Městys Bezno
Městys Bezno

1941 - 1949

Rok 1941 

20. ledna ubytovalo se v Bezně na 300 něm. Vojáků od pancéřové divise z Drážďan, a to v Sokolovně, na Šmerhově, též v Sovinkách a ve škole. V únoru další reqvisice dobytka. Nařízeno obhospodařování hus a kachen. Nastává nouze o mléko.

Povoleny zábavy. Činnost Sokola zastavena, nařízeno odstranit všechny příspěvky na něho. Jmění jednoty i biografu zabaveno a dáno pod správu Václ. Kouby, býv. jednatele S.

Zasloužilý člen její Boh. Vlček zemřel, byl kolářem velkostatku.

V r. 1940 pořídila se nová krytina na radnici.

Začátkem ledna mnoho sněhu, takže probuzování silnicích stálo obec na 8.000 K. Koroptve a ptactvo hyne.

19.1 opět vánice a nařízeno povinné prohazování sněhu.

3.5. mrazík –1 oC, poletoval sníh. Obilí není ještě zaseto, řepa jen tu a  tam. 7.5. bouřka s deštěm, 8.5. padal sníh. Žně zpožděné, skončeny 30.  srpna. Řepa se přijímala od 9.10., na den 31.10 napadl sníh a 1.11. mráz, takže řepa dvakráte zamrzla na „panském“.

Provedena nová klasifikace koní! Šrotovat se smí jen na zvláštní povolení! Nedostatek slámy, přiváží se z Německa.

Statek čp. 11 p. Ant. A Mar. Pecháčkových dán pod nucenou správu.Zabavena veškerá úroda, i brambory. Zemědělec smí si ponechat 14.5 kg obilí na 1  osobu a 4 týdny, 200 kg bramborů na celý rok. Cukrovkou se nesmí krmit. Pšenice se platí 200 K, žito 170 K, ječmen 180 K/100 kg, bramb. 46-52 kg.

Stavby omezeny, cement, cihly a řezivo jen na povolení.

Dne 22.6. v neděli vypukla válka s Ruskem. Na den sv. Václava vyhlásil nástupce protektora Neuratha, gener. Heidrych, stanné právo.Ten den byli popraveni zastřelením býv. arm. gen. čsl. Bílý, Vojtek a pak následně až 10 poprav pro velezradu, sabotáž či nedovol. obchod.

Předseda vlády gen. Eliáš byl také popraven.

Sepisuje se znovu všechen dobytek, drůbež, provádí se kontrola zásob, 18.12. Tento měsíc vypukla zde i slintavka a kulhavka.

Rok 1942 

Odvádí se lyže, šatstvo (asi 320 kusů), prý pro armádu v Rusku, kde je tuhá zima. Také se sbírají tahací harmoniky, gramofony atd. Sepisují se zvony, odvádí se část obecních fondů do Prahy (nadace Šubrtova, Putrova, Benešové M.) celkem 16.500 K.

Pro zatajení obilí dáma pod nucenou správu usedlost Jos. Sedláčka čp. 43  (pro 60 kg) a Aloise Hodovníka (pro 420 kg). Zastavena činnost cihelny čp. 140. Statky, na nichž byli pachtýři, dány též pod nucenou správu.Do statku čp. 11 přišel od Biliny Em. Köhler, do čp. 48 z Konstance v Rumunsku Jos. Kraus, do čp. 52 „Besarubec“ J. Ast (později vystřídán Ant. Rončem), do č. 59 Jos Löbel ze Sudet, a do č. 61 z Rumunska Joh. Helber, se ženou roz. Kobrovou z Olomouce, tento jako první dne 23.7.Dosavadní pachtýři museli „vodprodati“ za man. Ceny zásoby obilí, slámy, krmiva, dobytek, nářadí. Velkostatek dnem 1.7. přešel do správy B.-M-Landyese.

Matka bezenského kronikáře učit. Frant. Vnuka, p. Alžb. Vnuková z čp. 75, zemřela 18. ledna, ve stáří 72 let. Na chudé zde pamatovala darem 5.000 K. Chalupa o 22 korcích zdědila neteř Michalová z M. Horek, provdavši se za Jos. Hodovníka z čp. 77. Ji předešel soused J. Skramský z čp. 64.

