Městys Bezno
Městys Bezno

1930 - 1940

Rok 1930

Počasí.

Po úpadu sněhu v měs. Lednu, následuje tání a prší. V únoru mráz 4 oC, jasno, sucho, tím nouze o vodu, což trvá do měs. Března, kdy se někde i  jarní pšenice sila. V polov. Dubna setí přerušeno deštivým počasím, v květnu příznivé počasí. V červnu a červenci veliké sucho a horko, čímž žně započaly již 10. července. Poté se mírně ochladilo. V pol. srpna deštivo s bouřkou až do konce měsíce, čímž zně značně zpožděny. Úroda byla dobrá. V řepách počasí špatné, často pršelo. Setí ozimů se nemohlo z části ani provézt. Řepy narostlo dostatek. V celku byl tento rok také výstřední, vyznačující se ve světě, četnými katastrofami.

Ceny.

Ceny zeměd. Produktů: žito 95 Kč, pšenice 140 Kč, ječmen 130 Kč, oves 90 Kč, řepa 14.80 Kč. Dobytek na řezníka: jalovice 6.75 Kč, voly 6 Kč, telata 7  Kč, prasata 8 Kč, podsvinčata 10 Kč, vše za 1 kg ž.v.

Autodoprava.

Tohoto roku rozvinula se i v Bezně doprava autobusem. Denně jezdí p. Jos. Knot ze Sovinek dvakrát do Ml. Boleslavě a vždy ve středu do Prahy. V okolí se autobusy také rozšiřují.

Sčítání.

V měs. květnu provádělo se Státn. statist. úřadem sčítání hospodářství, živností a dobytka. Sčítání prováděné v prosinci vypočítává 201 čísel obývaných 5 bez obyvatel. V celku 270 bytových stran a 992 obyvatel. V  Sovinkách napočteno 338 obyvatel, tolikéž i v Nemyslovicích.

Stavby.

Stavební ruch byl značně omezen. Přestavěno čp. 72, přistavováno k čp. 178, a  novostavba čp. 206, čp. 75 přestavěno. Čilá autodoprava podmínila vznik a  stavbu zásobovacích stanic na benzin na obecním pozemku při silnici Ml. Boleslav-Mělník. Firma „Baťa“ ze Zlína zařídila v domě čp. 128 vlastní prodejnu obuvi. Započato po setí se zavážením prostranství u soch „Třech svatých“, hlína brána z nové ulice od sochy sv. Vojtěcha. Postoupená část kalu byla úplně zavežena.

Masar. sad.

Oslava 80. narozenin p. presid. Masaryka byla pořádána v Sokolovně. Budoucí park u Třech svatých bude nazván Masarykovým. Sokol vysázel 2 lípy při straně do ulice. Obec podarovala sirotky. V té době oživena činnost N.M. Školské, založené před 50ti léty říd. uč. Vaňkem.

Úmrtí.

Na Velikon. pondělí náhle zemřel Jan Čapek. Nástupcem byl v prosinci ustanoven P. farář Urban.

Stromoví.

Následky velkých mrazů z r. 1929, a také jarního sucha, dostavují se letos, kdy mnoho stromů – zejména ořechy, třešně a švestky se musí vykáceti.

Zeppelin.

V měs. září letěla kolem Bezna od Ml. Boleslavě přes Hrušov a Chotětov směrem ke Vrutici a na Prahu řiditelná německá vzducholoď „Zeppelin“. Při klidném a jasném počasí byl let tohoto kolosu zdařilý.

Hosp. krize.

Jeví se nedostatek peněz, což pociťují s rolníky i živnostníci a dělníci. Již na podzim znamenala se částečná nezaměstnanost, která v měs. zimních značně stoupla. Vláda s okresem a obcí platí podpory v nezaměstnanosti.

Osvětlení.

Silnice k nádraží jest nyní osvětlena, čehož zejména v řepní kampani jest potřeba.

Odvodnění.

Bezno leží na mocné vrstvě jílové, proláklé v místech navozeného kalu. V čp. 57, 56 ,55 atd. mají ve sklepích stále vodu a dvorky jsou močálovité. Proto majitel čp. 57 p. Mikeš Frant. Pojal myšlenku proraziti jíl a vodu sváděti do propustné spodiny. To se mu zdařilo provrtáním asi 8 m silné vrstvy jílové, spočívající na skále a písku. Tím docílil vysušení nezdravého vlastního domku a i jeho sousedů.

Zvěř.

Honba na zvěř tohoto roku se vydařila, Zvěře, zejména koroptví a bažantů bylo dostatek. Zajíci se prodávali po 22 Kč.

Ryby.

8. listopadu poprvé vylovil rybářský spolek, který se z jara t. r. ustavil, na 180 kg kaprů, což oslaveno společnou večeří.

Myši.

První sníh napadl 17. listopadu. Záplava myší, již v létě pozorována, neubývá. Pícniny značně trpí.

Dar obci.

21. listopadu 1930 zemřela v čp. 60 sl. Marie Benešová, která v poslední vůli odkázala chudým obce Bezna 5.000 Kč, na opravu soch 2.000 Kč, a  ustanovila nadaci válečným poškozencům a mrzáčkům v Bezně, pozůstávající z 10 ¾ korců polí s ¼ akcie, cukrovaru v Dol. Cetně, vše pod dohledem obce. Časopis učitel z okresu mladobolesl. A novobenáteckého „Boleslavan“ předvádí často pěkné články a vzpomínky z pozůstalé písemnosti býv. říd. učitele V. Vaňka  z Bezna, přičiněním p. uč. Gabriela.

