřazující se vojsko ku přehlídce, dále vlak jedoucí po dlouhém mostě s ozářenými okny zapadajícího slunce, mávání cestujících šátky a nakládání sena na povozy po nějaké řece. Dle tipu vojska a dle polohy zrcadlícího se obrazu, dá se usuzovati na jižní Francii, odkud odraz asi nastal. Obecenstvo se sjíždělo z daleka kočáry a  automobily, noviny psaly dlouhé články.

Rok 1922

Počasí.

Z jara bylo sucho, přede žněma začalo deštivé počasí, které potrvalo přes žně – obilí, sveženo mokré a srostlé do stodol – a přes dobývání bramb. a  řepy. Také mrazíky se objevily. Práce v poli byla svízelná jak pro lidi, tak zvířata. Na státních statcích dobývala se řepa do 25. list., vozila se do pol. Prosince za pomocí parního (pluhu) stroje.

Pomník obětem války 1914-1918.

V březnu započata byla akce na postavení pomníku obětem světové války. Veškeré spolky a  organizace za předsednictví p. Jos. Thalse st. Usnesli se zadat dodání pomníku války firmě Prskavec z Ml. Boleslavě v ceně ca 3.000 Kč. Základní kámen položen 30. července, odhalen byl v den čtyřletého výročí samostatnosti – 28. října. Jména 33 občanů vyryta v mramorové desce, jejich fotografie uloženy v základním kameni. Náklad hrazen divad. předst. dobrov. dary a sbírkou.

Lid.škola hospod.

Na popud Osvětové komisse založena Lidová škola hospodářská pro Bezno, Sovinky, Nemyslovice a Doubravičku. Stavební odbor Sokola Bezno-Sovinky zakoupil na „Ostrůvku“ 3.000 m2 za 12.000 Kč od velkostatku ku stavbě tělocvičny. Ještě tento rok byla postavena ohradní zeď, plot a skladiště.

Ruská stud. družina.

Vypovězení ruští vysokoškolští studenti předvedli po dva večery národní zvyky, tance, hudbu a ukázky dramatické tvorby ruské. Při vyprodaném sále úspěch veliký.

Dětské divadlo.

Dvě dětská představení se zdařila za vedení pí. Novotné a pí. Projsové.

Biřmování.

Na jaře odbývalo se biřmování.

Neštěstí rodiny Beránkové.

V listopadu stihlo rodinu Beránkovou neštěstí. Nákladní vlak při přejíždění silnice u  nádraží v Bezně narazil v ranní tmě na právě jedoucí povoz kolejnářky pí. Beránkové a na místě usmrtil ji i 16ti letého syna. Kůň vyvázl bez nejmenšího poranně, vůz byl rozdrcen.

Stavební ruch.

V letech 1921 – 1922 stavěno za podpory státu, tj. stavebník, dostává po 25 letech podporu peněžní 4%, postupně jen 2 ½% z celkového stavebního nákladu, každým rokem. Stavební družstvo v Sovinkách získává stavební místo mezi dvorem a Sovinkama na levé straně. Domek o 2 místnostech, chodbě, o  sklepě, se 2-ma chlévy stojí 48 – 52.000 Kč včetně stavebního místa. Během 4. let postaveno v Bezně 9 nových domků. Stavební místa za 2 Kč/1m2 .

Cena naší koruny.

Čsl. koruna jest stále více hledána za hranicemi jakožto platidlo ve světovém obchodě. Následkem poklesu německé marky, ale hlavně příznivým rozpočtem státním (žádný schodek!) stoupá od ledna t. r. kurz Kč ze 7 bodů na necelých 20.  Následkem však vnitřní hosp. krize klesá koncem roku na 16 bodů.

 Ceny

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny obilí.

Volný dovoz hosp. – srazil ceny na domácím trhu: za 100 kg pšenice platí se 160 Kč, žita 110 Kč, ječmene 120 Kč, bramborů 20 Kč, 1 lt. mléka 1-2 Kč, 1 kg živé váhy dobytka 2-6 Kč. Pár střevíců 90-160 Kč, 1 mg uhlí 20-28 Kč, 1m3 dříve 60 Kč. Řepa 1 mg za 17 Kč.

Ceny 1922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ceny 1922

Mzdy.

Čeledín 160-180 Kč měsíčně mimo stravu

Služebná 100-140 Kč měsíčně mimo stravu

Nádeník 2 Kč za 1 hod. práce

Dělníci 1.25 Kč za 1 hod. práce

Úmrtí Mudr. Čejky.

Dne 14. prosince byl pohřben ohněm v Praze zdejší obvodní lékař Mudr. Josef Čejka, člen a  funkcionář mnoha vlast. spolků, vřelý vlastenec.