Na jaře provedla něm. státní policie náhlou prohlídku v obci. Časně ráno obklíčili obce, nic závadného nenašli. Najedli se a v 9. hod. odjeli.

Vystavují se nové osobní legitimace.

Škola v lednu a únoru zavřena, není uhlí, děti dostávají úkoly domácí pro celý týden.

V lednu 1942 mráz až 15 oC (11.1), začátkem února přes 26 oC, až praskají kmeny stromů. Velký napad sněhu, tím opět nastává pracovní povinnost. Domácí vodní potrubí zamrzá. V Praze omezen odběr elekt. proudu, plynu a jízda tramvají. V březnu opět mráz až 14 oC (12.3.). Ve žních počasí abnorm. Příznivé, tyto ale začaly až 3. srpna, řepky v půli srpna. Úroda větší než v r. 1941: žita 9-10 mg, pšenice slabá 5-6 mg, jarky 7-8 mg, oves 8-9 mg po korci. Řepky slabší. Bylo deštivo na Medarda, takže II. pol. července v dešti a chladu, a žně se opozdily. S dobýváním cukrovky započato 5. října, jest sucho – krásně, jako při sklizni brambor. Lidé pracují bosí, v lehkém ústroji.

Předepsán nový kontingent dobytka: 80 kg hovězího a 23 kg vepřového z 1 ha. Dovoleno si ponechat na rodinu 4 husy, nebo 8 kachen, ostatní předat sběrně (Vodák Vil.), jakož i 60 vajec z 1 slepice. Brambory vymáhány až na 8 q na 1 krmi. ha, a 2 q na osobu na osobu.

Ovoce – zejména hrušek a ořechů – dostatek. Mák v řepě dobrý.

Okurky  se urodily prostředně.

Dojivost klesá, málo jadrného krmiva, zakrnělost prasat.

Do mlýna smí se jet jen za doprovodu určeného obcí!

Začátkem roku ještě slintavka a kulhavka, krmení ubývá.

Nedostává se uhlí. Vlakové spojení omezeno. Hostince po několik dnů v týdnu uzavřeny, pivo slabé. U kupců regály zejí prázdnotou.

Oděvní lístky jsou vázány ještě na zvláštní poukaz, obuv po řídku, podrážky nahrazují se dřevěnými.

Mléko se sbírá jen u obecní váhy, dodávka se předepisuje dle ha.

Na podzim zlepšena dávka chleba nesnáz zásobitelů. Na Vánoce se Němcům dostalo přídavků, nám nic. Dávka mléka ¼ lt. Pro spotřebitele

Pošta jest přetížena balíky potravin z venkova do měst.

Rozvržení obecní a panské honitby provedeno nižším lesnickým úřadem v Kolíně: obecní zmenšen o „Pětikopu“ a „Stříbrný“, v náhradu dostal bezenskou stráň od katastru Nemyslovic.

Kolem Bezna a Sovinek prchají na podzim zajatí Rusové. Dne 4.10. bylo jich v Sov. 5 a přišli z Norimberka, jdou do Polska.

Nařízeno osíti v r. 1942/43, obilovin až do 55% orné půdy.

Umělá hnojiva přidělována nám nepatrně, osídleným Němcům ale nadměrně.

Nouze o pracovní síly nutí úřady (tj. nový úřad práce, pod německým ministrem protektorátu Bertickem), sbírati i ženy, které přijdou nakupovat do města z venkova a přidělují jim práci v kasárnách nebo v úřadech. Nařízeno, že nikdo nesmí bez svolení úřadu práce, opustit pracovní místo.

Cukrovary nemají dostatek lidí. Pracovní povinnost se vztahuje i na sklizeň panské semenice – a vzbuzuje nelibost paniček.Dělníci jsou stále posílání do Říše, přeřezují se od pošt, železnic, obcí, četnictva, z úřadů atd. (Lajbner Jan. Průcha L. , Kočí Jar., Honzátka, Semánko…), jsou i zařazení přímo za frontu (u Kmenského jezera) a na lodě do Norska – Narviku.

Provedou soupis osob – zejména žen svobodných a bezdětných, které se pak posílají na práci do Říše. (To vyvolává hodně sňatků).

Tohoto roku na oslavu 15. března mluvil do rozhlasu protektor. President Dr. Hácha, Vůdce Hitler a min. školství Moravec.