Rok 1931

Počasí.

Začátkem měs. ledna pršelo, kolem 10 mráz, 18. napadl sníh. V březnu ve dne teplo v noci mráz. V dubnu deštivo, tím zpožděné setí. V květnu se sila ještě řepa, a byla velká vedra 32 oC. Ze dne 4. na 5. června 3 velké bouřky za sebou s průtrží mračen, takže bylo mnoho dvorů, sklepů a  chlévů zatopeno. Hasiči se stříkačkou v noci pumpovali vodu. V Nemyslovicích voda podemlela domek, na Cetně strhala cesty a silnice. Koncem srpna, v září stálé deště. Krásné za to ale počasí v řepách, i  v listopadu.

Cukrovka.

Pro špatný odbyt cukru do ciziny, bylo omezeno pěstování cukrovky o 22% oproti třem minulým létům, za cenu 10-11 Kč od 1 mg. Přebytečná řepa se skrmovala, nebo cukr z ní se skrmoval. Bramborů se urodilo dostatek, avšak mnoho hnijí. Též ovoce, zejména hrušek bylo mnoho. Zvěře, a to koroptví a bažantů dostatek, zajíců málo.

Hrob Durynka V. stol.

V cihelně čp. 140 nalezen ve břehu v hloubce asi 60 cm hrob praobyvatele Bezna. Měl zachovalou lebku, na ramenou po 1 bronzové sponě původu římského. Státní archeologický ústav v Praze odhadl nález z V. nebo VI. Stol. po Kr. Spony nalézají se nyní v museu v Ml. Boleslavi.

Oslava říd. uč. Vaňka.

Žáci býv. říd. uč. Václ. Vaňka a spol. učitelů Komenský z Ml. Bolesl. Odhalili na radnici dne 14. června pamětní desku tomuto zasloužilému učiteli. Podrobnosti ve zvláštní knize na obecním úřadě uložené.

Úmrtí.

Tohoto roku opustil nás veřejně činný p. Václ. Nečada pokladník Kampeličky, p. Jos. Líman, mistr tesařský a p. říd. učit. Jaroslav Kouba.

Hřiště.

I na venkov se rozšířila hra kopaná. Sportovní klub Bezno-Sovinky pronajal se Sokolem hřiště od stát. dvoru u sokolovny.

Hospodářská tíseň.

Všeobecná krize se stupňovala, a s ní nezaměstnanost. Ceny obilí se ochranným clem udržely ve výši z r. 1930. Avšak koncem r. značně poklesly i ceny dobytka. Kráva, která stála 4.000 Kč, prodávala se za 2.000 Kč.

Sady.

Podél nové hráze části zaveženého rybníka, vysázeno jest ve dvou řadách kaštanů. Po mrazové katastrofě z r. 1929 vysazují se postupně zničené sady. Avšak zakládají se i nové a to následkem poklesu cen obilí a  řepy.Tak státní dvůr vysázel část pole za sýpkou k Sovinkám, za Sokolovnu a mezi ulicí ke Strenicům a k Hájku. Tak nyní obnovují se sady, které v době rozvoje pěstování cukrovky byly zrušeny. 

Rok 1932

Obecní volby.

Obecní volby konaly se 13. března. Republikáni s Domovinou mají 5 členů v zastupitelstvu, s nimi sdružení zaměstnanci při zemědělství 2 členy, lidová strana 3, živnostníci 2, sociální demokraté s ostatními spojen. Stranami 3 zást.

Divadlo.

V Dol. Krnsku sehráli sokolové premiéru mladého spisovatele Turečka Jizerského „Karel Krouský“, historický obraz ze života vlastenců z let 1948/49, kde vystupuje i bezenský rychtář František Beneš.

Stavby.

Stavební ruch opět slabší: Přestavěn hostinec p. Demutha čp. 62, novostavba domku p Líbala K. čp. 216, domku p. Hanáka čp. 215 a domku p. Jos. Fary čp. 214. Školní budova opatřena novým taškovým krytem.

Hasičský sjezd.

Hasičská župa Boleslavská uspořádala u nás 10. července župní sjezd, který měl zdařilý průběh. Podrobnosti lze nalézti v pamětní knize našeho hasičského sboru. Fotografické snímky jsou v příloze této knihy.

Požár.

Požár stodoly p. Macháčka Vojt. čp. 50, 21. září na štěstí omezil se pouze na tuto stavbu.

Úroda.

Úroda obilí byla nadprůměrná. Řepa se urodila dostatek, ale jest přijímána v množství v 20% menším než v r. 1931.

Obchody a živnosti.

V čp. 11 rozvíjí se filiálka Hospodářského družstva z Čejetic. Strojní dílna v Malém Bezně přechází po úmrtí p. Jana Lajbnera na Jos. Lajbnera ze  Sovinek. Předchůdce jeho – nájemce p. Čechlovský přesídlil do vlastní dílny na „Ostrůvku“.

Měšťanská škola.

V měs. září sešli se zástupci všech okolních obcí a za přítomnosti p. okres. školn. Inspektora Sellnera rokovali o zřízení měšťanské školy. Avšak pro finanční obtíže usnesení nebylo jednotné a zůstalo na odkladu akce, až po uzákonění měšťanských škol, pro kterýžto jest Bezno školními úřady navrženo jak za nejvýhodnější.