Rok 1923

Počasí.

Do 15. ledna bylo blátivo, jen lehčí mrazíky, takže se všude oralo. V únoru napadlo trochu sněhu a byl i větší mraz, který dlouho nepotrval.

V březnu bylo blátivo a děštivo, kolem 20. počalo se síti. Začátkem dubna dostavily se mrazíky, v půli bouře.

První ministr financí Rašín zastřelen. 

6. ledna byl úkladně postřelen ministr financí Rašín, z politických pohnutek. Svému zranění – do míchy – podlehl koncem února. Byl zpopelněn na Olšanech za ohromné účasti všech vrstev národa.

Úroda. 

Květen byl chladný a  střídavě deštivý. Následovalo sucho, které trvalo do ½ září. Úroda byla bohatá na slámu, ale obilí bylo málo nasl. dešťů při prášení a rzi na pšenici.

Maršálek Foch.

Francouzský maršálek Foch, vítězný velitel spojených armád za světové války, za návštěvy naší republiky projel (16. května po státní silnici automobilem náš okres, cestou přes Ml. Boleslav na bojiště královehradecké z.r. 1866.

Pí. Masaryková.

Choť p. pres. Masaryka – rozená američanka – zemřela 13. května v Lánech na zámku, panství „darovaného“ národem prvnímu presidentu republiky.

Divadlo v přírodě.

Spolek divadelních ochotníků sehrál na pamět. Výročí spolku v lese „Šulcově“ (katastr Chotětov) divadelní hru „Janošík“ , v neděli.

Obecní volby.

V měsící září provedly se druhé volby do obecního zastupitelstva na základě všeobecného práva volebního.

Hlasů 202 ………………. Republikánská strana venkova – získala 6 mandátů

          156 ………………. Strana domkařů, dělníků a malorolníků obdržela 5 mandátů

            69 ………………. Strana lidová obdržela 2 mandáty

            48 ………………. Strana čsl. národních socialistů obdržela 1 mandát

            44 ………………. Strana - - živnostenská obdržela 1 mandát

  

          519                       

 

Starostou zvolen  Vojt. Beneš, náměstkem Kálecký Jos., rádní Kočí Jos. č. 18, Mrázek Vojt. A Sedláček Frant.

Nový lékař.

Tohoto roku byl jmenován nový státní obvodní lékař Mudr. Ant. Vala.

Veslařský klub.

Nově ustavený „Veslařský klub“ vlastní 3 lodičky. Za jeho řízení uspořádán 6. července ohňostroj na rybníku při oslavě památky upálení M.J. Husa.

Hornická stávka.

Na podzim vypuknuvší všeobecná stávka horníků způsobila nemalé nesnáze, neboť dostavivší se dosti kruté a zdlouhavé zimě, bylo o uhlí nouze.

Koruna čsl.

Naše koruna udržuje se na výši 17 švýcarských franků.

Marka něm.

Německá marka klesá, 1 mil. Těchto stojí našich 15 hal.

Stodola vyhořela.

Starodávná pověstmi opředená - stodola v „koutě“ u Benešů byla někým zapálena a  právě 200 let po jejím postavení (letopočet 1723 na kameni zadního rohu) lehla popelem. „Čertův trám“ značně ohořel, dne 10.10. 1923.

Akademie.

„Sokol“ bezenský pořádal 7. října v upomínku na politického mučedníka bezenského Frant. Beneše akademii a přednášku br. -. Krouského.

Nový řídící učitel.

Řídícím učitelem jemonován po odcházejícím p. Frant. Seidlovi, p. Jaroslav Kouba. – Poněvadž tento rok bylo zapsáno pouze 11 žáků do I. Třídy, byla tato sloučena s II. třídou. Následky války jsou zde patrny.

Rok 1924 

Počasí.

Zima byla dlouhá a  tuhá. O Vánocích 1923 byly velké vánice. Sníh se udržel dlouho, takže se silo až v 1. pol dubna. Na jaře při vzrůstu bylo počasí příznivé, úroda obilní – při začátečním pěkném počasí – byla pouze prostřední. Koncem srpna a začátkem září deštivé počasí hrozilo potrvati do sklizně řepní. Tohoto roku byl osev řepy veliký a dostavivší se stálé počasí suché, usnadnilo lehkou sklizeň.

Umřel president Wilson.

V měsíci únoru zemřel bývalý president Spojených států Severoamerických, Wilson, hlavní opora našeho presidenta Masaryka při budování naší samostatnosti.

Příděl půdy do vlastnictví.