Koncem roku, který byl bez sněhu bez mrazu, nařízeno rentgenování všeho obyvatelstva – provedeno až v lednu 1943. (od 6 let).

Provádí se sbírka starého šatstva a hadrů, pecek, makovin, papíru.

Hasičský majetek převzala obec. Šroubení u hadic se vyměňuje.

Rok 1943 

Mírný leden a únor. Koncem února v poledne teplota až 18 oC, jasné, krásné počasí. Sucho, bez sněhové vody. Mírné mrazíky.

Obilí dobře přezimovalo. Setí v polov. Března až do konce měs. za trvalého sucha, silného větru a slunečné oblohy, v noci mráz..

Jetele sežrané od myší, vrány ničí osev. Seje se za sucha. V době květů třešní a jabloní silné větry, květy urvány a 29. 4. mrazem spáleny. V době sušení píce sucho a chladno. Dne 18. června bylo jen 8 oC. Záplava myší, překusují stonky obilí. Bramborů málo. Výnos i poloviční. Též řepy o1/3 méně, a do konce října se odvezlo. Málo krmiva, dobytek se prodává. Sníh padal 17. listopadu. Vánoce pod sněhem za mírných mrazíků. Koncem roku obleva, bouřka.

Na nucenou práci do Říše odchází v lednu další mladíci, Beneš Václ. čp. 14  (zedník do dolu v Mor. Ostr.), dále 1 pekař, 1b cukrář, 2 holiči.

Koncem února počíná přeřazování z obchodů, řemesel prac. Sil na vál. Úkony, i  starších lidí všech občanských tříd – muži od 16. – 65. let, ženy od 18.  – 45. let. Tak krejčí Janura v továrně na letadla, učitelé Veselý a  Pluhař na zemních pracech, atd. Majitelé zabraných statků na místní úřad práce.

Sepisuje se měď: kryty střech, hromosvody, obci se zabavují dráty a veřejné osvětlení.

Přihlášený stav prasat kontrolují říští četníci. Dávka obilí u samozásobitelů 13.3 kg na 1 osobu a 4 týdny.

Procesí do Staré Boleslavě zakázáno. Pořízen nový ocelový zvonek na hřbitov a kostnici.

Zlatá svatba manž. Boudníkových  z čp. 96 oslavena, spřežení krav kočárem je veze do kostela, 6.6.. Zemřela v čp. 41 výměnkářka Anna Míčová, 88 roků stará.

Povolena okres. úř. Stavba chléva v čp. 75, zamítnuta přestavba. Šmerhovu provedeny opravy v čp. 48, 52, 59, 61 a 11, vesměs zabrané usedlosti. Tyto navštívil 22.září Henlein – vůdce sudetských Němců, S.S. Frank K. H. – státní řížs. ministr.

První licencovaný kozel umístněn obcí u Jarosl. Kubáta čp. 82.

Hlavní zaječí hon – v menším dnes revíru – vynesl asi 140 zaj. Opakovaná honba 40 kusů (Sovinky 99, Chotětov přes 600 k.)

Samosprávu ponechali Němci celkem nezměněnou, tak jak v r. 1938 bylo zastupitelstvo zvoleno, bylo už na komunistické zástupce ponecháno. Písemně však muselo slíbit poslušnost Vůdci a protek. presidentu. Ku pomoci zdolání stále rozšířenější agendy byli zřízeny komise: hospodářská, mléčná, pro statkové archy, pro dodávky všeho druhu. Zaměstnanci obcí musí se učit německy a skládají zkoušky – ( i cestáři, železničáři, poštovní zřízenci atd.) s kdo neobstojí, musí nastoupit práci, jež mu je úřadem práce přikázána. Starostové obcí měsíčně navštěvují povinné informační schůze u okres. úřadu, kde za přítomnosti hejtmana – němce – dostávají rozkazy německy, s českým překladem. Za dodržení všech nařízení, splnění předepsaných dodávek atd., jsou osobně zodpovědní starostové. Učitelé obecn. škol musí vypomáhat při sestavování různých výkazů. Ve vyřizovací agendě, která plně zaměstná přikázaného finančního úředníka Frt. Dubského, po jeho zařazení do práce tovární (tak jako jiné kolegy), zapracoval se Frt. Vancorský, zdejší drogista z čp. 182. Strážník Krouský – po zrušení obecní policie – vede obecní agendu, zejména přísná evidence přesunu obyvatelstva, dále půlletní soupisy zvířectva, evidence prasat, dodávky obilí, bramborů, sena, slámy, odvoz dříví z lesů, odvody koní a vozidel, vyžadují velkou pečlivost. Obecní úřad přikazuje také pracovní místní síly do jednotl. hospodářství. Obecní zřízenci skládají zkoušky z němčiny.