Pátá třída.

Tohoto školního roku jest otevřena pátá třída, a to v pozměněném bytě řídícího učitele.

Žactvo.

Do škol měšťanských, středních a odborových v Ml. Boleslavi dojíždí denně na 26 žáků a žákyň, jednak autobusem a železnicí.

Krize.

Nezaměstnanost stoupá, hospodářská tíseň se zvětšuje. Ceny hospodářských produktů se zmenšují, výdaje zůstávají na stejné výši.

Počasí.

Počasí začátkem ledna deštivé, po té suché, v únoru suchý mráz až 18 oC, bez sněhu. Teprve 8. března napadl sníh. Suché počasí trvá do 26. června, kdy padaly kroupy. Následující deště až do počátku žní. Konec jejich byl v parném počasí příznivý, tak jako podzim.

Zvěř.

Úlovek zvěře byl dobrý. Také 2 srny a 1 liška byla ulovena „na dole“ pod Nemyslovicemi, kterýžto les směnou patří k bezenské honitbě.

Rok 1933 

Škola.

Tohoto roku při úpravě prostranství před obecnou školou, kde starý dřevěný plot nahrazen novým „železným“ rozšířena přilehlá ulice nádražní, a  Tyršova a přemístěn pomník padlých ve světové válce od plotu více ku středu průčelí školy.

Novým řídícím učitelem jmenován p. Oldř. Jeník, který školní léta prožil zde „na Šmerhově.“

Lidová škola hospodářská nevyvíjí činnost, neboť je málo žactva. Nová místní školní rada má 4. zástupce z Bezna a 2 ze Sov.

Vodovod.

Město Praha zkoumá vodní poměry pro zesílení svého vodovodu. Vrty na dole u  Nemyslovic a pod Prošovicema doposud dávají dostatek vody. Naše vodárna má stav vody normální, tudíž oproti 2.3 předešlým rokům nižší.

Zábavy.

Divadla, biografy a zábavy zápasí s potížemi překonat velkou režii a malý příjem.

Poslech radia se stupňuje, takže v Bezně máme _ přijímačů.

Práce.

Stavební ruch úplně ochromen, tím také značná část dělnictva jest bez zaměstnání. Podpory nezaměstnaným vyplácí stát letos v omezeném rozsahu, u nás v měs. prosinci toliko 8mi dělníkům.

Živnosti.

Také odborné zubní šetření možno nyní u nás dosáhnouti, a to, otevřením ordinace v domě na Šmerhově. Na pile v čp. 150, kterou převzal Mgr. Vojt. Beneš se částečně pracuje. Autodoprava zastavena nařízením vlády, ke škodě občanstva.

Prodeje.

 Změny v majitelích usedlostí a plností toho roku dosti značná. Čp. 50 kupuje A. Vala, čp. 5 přechází do rukou manž. Macháčkových. Dosavadní majitel p. Štěp. Měšťák odchází do Prahy k synovi. Čp. 55 kupuje p. Macháček Karel, klempíř od Lorence Ign., který se vrací na Moravu. Hospodářský život klesá na stupeň předválečný, mnohde i pod tento. Ve všech směrech se musí úporně šetřiti. Daně rostou.
 

Honitba.

Zvěře dostatek, neboť jarní počasí bylo bez záplav. Honitbu najmul opět spolek s V. Krouským v čele, na 6 let za 1.700 Kč ročně.

Zemřel Vnuk Frant.

Zemřel mladý, nadějný, ale nešťastný učitel Frant. Vnuk z čp. 76. Dlouhou plicní chorobou mučený zanechal nehynoucí památku po sobě sbírkou pamětí naší obce, kterou jest potřeba toliko knižně vydati, což obec si bere na starost. Byl v popředí všeho kulturního života naší obce. Zanechal též zdařilé malby a kresby.

Peníze!.

Hospodářská tíseň doléhá tento rok ještě více na všechny občany.

Pěkná úroda stlačuje ceny obilí (žito 80 Kč, pšenice 130 Kč), při čemž zůstávají na stejné výši. Daně a sociální břemena na podnikání. Podzimní neúroda cukrovky (11.50 Kč/1 mg), tíseň tuto ještě zvětšuje. Také cena dobytka, zejména vepřového neustále klesá. Jest nouze o peníze, produktů jest nadbytek. Proti r. 1926-1928 jeví se nepoměr zejména v tom směru, že střádal, který v té době hospodářské konjunktury za prodanou 1 krávu peníze uložil do záložny, může si dnes koupiti za týž obnos krávy dvě, kdo ale v r. 1926-1928 investoval peníze do jakéhokoliv zařízení, zejména vydlužil-li se, jest mnohdy i zničen, investice se nevyplácí , nevynáší ani na úroky. Také peněžní ústavy mají nesnáze, dlužníci nemohou platiti, proto ztráty i zde, případně dlouhé soudní spory. Obecní hospodářství tone v potížích, neboť poplatníci nemohou přirážky obci včas spláceti.

Přídělová pole.

Doplatky na přídělová pole státním pozemkový úřadem požadované, těžko se drobným lidem uplácí. Bylo již provedeno u dvora Niměřice.

Povětrnost.