V důsledku zákona náborového a přídělového z r. 1919, dostalo se našim spoluobčanům ode dvora Niměřice, panství Thun Taxis 11.65 ha půdy (č. parc. 131). Příděl tento nemohl zdaleka úplně uspokojiti, neboť pouze 21. žadatelů dostalo, dílce 0.5 – 0.7 ha velké, v ceně od 4.000 – 7.000 Kč/1 ha.

Vystěhovalí legionáři.

Bojovníci za naší samostatnost – legionáři, dostávají do přídělu na Podkarpatské Rusi v kolonii u Batuje, hospodářství velká ca 50 korců. Od nás odjíždí s celou rodinou Honzátko Josef z.č. 154 a Cidlina Ant.

Letá stařena.

V měs. srpnu zemřela Beránková, 99 let stará, která ještě loni pásala husy.

Sport.

Také na venkov razí si kopaná míče (fodbal) cestu. Zakálá se u nás „Sportovní klub v Bezně“.

Ceny obilí

Ceny obilí, zejména ječmene, stouply:

                                 v.r. 1923                                           v.r. 1924

Pšenice                    140 - 160 Kč                                     200 – 220 Kč za 1 mg    

Žito                           110 - 120 Kč                                     190 – 200 Kč za 1 mg  

Ječmen                      90 - 110  Kč                                    260 – 270 Kč za 1 mg         

 

Zvěř

Zvěře bylo všeobecně málo následkem dlouhého zimního počasí a nakažl. Nemocí. Ulovilo se v měs. Prosinci pouze 35 zajíců oproti až 200 jak v .r. 1913.

Rok 1925 

Počasí.

Začátek žní byl příznivý, žito sklizeno za sucha. Po té deště každý den, mokré obilí sváženo do stodol, takže se po výmlatu špatně prodávalo. 

Vichřice

Bouře ze dne 11.-12. srpna s vichřicí natropila mnoho škod, zejména v Cetně Dol. a Hor. Vyvrátila celé aleje stromů, pobořila zdě a mnoho střech i  s vazbou strhla. Od 13. listopadu napadl sníh, začátkem prosince mráz 13-15 oC, po té obleva a 30. prosince bylo 11 oR  tepla již vf 8. h. ráno!

Cena řepy a obilí.

Tohoto roku sklízela se řepa za krásného počasí. Cena její 20 Kč za 1 mg. V březnu mráz – 7 oC. Teplota 4. ledna 1925 ve stínu v poledne 12 oR. Ječmen za 300, pšen. 295, žito 240 Kč.

Příděl půdy

Přídělové řízení od státního velkostatku v Bezně prováděno 20. srpna. Dosavadní pacht přechází do vlastnictví drobných uchazečů. Mimo tohoto ještě radní Stříbrný, u Kapličky ke Strenicům a v Prošovicích.

Obec naše dostala močál v Jezírku, Lidová škola hospodářská pokusné pole u  Sovinek do vlastnictví. Vcelku odebráno velkostatku 79 ha orné a i  stavební půdy. Stavební místa vyhrazena za Sovinkami k Prošovičům, dále na Ostrůvku, při cestě ze Sovinek ke kapličce a v cihelně proti hřbitovu. Provádění přídělu natropilo mnoho sváru a nespokojenosti. Větší chalupník (přes 15 kor.) neměl-li protesti, nedostal příděl, ani nevyhovělo se výměnou usnadnit příjezd na pole.

Honitba.

Honební enklava Pětikopá zvětšila se parcelací ze 101 ha na 151 ha, čímž stává se samostatnou honitbou obecní! Podle zákona přídělového, dostalo se i  občanům ze Sovinek a Vtelna Jiz., částí pozemků v katastru bezenském.

Volby do sněmoven.

Dne 15. listopadu konaly se volby do sněmovny a do senátu. Prováděním přídělu – jednostranným – padl i poměr odevzdaných hlasů pro jednotlivé strany:

strana Práškova                        4  (obecní v.r. 1923: -)  4

sociální demokraté                   66……………(156)……73

živnostníci                                62 …………….(44)…… 57

komunisté                                 78 ……………………... 65

nár. demokraté                         15 ………………………14

nár. socialisté                           52 ……………(48)…… 40

republik a dom.                       144 …………  (202)…..112

neodv. komunisté                       1 …………………………

lidovci                                       94 ……………………… 88

židé                                             2 …………………………

neplatné                                      6 …………………………            

Celkem:                                   524 hlasů …..(519) …..453 hlasů

Celkově volby tyto posílily stranu republikánskou s domovinou a stranu lidovou. Komunisté se stranami socialistickými a národní demokraté ztratili voliče. Získávají i živnostníci.

Rozšíření dvorků.