Rok 1944 

V 2.  pol. ledna se oralo. Teplota 6 oC. Rozmáhají se nemoci: chřipka, spalničky. Sníh teprve 5. února, mráz 6 oC, kole 20. února – 8-10 oC, před tím vánice.Myši ještě se ukazují.

Nouze o brambory, povolená satba na 1 ha, snížen z 25 q na 20 q, rozdíl se musí odvézt pro zásobování, a mimo to snížen osev o 10% .

Vnucená správa na čp. 43 a 148 zrušena, ale uvalena na čp. 4.

Šetří se paliv. Dřívím, toto přiděluje se odběrnými lístky.

Zemřela 90. letá Kateř. Novotná ze Šmerhova.

Zdařilé divadlo Ochotníků v býv. sokolovně: Čekanky. Nařízená oslava 15. března (výročí zřízení protektorátu) vyzněla přičiněním říd. učit. Jeníka Oldř. se školní mládeží – v Sokolovně – v duchu zakrytého vlastenectví, v povznešené náladě.

Uprchlí zajatí Rusové v okolí Bezna, jsou i zde ukryti: v čp. 140, v Sovinkách (Kapski Vasil z Leningradu). Těžce doplácí na jejich přechování obec. Slivno, Sušno, kde potrestáni lidé smrtí. Vyšetřují přechovávání jich v Nemyslovicích, měli kryt pod silnicí za „Propastí“ (uprchl Červinka Frant), dále v Chotětově (zatčeni Červinka , děkan Petrásek, pro spojení s Krnskem – inž. Meisner, popraveni tam 4 osoby).

Zatýkáni komunisté z Cetna Dol., zde Příšovský Ant., Kučera Frt. ( 8. února). Pro „černý“ poslech ciziny, zavřen Karel Bolard z čp. 10.

Povinné hlídky noční v obci zesíleny až na 6 mužů.

Gestapem hledaný Václ. Krupka skrývá se v polích, lesích a v cihelně čp. 140.  V Bezně nalézá útočiště pronásledovaný Červinka Frt. z Nemyslovic a  Šindelář z Chotětova.

Rok 1945 

Historický rok!

Začíná mírným počasím po sněhové vánici koncem ledna, na začátku února taje.

Nedostatek uhlí, takže školní vyučování zastaveno a pekaři nemohou péci. Jest nedostatek lokomotiv, neboť hloubkový letci američtí je ostřelují a  partyzáni vyhazují.

Na zákopové práce musí 5 mladíků až do fronty Maďarsko-Dol. Rakousko, a další skupina k Mor. Ostravě.

Rusové postupují až za Bratislavu. Fronta se hýbe, nebezpečí pro Němce hrozivé. Vyklízejí Slezsko, takže v sobotu 17. února vidí Bezno první uprchlíky z Javoru na Visle. Je to asi 11 rodin ve 4 nákl. Autech, nocují zde a v Sovinkách. V Sokolovně na neděli nocuje asi 50 vojáků, kteří se asi „utrhli“ z fronty.

Po bombardování Prahy 14.2. události se předbíhají v jejich důležitosti. Dne 21.2. noclehuje zde 110 koní, ve čtvrtek 22.2. projíždí velký transport civil. uprchlíků Němců i Poláků v počtu asi 2.000 osob na 500-600 vozech, totéž druhý den. Zůstalo tu na neurčito 41 Němců, neboť průchod Měln. Vtelnem pro nakažlivé nemoce zakázán. A nyní skoro denně uprchlíci i vojsko, musíme jim pomáhat přípřežema, neboť jejich volské potahy nemohou dále. Vtelno M. obchází. Začátkem března prochází Chotětovem transporty zajatých Rusů. Celé okolí jim poskytuje polévky, chléb, vdolky. Také zde nocovali 9. a 10. 3., v malém dvoře 600 Rusů, v Sovinkách 300 francouzů. Byli bohatě pohoštěni za souhlasu něm. velitele. Slintavka a kulhavka byla sem těmito transporty zavlečena. Na opevňování průjezdů silničních obcema, hlavně v Ml. Boleslavi musíme dovážet z lesů dříví. Tyto zábrany v Bezně nejsou, ale v Krnsku, Nemyslovicích a snad v Sovinkách.