Počasí v lednu teplé, až  5 oC, deštivé. Za to koncem července chladno, že se unesl zimní kabát. V září sucho a nouze o krmení, řepa se težce dobývala. Voda ve studních klesá. Myši se nebezpečně rozmnožují. V prosinci mráz až 21 oC, ale o  Vánocích blátivo.

Dr. Švehla.

Vůdce lidu venkovského, i celého národa, Ant. Švehla, jehož manželka roz. Čečelská pochází z Chotětova, zemřel 12. prosince.

Radnice.

Vypsána půjčka práce a provedena sbírka na letectví. Ve prospěch Lužických Srbů pořádán v Sokole slavnostní večer.

Starý pensionovaný strážník Frant. Novák vypravuje o zazděné plechové skřínce s listinou a mincemi při zakládání staré školy – nyní radnice -, a to v rohu při silnici.

Rok 1934 

Hodnota Kč.

Koncem měsíce ledna započato jednání vládou o snížení hodnoty naší měny, v únoru pak částečná devalvace uskutečněna. Vliv jest patrný jen v zahraničním obchodě, u nás zůstávají ceny skoro všechny nezměněné.

Počasí.

Počátkem února mráz až 16 oC, zasněženo od konce ledna. Na sklonku dubna  a počátkem května velká vedra (až 32 oC), a stálé sucho. Pšenice se zaorávají a sejí jarky. Květnová vedra přinesla 27. takovou zimu, že mrazem pohynuly brambory. Trvalé sucho nedovoluje vlašťovkám stavět hnízda, nemají bláto.

Neúroda.

Nastává nouze o krmení, které druhý den po posečení zcela suché se vozí na seník. Žně většinou do konce července skončeny při poloviční sklizni slámy, ale ještě dosti dobré sýpce. Prší až po žních.

Obilní monopol.

Zavedením obilního monopolu, zabezpečena stoupající cena obilí.

Řepa.

Před sklizní cukrovky trochu u nás sprchlo, takže při teplém počasí sklizeň řepy dobrá. Její cena 12 Kč za 1 mg. Trvalý suchý a teplý ráz počasí přenesl se i na měsíc prosinec, kdy kvetly sedmikrásky, podběl, raší bez a třešně. I druhá sklizeň malin.

Zvěř.

Zvěře tohoto roku málo, zejména zajíců. Dobytek jest laciný, vyprodává se, kupců málo.

Vodovod.

Na stavbu vodovodu z r. 1913 došla subvence od zemského výboru v částce přes 9.000 Kč. Město Praha pokračuje ve zkoumání vydatnosti spodní vody v našem okolí.

Osobní.

Odchází na nové působiště do Hrušova hospod. rada ing. Václ. Koudelka, který si získal velké přízně u lidu; o obec a Sokola se značně zasloužil. Nástupce jest ze Slovenska. Také vrchní četnický strážník V. Jindra byl vystřídán Fr. Knápkem, neboť pro poranění ruky odchází do penze.

Sokol.

Pro neutěšené hospodářské poměry, kdy vše v ceně klesá, trvá nezaměstnanost a málo peněz mezi lidem, kdy dluhy jsou ve stejné výši, úroky se nesnižují, přichází Sokol do nesnází. Proto zavádí pomoci sbírek, které vynáší na 19.000 Kč. Okrskové cvičení vynáší asi 3.000 Kč. Odpolední čaje s tancem také napomáhají uhradit deficit.

Stavby.

Postaveny dva domky čp. 217 a 218, na podzim čp. 220.

Dávky.

Obec zavádí dávky z nápojů a filiál. Prodejen na r. 1935. Hospodářská tíseň snad na přelomu. Berní úřad zabavuje v cukrovaru peníze rolníkům. Pan Václ. Růžička prodává asi 7 korců polí p. K. Kašpárkovi čp. 6, který zceluje své pozemky v „Placech“.

Dr. Vala.

Náhle umírá Ant Vala, obvodní lékař, když se vrací z pohřbu svého otce „stařečka“, který žil u něho v Bezně, odkud byl převezen na Moravu do rodných Mor. Vsí. Zpopelněn v Brně.

Tragicky zahynul obuvník Jos. Kálecký původem ze Sovinek, z čp. 182 zde, při lámání písku v Sovinkách. Kus skály jej rozdrtil.

V prosinci 1933 zemřel Frant. Fara čp. 156. 

Škola.

Počet žactva klesá, proto zrušena pátá třída.  

Rok 1935 

Počasí.

Po celý tento rok trvalo abnormální počasí. Mírná sucha, zima teprve koncem ledna vystřídána vánicema. Začátkem února mráz až 20 oC, kolem 14. obleva. Dne 2. března opět 17 oC mráz. V měs. květnu bylo chladně že i mrazík – 3 oC se dostavil. Zimní vláha nebyla žádná, na jaře taktéž nepršelo a sucha přišla až do žní které již 12. července u náš začaly. Jarní pícniny daly dosti dobrý výnos, avšak červnová vedra až 39 oC zamezila vzrůst jařin, zejména ovsů. Do 13. srpna skoro nesprchlo, pak teprve deště umožnily vzrůst řepě a část. bramborům. Podzim byl mírný, vánoce bez sněhu a mrazu.

Neštěstí.