Stísněné domky v ulici Nemyslovické získávají koupí zádušního pole prostoru ku rozšíření dvorků.

Nové hasič. skladiště.

Za Kampeličce prodanou starou hasičskou kůlnu postavila obec novou, při farní zahradě, nákladem 13.000 Kč.

Meliorace

Na podzim provedena první meliorace (odvodnění) pozemku v Bezně, a to na parc č. 353 v Borku inž. Vojt. Beneše. Z jara bývalo toto pole zatopeno, proto proražením 4 m mohutné jílové vrstvy svedena voda 4 m trativody do 6 m hlubokého odpadu do sluje v pískové skále.

Rok 1926 

Počasí.

22.  května rozpoutala se náhle silná bouře po poledni nad Beznem a  Sovinkama, provázená průtrží mračen. Blesk uhodil několikrát náhodou nikde nezapálil. Příval vody zaplavil několik sklepů, chlévů a cihelnu, takže musila se voda stříkačkou vyčerpávat. Příkopy nemohly pojmout příval, takže voda se valila po celé šíři silnice ke hřbitovu a  k Bláhovu.

Stálé lijáky.

24. května padaly kroupy na Pětikopech. Deštivé počasí poté trvalo neustále s novým nepřetržitým deštěm 5.6. a v noci 13.6., kdy napadlo 80 ml/m vody. Po malém uklidnění v polov. července následují opět stálé deště. Žně váznou. Nová silná vichřice zvrací žebřinové vozy s úrodou, láme kmeny stromů a rozmetává střechy. Jizera několikrát rozvodněna.

Úroda.

Úroda jest svezena mokrá do stodol, sýpka jest slabá: po korci 3 mg – 4 žita, pšenice 3 – 3 ½ mg, ječmene 6 – 7 ovsa 7 mg. Řepa zapařena, výnos někde i 30 mg z 1 korce.

Konec léta suchý, že se nemohla ani zasít. Před dobýváním řepy trochu namoklo, takže se pohodlně zasilo i řepa sklidila.

Nové zvony.

V srpnu byly slavnostně vysvěceny dva nové zvony, pořízené obětavostí skoro všech občanů. Krásného však souladu proti starým zvonům, světovou válkou zničeným, nedostihují.

Stavební místa.

Bytová nouze jest stále. Proto žádáno o nové stavební místo v ulici k Hájku a k nádraží.

Radio stanice.

Po prvé přijímací radiové stanici, sestrojené v čp. 140 p. Václavem Pavlíčkem již v prosinci 1924, přistupují v okruhu bezenské posty další, až do počtu 50ti, většinou kristalové.

Motorová stříkačka.

Na popud velitele hasičů př. Vlas. Novotného zakupuje sbor dobr. hasičů motorovou stříkačku od firmy inž. Holeček, Praha-Smíchov, za 32.000 Kč.

Požár.

Požár kolny u inž. Vojt. Beneše byl snadno zdolán.

Zajatci.

I v 8-mém roce naší samostatnosti vrací se teprve někteří zajatci z Ruska do vlasti, buď se ženou-Ruskou, nebo nalézají doma ženu svoji provdanou.

Zvěř.

Zvěře stále ještě málo - mimo div. králíků. Letošní hon – první ve zvětšeném reviru – vynesl 100 zajíců a 15 koroptví.

Rok 1927 

Počasí.

Zima mírná, blátivá. V pol. měs. května po dvě noci mráz, který zničil květ švestek a ořechů. Listí akátů spálené mrazem opadalo. Žně a sklizeň řepy, příznivé počasí.

Nemoce.

Z jara rozšířila se značně chřipka.

Hasiči.

Sbor dobrov. hasičů založil pamětní knihu sboru.

Výstava v Mladé Boleslavi.

Pro výstavu sev. Čech v Ml. Boleslavi zodpověděn dotazník týkající se samosprávy; v následujícím:

A. Ústřední správa. I. Všeobecné!

Nejstarší záznam o Bezně z r. 1050. Na městys povýšeno v r. 1903. Literatura uvedena dle úvodního listu této pam. knihy. Význačné osobnosti zakladatel této knihy říd. uč. Václ. Vaněk a Pavel Štrobach.

Známé pořadí rychtářů a starostů: Václ. Horák 1843-46, Beneš Frant. 1847-71, Demuth Frant. 1871-75, Horák Jos. 1875-1878, Novák Jos. 1878-1883, Beneš Frant. 1883-1895, Beneš Ant. 1895-1919, Kálecký Jos. 1919-1923, Mg. Vojt. Beneš 1923-1927. Znak měst. Bezna připojen.

Spolky: tělovýchovné Sokol a Sportovní klub, sociální Spolek invalidé, zábavní Divadelní ochotníci.

I. Data o volených správních orgánech.

a.) Volby do obcí. V r. 1908 voličů 168, v.r 1914 - 205, 1919 - 554 a v r. 1923 – 558. Náklad na obecní volby 288 – 443 Kč.

b.) Zastupitelstvo jest 15. členné.

c.) Měst. Rada 5. členná.

d.) Odbory: vodárenský, silniční, zdravotní, policejní a stavební.

e.) Starosta za stranu republikánskou.

f.) Finanční komise 6-ti členná.

 

III. Zaměstnanci.

2 aktivní strážníci.

IV. obecní úřad.

Vlastní budovu. Věcný náklad ca 400 Kč ročně. Počet podání 1188.

V. Obec za války a v době převratu.

Počet narukovaných 192, legionářů 6. Padlých 32 a 1 legion.

B. Obecní finance.

r. 1914                                      1925

119.496 Kčsl. rok.                      858.758 Kčsl.

74.129                                             155.577

10.000          na školu                                                  

5.129            na radnici                                                       

15.000       elek. Dražice                                                                                

44.000        na vodovod                                30.000                 

                                                                         půjčka váleč
                                                         51.448                . .                             

Rozpočty obecní v r.

1865

1875

1885

1895

1905

1914

1925

Příjem

zl. 283

229

2.062

184

4.055

2.716

51.959

Vydání

zl. 269

745

3.849

3.412

10.272

13.696

123.074

Schodek

    zl. 0

516

1.787

3.228

6.217

10.980

71.115

Přirážky v %

obecní školní

12

2

 

 

40

80

10

420

46

Zákld. daňová

zl.

 

 

8.063

15.490

15.412

16.850

Zavedena dávka z přírůstlu hodnoty majetku (r. 1919), ze psů )1921) a ze zábav (1922). Jich výnos v r. 1925 činil: 9.606 Kč, 18 a 2.027 Kč. Státní příděl z daně obratové a z domovní obnášel r. 1925: 5.260 Kč

 

D. Veřejná bezpečnost.
Ia. Policie místní.
Asi od r. 1860 byl pomocný, v r. 1883 ještě také obecní strážník.

Ib. Policie tržní.
Trhy byly v Bezně od r. 1865 do r. 1870. Příjem z nich hradil část obecního vydání. V r. 1920-27 provádí zdravotní přehlídky u obchodníků, živnostníků, mlékařů atd. obecní komise se stát. obvodním lékařem. Váhy a  závaží zkoumá státní orgán.

II. Popisný přehled.

Počet obyvatel v r.

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1921

Celkem

704

800

927

933

 

 

922 osob

Počet stavení

 

117

133

140

 

 

161 čísel

Počet dobytka:

 

 koně - osli

 hovězí dob.

 vepřo. dob.

 skop. dob.

 

 

38

478

133

56

 

 

66

669

374

208

Katastr. Výměra: 923 ha 67 a 14 m2.

III. Požární policie a hasičstvo.

Sbor dobrov. hasičů čítá 46 členů. Státní velkostatek má svůj stroj ruční. Sbor má samaritní stráž.

Vyzbrojen jest 14 pojízdnou ruční stříkačkou a 1 motorovou.

Celkem má 440 - hadic, k dispozici 15 hydrantů vodov.

Veškerý hasičský inventář má cenu 82.000 Kč.

IV. Veřejné osvětlení.

Od r. ca 1890 petrolejové lampy (6), od r. 1913 elektrické (17-20).

V. Četnictvo.

V místě 3 členná stanice.

VI. Vojsko.

Vydání na průjezd asi 60 Kč ročně.

F. Sociální péče.

I. Péče o dospělé

Na chudinství vydala obec v r. 1914 --- 744Kč,v. r. 1925 --- 4.659 Kč.

Vlastní jmění chudin. Ústavu v r. 1914 --- 9.851 Kč, v r. 1925 --- 11.269 Kč.

Chudobinec – domek čp. 92 – založen již před r. 1842, o třech místnostech.

II. Bytová péče.
Na státní stavební podporu bylo postaveno 8 domků.

III. Noclehárna zřízena v chudobinci.
IV. Na budoucí sirotčinec uloženo 1.647 Kč.

G. Školství a osvěta.
Národní škola pro Bezno a Sovinky o 4 třídách má 118 žáků. Lidová škola hospodářská pro celé okolí v 2 třídách má 36 žáků zdejších a 20 z okolí. Tato používá podpory státní, zemské okresní a okolních obcí. Budova školní postavena v r. 1904 nákladem 33.000 K, má ještě dluh 16.000 K. Přirážky školní obnášely v r. 1914 --- 10%, v r. 1925 --- 46%.