Na slabém ledě utonul 28. ledna 10ti letý školák Jos. Knot, přesto, že mnoho lidí přihlíželo jeho zápasu se smrtí. V rozrušení snad ze  žárlivosti, zastřelil 6. srpna Josef Skrammský z čp. 64 služebnou A. Najmanovou u dveří domu čp. 128.

Volby.

V měs. květnu provedeny volby do poslan. Sněmovny a do senátu. Výsledek u nás dle přilož. tabulky. Náš spoluobčan, dosavadní důvěrník Republ. strany a  Domoviny p. Jos. Kočí, malorolník čp. 18 jest zvolen do zemského zastupitelstva, neboť konány současně i volby do okresních a zemských zastupitelstev.

Nový lékař.

Po zemřel. A. Valovi jmenován obvodním stát. lékařem Vl. Malý, který ordinuje v najmutém č. 128.

Poštovní úřad.

Tento přesídli opět od obecního domu radnice, s novým úřednictvem.

Státní dvůr.

Také úřednictvo na státním velkostatku se vystřídalo Hosp. rada p. Kaltenbach, který měl nedorozumění s úředníky a zřízenci, byl vystřídán vrch. hosp. správcem K. Štenclem. Odešel i ajd. Mikšíček a důchodoví Ratkovský.

Oprava soch.

Subvence od státu. archeolog. ústavu v Praze v částce 2.500 kč, dar zemřelé sl. Benešové M. z čp. 60 a zemřelé M. Dykové z čp. 56 v částkách 2.000 a 500 kč, umožnily provedení oprav všech soch po obci nákladem 11.200 Kč sochařem p. Zmekem.

Vodovod.

Ve studni vodovodu v Sovinkách nastalo utěsnění pramenů, proto musela být vyčištěna.Nyní jest zase vody dost. Teprve letos obdržela vodáren. komise zbytek subvence od minist. zemědělství, více jak 4.000 Kč.

Nadace.

Obci do správy odkázaná pole ( 10 ½ korce) byla propachtována drobným lidem. Spor o toto dědictví obec vyhrála, ale pozůstalost dosud není provedena.

Školství.

Počet žactva klesá. Lidová hospod. škola zdárně se rozvíjí.Za zřízení měšťanky se provádí intervence a zákroky.

Malovýroba.

Úsilí velkých kapitalistických podniků (kartelů), jako strojíren, družstev atd., soustředit na sebe veškerý obchod a výrobu, ubíjí maloobchodníky a  maloživnostníky.

Upomínky.

Staří místní občané vzpomínají, že v obecním domu (pastušina čp. 92) býval prodej piva a výsek masa. V čp. 111 býval také výčep piva „na sklípku“. Vzpomíná se, že v r. 1364 býval „V Prošovicích“ dvůr, asi na parc. č. 602,603, kde dodnes střepy starých nádob a  pod. se vyorají.

Změny majit.

Statek „ u Boreckých“ čp. 47 převzal přiženěním se Škorpil Václav z Vojkovic. Pila v čp. 150 přestěhována na parc, č. 391, a pozemek koupilo Hospod. družstvo v Čejeticích pro stavbu obilního skladiště.

Novostavby.

Postave domek čp. 222, přistaveno k čp. 80, přestaven statek čp. 47 a nová stodůlka na čp. 606/21.

Rok 1936 

Úroda a počasí.

Rok tento vyznačoval se převážně co mokrý oproti suchému r. 1935. Úroda na pícniny a slámu jakož i řepu byla větší, ale sýpka obilovin byla menší a  podřadnější. Leden byl v počátku mrazivý, pak teplý, jaro a léto deštivé, sklizeň okopanin z části za sucha. Listopad a prosinec blátivý, Vánoce bez sněhu.

Vodovod hl. m. Prahy.

Vodoprávní řízení o projektu pražského vodovodu 22. ledna prokázalo těžkosti pro jeho uskutečnění.

Vrt u čp. 47.

Za stodolou manž. Škorpilových proveden vrt ku dosažení spodní vody pro nové zelinářství. Složení zeminy jest: 0.5m ornice, 3m červinka, 9.5m jíl, dále slín, opuka, „kvarc“, vrtáno do 87m a pak na 92m. Voda se objevila ve hloubce 86m.

Rozbor půdy.

Zemědělskou radou provedeno pedologicko-chemické prozkoumání půdy v našem katastru. Shledán zejména nedostatek vápna a drasla.

C.P.O.

Pro případ války – která nebezpečně z politické situace se projevuje – organizuje se i v naši obci civilní protiletecká obrana, a konají se cvičení.

Stavby.

Hospodářské družstvo v Čejeticích staví obilní skladiště. Postaveny rodinné domky čp. 201. Zbořeno č. 46

Devalvace Kč.

Hodnota naší čsl. Koruny v souvislosti s poklesem franku, byla také snížena, což jeví se vzestupem cen, zejména cizozemské zboží.

Velká hospoda.

Tato přešla do rukou dosavadního nájemce pana Jos. Haužvice.

Statistika.

Napočteno 59 vdov, 18 vdovců, a starších 70 let: 12.

Zvěř.

Uloveno o velké honbě: 118 zajíců a 2 srny.

Velká náhoda.

Dvě pomatené ženy, každá z jiné obce (Újezd a Mšeno) sešly se ráno před ½ 7  hod. současně u kostela, z nichž mladší si zvonila na umíráčku.

Památka.