Divadlo.

Divadelní spolek ochotníků – původně div. odbor dobrov. hasičů – má jeviště se 3  scénami pokojovými, další různé 3 scény a 2 opony.

Museum.

Sbírky starožitností nalézají se ve školním kabinetě, založeno říd. učit. Václ. Vaňkem pol. r. 1885.

Knihovna.

Původní lidová, později Palackého knihovna, založ. r. 1883, čítá 526 svazků. Obec věnuje 1.000 Kč ročně.

K. Výdělečné podniky obec nemá.

Zůčastněna na Družstevní lektrárně v Dražicích podíly za 15.200 Kč. Cena proudu: osvětlení 4 Kč/ 1 KW; pohon 2 Kč.

L. Výstavba měst.

Regulační plán v r. 1895, v měř. 1:1.440. Od r. 1914 do r. 1925 postaveno 35 domků.

M. Veřejné zdravotnictví.

Nakažlivé a epidem. nemoci po světové válce s případem umrtí žádné. Čištění obce provádí se ročně s nákladem až 1.000 Kč. Okresní silnice čistí okres. Parky a sady obecní v rozloze ca 14 a.

Kanalizace v začátcích provedenými rigoly a kanály. Zásobování vodou vzorné. Potrubí v délce 6.700 m. Bakteriologický rozbor pitné vody: počet zárodků v 1 cm3 : 36.

Hřbitov za obcí jest náboženský, v rozloze 6.000 m2. Obec přispívá na zřízení krematoria v Ml. Boleslavi.

Škola.

Zakoupen promítací stroj (světelné obrazy) pro školu.

Stavba Sokolovny.

Sokolovna 1922

sokolovna v r. 1927

Sbírka vynesla dary peněžité, hmotné, sepsány různé dobrovolné úkony pracovní a  potažní. Započato se stavbou 7. března na jmeniny pana presidenta Masaryka. Slavnostní otevření bylo 4. září, za hojné účasti okolních jednot. Sokolských. Peněžní náklad za účasti Spořit. a záložního spolku zdejšího obnáší 200.000 Kč.

Vodovod.

Zakoupen druhý stroj čerpací pro spol. vodovod. Starý bude co rezerva. Na podzim zavádí se vodoměry. Voda od 1.1. 1928 se bude prodávat 1m3 za 2 Kč, aby se splatil i dluh a investice nového stroje.

Rok 1928

Počasí.

Začátkem měs. ledna silný mráz, až – 20 oC. Koncem února znovu mrzlo na sucho. Na 11. března napadlo na 30 cm sněhu, po té skoro 14 dní mrzlo. Na 17. dubna opět padal sníh, příkopy zaváty, mrzlo, po 20.5. pršelo. Měsíc květen nepříznivý, začátek jeho suchý, konec bouřlivý s kroupama.

Vedra v červnu.

Řepy se zaorávaly. V červnu sucho a chladno. Celé léto bylo suché. Nouze o krmení.Žně pěkné, zrna hojně, málo slámy.

Podzim dosti příznivý, do půli prosince pěkně; 3. listopadu ještě bouřka. Před vánocemi mráz a něco sněhu.

P. Vl. Novotný.

Zasloužilá o veřejný život rodina p. Vlast. Novotného, majitele hostince „na Šmerhově“, odstěhovala se v únoru t. r. na koupený statek do Přílep za Prahu. V létě přestěhovali se do Modlic  u Chomutova. Tohoto roku bylo velké zemětřesení v Bulharsku.

Obecní volby.

4. března konaly se obecní volby. Kandiduje 5 stran:

Republikáni s domovinou obdrželi 218 hlasů – 7 mandátů .

Komunisté …………………………. 138 hlasů – 4 mandáty.

Lidovci ……………………………..     82 hlasů – 2 mandáty.

Sociální demokraté ……………….    49 hlasů – 1 mandát.

Živnostníci …………………………     45 hlasů – 1 mandát.

Dohromady: voličů                         532 hlasů    15 mandátů

 

Starostou zvolen Mg. Vojt. Beneš, náměstek Vojt. Mrázek, radní Rud. Průcha, Dyk Václav a Chlupáč Frant.

Volby do okresu a země.

Prvé volby do okresu a zem konány 2. prosince.

V Bezně odevzdáno pro str. Republik. Dom.    177 hl. okr, 161 hl. zem.

                                          Národně sociální   52              69

                                          Lidová strana        75              71

                                          Živnostenská        43              41

                                          Národní demokr.     9              14

                                          Komunisté            91              87

                                          Social. demokr.    48              43

Různým německým (!) stranám                          -                 5

Do okresu zvoleni z našeho kraje p. Cyril Papoušek ze Všelis M. a z Bezna p. Josef Kočí č. 18, který jest i delegátem do zemědělské rady.