Při polní cestě k Hrušovu, kde jest i triangulační bod, stojí kamenný kříž s nápisem „Na památku svého 25 letého pobytu v Bezně věnoval ku cti a  chvále Boží a osady bezenské Josef Śvejcar, farář 1894, a „Ve kříži naše spása“.

Rok 1937 

Počasí.

Měsíc leden byl bez sněhu, při 8 oC mrazu, čímž obiloviny trpí.

Úroda.

Jaro a léto bylo příznivé, takže sýpka obilí byla hojná (slabší ječmen), krmení tj. jetelovin, dosti a zejména řepy – cukrovky – narostlo tolik, že přebytek na kontingent se dával do cukrovaru na zpracování krmného – denaturovaného cukru.

Zvěř.

Zvěře málo, zajíci trpí nemocí. Ryby postihla nezjištěná pohroma, asi 4-5 mg zahynulo, tkaže úlovek byl slabý.

Hospodářský život se pomalu zlepšuje jednak účinkem devalvace Kč z r. 1936 a neméně i vlivem nejisté politické situace světové na zbrojení všech států, tedy i našeho. V naší obci jest 12 mladých lidí, kteří nalezli opět obživu v býv. továrně Laurinově v Ml. Boleslavi, nebo, nebo v továrnách na letadla a na ostatní výzbroj armády. Přichází více peněz mezi lid, ale ceny stoupají jak obilovin, tím více ostatních průmyslových výrobků.

Náš Osvoboditel, první president republiky, Tomáš G. Masaryk zemřel,

v Lánech dne 14. září 1937. 

Zvony.

Všeobecné publikování této smutné zprávy

obstaral rozhlas, a v naší obci hlas zvonů kostelních i nově postavené

zvoničky církve čsl. na váze obecní. Zvonek tento rozezvučel se poprvé,

a to našemu prvnímu presidentovi!

Obecní zastupitelstvo sešlo se ku smuteční schůzi a ke smuteční tryzně v sokolovně, jakož i ku vatře zdejšího hasičského sboru.

C.P.O.

Nebezpečí válečné nepomíjí. Bojuje se ve Španělsku od r. 1936, a letos zápolí Japonsko s Čínou. Náš stát a jeho armáda zbrojí a upevňuje hranice.

Branná výchova.

Obyvatelstvo se poučuje o způsobu obrany proti letcům a připravuje se i brannou výchovou hájit zázemí válečné. Tam úkol převezme u nás Sokol.

Stavby, prodeje.

Stavební ruch jest stále ještě malý. Nový dům postavil si p. Jos. Kočí čp. 18, člen zemského zastupitelstva za náš volební kraj. Bleskem zapálená došková polní kolna státního dvora, stojící, u nádraží, byla obnovena.

Dvory státního velkostatku postavily velké jimky na močůvku, v Bezně dvě, nákladem asi 35.000 Kč. Hostinec „na Šmerhově“ prodal p. Vlast. Novotný sp. Pivovaru v Podkováni.

Úmrtí.

Vlastenecký advokát Václav Krouský, pocházející z Katusic, přiženivší se do „Borockového“ statku čp. 47, zemřel v měs, září 1937.

Rok 1938 

Počasí.

Zima byla mírná, leden blátivý při teplotě 7 oC. Březen jest suchý, teplý, seje se 10. obilí a řepa již 22. března. V dubnu napadl však sníh a mráz ohrozil řepu. Měsíc květen byl studený. Začátek žní byl příznivý, koncem těchto však pršelo. Řepa se sklízela hladce, neboť částečná demobilizace a pak uprchlíci naší národnosti ze „Sudet“ nám pomáhali. Teplý podzim nahradil nedostatek uhlí.

Polární zář.

Večer dne 25. ledna objevila se před 8. hod. nejdříve na západě a šířila se na sever k východu ohnivá záplava. Prozařovaly jí bílé světelné prvky jako od světlometů. Úkaz tento trval asi ¾ hod.

Slintavka a kulhavka.

V měs. červenci přenesla se k nám dobytčí nákaza slintavky a kulhavky. Ve  velkostatku uhynulo několik kusů, v obci 1 kráva a několik telat. Přes zně se šířila, tím práce se zdržovaly. Znovu se vrátila na podzim evakuovaným dobytkem ze Sudet.

Volby do obec. Zastupitelstva.

Obecní volby 12. června za napjaté situace domácí i světové, nemohly se u nás provádět jednotně pro upřílišněné požadavky stran socialistických. Výsledek dal str. republikánské 7 členů zastupitelstva, social. demokr. 4, národním social. 2, živnost. 1, lidovci. 1.

Neštěstí.

V čp. 59 stalo se neštěstí. Pokrývač Krupka Frant. spadl se střechy a zranění v nemocnici podlehl.

Požár.

Stodůlka p. Václ. Ladmana (před hřbitovem) vyhořela. Požár byl založen pobudou, který byl dopaden.

Jugoslávie.

Zde pohřben Srb: georgi Diovic, za světové války – byl z 5.6. t. r. exhumován a převezen na spol. hřbitov v Jindřichovicích.

Rybolov.

Z jara mnoho ryb pohynulo, takže podzimní rybolov nepřinesl žádný užitek.

Konec Rakouska.

Cílem politiky kand. Hitlera jest sjednocení všech Němců. Proto vyvolal rozpor s Rakouskem a z pátku na sobotu 12. března překročil jeho hranice a toto obsadil.