Úmrtí.

Dlouhá léta v Bezně působící učitel, p. Štěpán Vacke, starosta hasičské župy mladoboleslavské, dřívější jednatel našeho sboru, byl 1. listopadu pohřben v Praze ohněm.

Oprava kostela a fary.

Koncem měs. srpna započato s opravou kostela a fary, nákladem asi 70.000 Kč. Vršek věže byl rozebrán a znovu sestaven a oplachován. Tam nalezen zápis o opravě z r. 1872.

Starý hřbitov.

Starý hřbitov kol kostela upraven, pomníky seskupeny ke zdi. Čitelné jsou pouze: Klára Suchá +1827, Na památku rodu Mrázově 110, Jan Pavlík děkan bezenský nar. 1771, + 1835.

Divadlo.

V březnu pohostinsky vystoupili v Sokolovně divadelníci Sokola Strenice – Rokytovec v kuse „Čekanky“ ve prospěch postavení pomníku J. A. Komenském v Ml. Boleslavi. Úspěch značný.

Silnice.

Silnice ze Sovinek ke Klučkám byla přestavena o menším stoupání.

Rok 1929

Str. 201 a 202 chybí

Úmrtí.

První obecní strážník Josef Khals zemřel v lednu 29.

Kanalizace.

Ku zlepšení zdravotních poměrů rozmýšlí se sváděti vodu z „návesného kalu“ rourama, které by pojaly i povrchovou vodu z ulice „zámecká“ spolu s tamějšími prameny zvláštní odbočkou, dále mezi sokolovnou a  velkostatkem odvodní bahniska „na ostrůvku“, a přes Sovinky a „zadní kál“ vyústí na důl. Vodoprávní řízení odbývalo se 26. ledna. Záleží nyní na dohodě obou obcí o úhradě nákladu, rozpočteného na 116.00 Kč.

Zavážení části rybníka.

Vrchní správce zdejšího velkostatku p. rada ing. V. Koudelka přikročil vypumpováním vody z návesného rybníka, dne 21. května ku vyčištění tohoto. Od posledního čištění v r. 1899, tedy po 30 ti letech, usadilo se bahna tolik, že 1.100 for dvoru Bezno 1.250 for dvoru Nemyslovice, 480 for dvoru Horek, a asi 400 for občanů bezenských, mohli jej vyvézti. Poté provedena oprava hrází. Za podpory p. rady ing. Koudelky odprodal velkostatek část rybníka před Šmerhovem a čps. 109, 95 a 96 obci, čímž získán prostor ku zřízení přímé komunikace. Rozepsáním povinností na všechny občany o zavážení, byla tato odkoupená část zásypem ze Sovinek do konce r. 1929 skoro úplně v zimních měsících zavežena až k nově postavené hrázi, nákladem velkostatku pořízené.

Volby.

Do národního shromáždění konaly se 27. října volby.

Republikáni               192 hlasů (155 senát)            Sociální demokr.        56 hlasů (56 senát)

Národní social.          86 hlasů (72 senát)                Živnostníci               46 hlasů (46 senát)

Lidovci                      73 hlasů (71 senát)               Nár. demokraté        16 hlasů (17 senát)

Komunisté                 63 hlasů (60 senát)               Liga                            4 hlasy (1 senát)

 

Rok 1930

Počasí.

Po úpadu sněhu v měs. Lednu, následuje tání a prší. V únoru mráz 4 oC, jasno, sucho, tím nouze o vodu, což trvá do měs. Března, kdy se někde i  jarní pšenice sila. V polov. Dubna setí přerušeno deštivým počasím, v květnu příznivé počasí. V červnu a červenci veliké sucho a horko, čímž žně započaly již 10. července. Poté se mírně ochladilo. V pol. srpna deštivo s bouřkou až do konce měsíce, čímž zně značně zpožděny. Úroda byla dobrá. V řepách počasí špatné, často pršelo. Setí ozimů se nemohlo z části ani provézt. Řepy narostlo dostatek. V celku byl tento rok také výstřední, vyznačující se ve světě, četnými katastrofami.

Ceny.

Ceny zeměd. Produktů: žito 95 Kč, pšenice 140 Kč, ječmen 130 Kč, oves 90 Kč, řepa 14.80 Kč. Dobytek na řezníka: jalovice 6.75 Kč, voly 6 Kč, telata 7  Kč, prasata 8 Kč, podsvinčata 10 Kč, vše za 1 kg ž.v.

Autodoprava.