Tyto události byly předzvěstí dalšího soustřeďování Němců pod vedením „Vůdce“. Prý na upozornění angl. vyslanectví v Praze, že německé vojsko chce překročit hranice, Čech, nařízena tichá mobilizace (částečná) z noci 20. května na 21. Provedena rychle a hladce. Z Bezna během 12  hodin narukovalo 28 záložníků, což způsobilo velké vzrušení, ale při vlasteneckém nadšení.

Příští měsíc prožívali jsme v napětí co se stane, i přes povzbuzující výsledek všesokolského sletu. Po žních, kdy Anglie vyslala do republ. pozorovatele lorda Runcimena , vyvrcholilo napětí v době sklizně bramborů. Dohady o Rusku, o pomoci Francie a Anglie zklamaly, když nám západní mocnosti nařídily dne 21. září (středa) postoupit německé části republiky Německu. Historickou tuto událost oplakali jsme všichni.

Byli jsme sice zmobilisováni , mnoho bezenských občanů narukovalo až na Slovensko a Podkarpatskou rus, ale mnichovská konference oklestila nás na II. republiku. Z památného Bezděze plál vzpupně hákovitý kříž.

28. říjen 1938, výročí to 20ti letého trvání republiky nebylo pro národní smutek oslavováno, nýbrž všeobecné práci zasvěcen, neboť se tvoří nová, a  to druhá republika.

Skleslost i zoufalství se zprvu zračí v mnohých vlastencích, když vidí to ponížení a zradu na nás spáchanou.I ti bratři Slované, Poláci se dělí s našimi nepřáteli o potrhané tělo republiky. Násilím jsou vyháněni naši lidé z okrajového území. Do Bezna se vrací Malák J., Vávra Václ. a  jiní. Musí tam zanechat veškerý skoro majetek, jako br. Novotný Vlast. ze Šmerhova, Honzátko Ja. Z čp. 158 až Podkrp. Rusi, Cidlina též.

Po obci se sbírá pro nemajetné uprchlíky peníze, šatstvo i potraviny. Ženy propouští se z úřadů, aby učinili místo vypovězeným pohraničářům.

Byly to smutné Vánoce!

Poslední léč, o honbě vyzněla v mnoho dohadů, a všeobecná nálada (i ve  vojsku-sice mobilisovaném a v celé vlasti), vyzněla pro vojenský zákrok proti zrádné Francii a Anglii.

Rok 1939 

Nevlídný tento rok jak v počasí tak v historickém dění.m přinesl studený a mokrý konec dubna a začátek května. Srpen (i červen) chladný. Mnoho housenek. Obilí uválené, těžké sekání. Prý počasí jak před 170 lety.

Národ se probouzí z mrákot, organizuje se v „Národní jednotě“, řečníci na schůzích povzbuzují, a zavržené strany politické nahrazují se „Národním souručenstvím“, kde jsou všichni občani až na 4.

Nový president Dr. Em. Hácha začátkem března jmenuje novou vládu na Slovensku, které se osamostatňuje i proti dohodě v Žilině z r. 1938. Dr. Lidor vystřídal Dr. Tisu, který však 13. března navštívil kancléře Hitlera, 14.3. svolává sněm Slováků a v poledne provolávají samostatnost Slováků.

Budoucnost ukáže, zda pro sebe a pro věc Slovanstva tak se rozhodli.

Avšak věci Slovenská strhly i náš osud. Týž den tj. 14.3. v úterý odpol. Vydal se i náš president republ. Hácha s min. zahraničí Chválovským do Berlína. Tam jim kancléř Hitler sděluje své rozhodnutí, že počínaje 6.  hod. ranní dne 15. března (rok po obsazení Rakouska) nastoupí jeho vojsko do Čech a Moravy.

Naše občanstvo tušilo již v předvečer, že těžká situace naše takto bude vyřešena. Vždyť zahraničí hlásilo, že večer 14.3. obsadili Němci Moravskou Ostravu. Všude se debatovalo, a mnozí celou noc rozrušením nespali. A ráno v 5. hod. nabádalo rádio ke klidu, k nastoupení do práce přes to, že Němci dle sjednané dohody nás obsadí. Sněhová bouře přivítala Němce, kteří ráno byli již v Dol. Cetně, Ml. Boleslavi a  v poledne jsou v Praze – Hitler shlíží město pod sněhem z hradu, a  rozhlasem jsme vyrozumění, že nás bere pod ochranu ve formě Protektorátu. Naší obcí vojsko neprošlo. Všude klid u vědomí našeho postoje na práva a spravedlnosti.

Polní četnické hlídky německé zde převzali odebrané zbraně na obecním úřadě (2 ruské pušky a 14 revolverů, pistolí). Zřejmý byl údiv Němců nad pořádkem a zásobami všeho druhu u nás. Chutnala jim v hostinci u Demuthů a v cukrárně Jos. Holuba.

Po 4. týdny byla nejistota v úředním, veřejném a spolkovém životě. Samospráva prozatím nedotčena, vyšší úřady podléhají protektoru sv. pánu Neurathovi: Provádí se soupis stát. cenných papírů, atd. Domů se vrací odzbrojení naši vojáci. Marka platí 10 Kč. Vše se zdražuje. Mzdy stoupají.

Do Německa se najímají naši dělníci:odešli Ladman Jaroslav, Kadlec Jarosl, Semánko, Kálecký Jos. 206, Vodák Vilém.

Válka s Polskem vypukla 1. září, Anglie vypovídá s Francií válku Německu v neděli 3. září. Skupina našich legionářů má zabavený spolk. Majetek. Obava před rozpuštěním Sokola.-28. říjen u nás klidný, pracuje se. V Praze však nepokoje, které 15. listopadu vyvrcholují v zatýkání studentů vysokých škol, které z nařízení protektora jsou zavřeny na 3  roky, několik studentů odstřeleno, ostatní rozprášeni a pozavíráni. Bezenští studenti: Beneš Jarosl. a Šiling prchli šťastně domů. Pracují u  strojníka Lajbnera.

Dnem 1. října zavádí se odběrní lístky na všechny potraviny mimo brambory. Máme tu 1.078 obyvatel.

Státní velkostatek přijímá : Bodenamt für Eutichüdigüngsfond. „Pěkně to začíná“!

Proveden soupis zásob u všech obchodníků (i textil atd.) a soupis všeho zvířectva.

Tento rok jest křížek u „Jeřábku“ postaven po odkopání zeminy (kopečku) o  něco níže. Nese nápis“ „Protož i Bůh povýšil ho a dal jemu jméno kteréž jest nad všeliké jméno by ve jménu Ježíše každé koleno klekalo“.

Přísně se kontroluje zatemněné bytů, aby letadla v noci se nemohla orientovat-podobně i na nádražích a ve vlacích.

Rok 1940

V měs. lednu projevuje se nouze o uhlí, neboť příděl na podkladě řízeného hospodářství jest i ve dříví nepatrný. Mráz z konce r. 1939, i přes 20  oC, přenáší se kletba 24 oC. Únor též studený – 18 oC s chumelenicí. Vodovodní potrubí – hydranty praskají. Přezimování obilí špatné, zaorává se toto, i řepky. Setí zpožděno, stále se opakují deště. Žně též opožděné, mokré a dokončily se až v září. Obilí srostlo i na stojatě a  v panácích. Sýpka pod normál. Také úroda cukrovky byla slabá, brambory z 1/3 byly shnilé. Od 8. – do 28. října sušší počasí, tu ale napadl sníh a mrzlo. Zdálo se, že r. 1919 se bude opakovat, ale zima povolila a vše se sklidilo, jen orba se neskočila.

Pro říšskou armádu proveden zde 5. ledna odvod koní, 5 kusů a 8-11 tis. K. Povinně se dodává ječmen, jetel a sláma. Z domácích porážek vepřů 4 kg sádla do 100 kg m.v. semlíti možno 21 kg obilí na 1 osobu pro 4 týdny. Vydávají se poukazy na textilie a boty.

Z nařízení okresního úřadu, který podléhá „ Oberlandstáu“ v Jičíně, provedeny dvojjazyčně tabulky na obecním úřadě, na škole, na hasičské zbrojnici, Kampeličce, biografu, jehož plakáty (i divadel) jsou německo-české. Totéž u vjezdových orientačních tabulí do obce, a firmy všech obchodů a  živností.

Mzdy z nařízení Protektoru zvýšeny o 50 u každé pracovní hodiny, takže zeměděl. dělník má nyní 2.8 K (ve žních 3.3 K), žena 2.1 K (žně 2.4 K) – dělník na stavbách 4.5 K, zedník 6 K.

Ceny obilí: pšenice 189K, žito 165 K, ječmen 175 K, oves 148 K – 100 kg

Dobytek k chovu 10-12 K/1 kg, jateční hovězí 9-11 K/1 kg, vepř 9-13 K.

Příděl potravin rozděluje se obcí, kde vypomáhá dozorce finanč. Stráže. Přidělují se všechny poživatiny mimo brambory, dále oděv, obuv, uhlí, dříví. Pro účele tohoto řízeného hospodářství sepsán v říjnu odhad úrody a předepsána dodávka obilí za celou obec. Též 7 kusů hověz. a 14 vepř. Dobytka dodáno a určeno 25 prasat k výkrmu přes zimu.

Uprchlí studenti zařazeni do práce: v Dražicích Beneš Jar., u města Ml. Bol. Šilinger. Velkostatek má nového vrchního správce Němce Fischera.

Po jarním obsazení Dánska a Norska Německem, došlo k úroku na Holandsko a  Belgii, kde Francie s Anglií donuceni k ústupu, poraženi, takže belgický král se vzdal a Francie požádala o příměří, když i Itálie napadla z jihu Francouze. Německo obsazuje celé francouzské pobřeží a útočí letadly na Anglii, zejména na Londýn. 28. srpna vypovídá Itálie válku Řecku.

Činnost spolková omezena. Divadla musí předložit k censuře německý hry. Dne 6.  ledna konal se v Sokolovně ples mládeže Národního souručenství.

Farní budova se opravuje. Zemřel člen obec. zast. p. Vojt. Mrázek, komunista.

Městys

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 19 °C
středa 17. 7. skoro jasno 28/16 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 29/17 °C
pátek 19. 7. jasno 31/18 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:175
TÝDEN:351
CELKEM:827881

Odkazy

 

Středočeský kraj

ROP Střední Čechy

HK Středočeského kraje

ePUSA

GEOSENSE - BeznoUtility reportSK Bezno - Sovínky

Foto