Tohoto roku rozvinula se i v Bezně doprava autobusem. Denně jezdí p. Jos. Knot ze Sovinek dvakrát do Ml. Boleslavě a vždy ve středu do Prahy. V okolí se autobusy také rozšiřují.

Sčítání.

V měs. květnu provádělo se Státn. statist. úřadem sčítání hospodářství, živností a dobytka. Sčítání prováděné v prosinci vypočítává 201 čísel obývaných 5 bez obyvatel. V celku 270 bytových stran a 992 obyvatel. V  Sovinkách napočteno 338 obyvatel, tolikéž i v Nemyslovicích.

Stavby.

Stavební ruch byl značně omezen. Přestavěno čp. 72, přistavováno k čp. 178, a  novostavba čp. 206, čp. 75 přestavěno. Čilá autodoprava podmínila vznik a  stavbu zásobovacích stanic na benzin na obecním pozemku při silnici Ml. Boleslav-Mělník. Firma „Baťa“ ze Zlína zařídila v domě čp. 128 vlastní prodejnu obuvi. Započato po setí se zavážením prostranství u soch „Třech svatých“, hlína brána z nové ulice od sochy sv. Vojtěcha. Postoupená část kalu byla úplně zavežena.

Masar. sad.

Oslava 80. narozenin p. presid. Masaryka byla pořádána v Sokolovně. Budoucí park u Třech svatých bude nazván Masarykovým. Sokol vysázel 2 lípy při straně do ulice. Obec podarovala sirotky. V té době oživena činnost N.M. Školské, založené před 50ti léty říd. uč. Vaňkem.

Úmrtí.

Na Velikon. pondělí náhle zemřel Jan Čapek. Nástupcem byl v prosinci ustanoven P. farář Urban.

Stromoví.

Následky velkých mrazů z r. 1929, a také jarního sucha, dostavují se letos, kdy mnoho stromů – zejména ořechy, třešně a švestky se musí vykáceti.

Zeppelin.

V měs. září letěla kolem Bezna od Ml. Boleslavě přes Hrušov a Chotětov směrem ke Vrutici a na Prahu řiditelná německá vzducholoď „Zeppelin“. Při klidném a jasném počasí byl let tohoto kolosu zdařilý.

Hosp. krize.

Jeví se nedostatek peněz, což pociťují s rolníky i živnostníci a dělníci. Již na podzim znamenala se částečná nezaměstnanost, která v měs. zimních značně stoupla. Vláda s okresem a obcí platí podpory v nezaměstnanosti.

Osvětlení.

Silnice k nádraží jest nyní osvětlena, čehož zejména v řepní kampani jest potřeba.

Odvodnění.

Bezno leží na mocné vrstvě jílové, proláklé v místech navozeného kalu. V čp. 57, 56 ,55 atd. mají ve sklepích stále vodu a dvorky jsou močálovité. Proto majitel čp. 57 p. Mikeš Frant. Pojal myšlenku proraziti jíl a vodu sváděti do propustné spodiny. To se mu zdařilo provrtáním asi 8 m silné vrstvy jílové, spočívající na skále a písku. Tím docílil vysušení nezdravého vlastního domku a i jeho sousedů.

Zvěř.

Honba na zvěř tohoto roku se vydařila, Zvěře, zejména koroptví a bažantů bylo dostatek. Zajíci se prodávali po 22 Kč.

Ryby.

8. listopadu poprvé vylovil rybářský spolek, který se z jara t. r. ustavil, na 180 kg kaprů, což oslaveno společnou večeří.

Myši.

První sníh napadl 17. listopadu. Záplava myší, již v létě pozorována, neubývá. Pícniny značně trpí.

Dar obci.

21. listopadu 1930 zemřela v čp. 60 sl. Marie Benešová, která v poslední vůli odkázala chudým obce Bezna 5.000 Kč, na opravu soch 2.000 Kč, a  ustanovila nadaci válečným poškozencům a mrzáčkům v Bezně, pozůstávající z 10 ¾ korců polí s ¼ akcie, cukrovaru v Dol. Cetně, vše pod dohledem obce. Časopis učitel z okresu mladobolesl. A novobenáteckého „Boleslavan“ předvádí často pěkné články a vzpomínky z pozůstalé písemnosti býv. říd. učitele V. Vaňka  z Bezna, přičiněním p. uč. Gabriela.

Městys

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 19 °C
středa 17. 7. skoro jasno 28/16 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 29/17 °C
pátek 19. 7. jasno 31/18 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:171
TÝDEN:347
CELKEM:827877

Odkazy

 

Středočeský kraj

ROP Střední Čechy

HK Středočeského kraje

ePUSA

GEOSENSE - BeznoUtility reportSK Bezno - Sovínky

Foto