„Treck Kaidaň“.

Koncem března zabírají se byty pro uprchlíky, kteří zde mají být do konce války. Také 27.3. se nastěhovali: 83 rodin (280 osob), 31 koní a 7 volů. Byli mezi nimi zajatí nebo odvlečení: 7 francouzů a 6 Ukrajinců. Naši lidé jim museli poskytnout postele – vždy 1 pro 2 osoby – kamna. Stravovali se zvlášť a obecní úřad s tím měl velké svízele. Vlakové transporty se hromadí na trati Chotětov – Bezno – Cetno D. neboť ústup vojska rozrušil železniční dopravu. Hromadně se odvádějí selské potahy, vozy a postroje.

Ruské vojsko jest před Vídní a Bratislavou již 1. dubna. Minist. předseda Bienert svolává starosty obcí do Prahy a nabádá k zachování klidu a  k dobrému přijetí „národních hostů“ – Němců ze Slezska. Praha, Neratovice, Kolín, Pardubice, Nymburk, Ml. Boleslav, Kralupy aj. města prožívají nálety. Druhého dubna zatčeni Frant.a Mar. Mansfeldovi, Frant. Jiřinský, Karel a Jiří Procházkovi.

Koncem března se seli jarky, němečtí hosté nám pomáhají.

V okolí se objevují partyzáni s parašutisty: Ke skupině mělnické v Řepině a  v Zahájí, zván Národní mstitel, pod vedením mj. Kanyševa a komisaře Brože ze Mšena, přidávají se naši hoši: Nečada Jiří, Beneš Vojt., Hilebrant Přem., Mucek Jar, Horák Jar., Krupka ze Sovinek.

Mají vysílací stanici, dostávají zbraně, střelivo a traskaviny letadly u  Zamach a jinde. Tyto mají v zemním krytu zde v cihelně čp. 140, kde přespávají ve dne v cihelně Šindelářem. Jejich akcí jsou poškozovány tratě a lokomotivy u Chrástu, Hrušova, u Bezděčína, Debře, Bělé aj.

Nejistota a zmatek vládne mezi Němci, zatím co my se organizujeme.

21. dubna projíždí zpět transport uprchlíků z Nemslaň, kteří byli až z Karl. Varů, směrem k podkrkonoší. Němec Kraus J. z čp. 48, který z mírného Němce se vyškolil na udavače Rusů a pohůnka, a Köhlera K. z čp. 11 co předák, jsou skleslí a dělají se dobrými sousedy. Jsou všichni vyzbrojeni, a mívali cvičení v Boleslavi. Konec jejich slávy přinesl 23. duben, kdy pozdě odpoledne navždy opustili Bezno. Nezapomněli si vzít hojně zásob – zabíjeli drůbež, telata prasata – takže koňské i volské potahy měly co táhnout. Zůstavší zde „národní hosté“ sklesle přihlíželi tomuto úprku a nevěděli kam se mají vrtnout. Osud býv. osídlenců se ukončil v okolí Neveklova, kde byli napadeni hloubkovými letci, rozprášeni do Rakous, Bavorska a ti ostatní na nucené práce v nové republice.

Kruh spojenců kolem poražených Němců se svírá. Jižní Morava v bojovém pásmu Rusů, kteří obkličují Berlín. Angličané jsou již na Labi, Američané táhnou na Plzeň. Dne 2. května ohlášena smrt Hitlera a nástupce jeho adm. Dönitz žádá o příměří.

Jsme – pokud jest to možné, připraveni: Výměnou pohledů si rozumíme. Dne 4.  května tvoříme na radnici prozatimní revoluční výbor.

5. květen 1945.

Pochmurný deštivý den vyvolal v Bezně po poledni v důsledku pražského rozhlasu, který toho dne vysílal jen česky, a v poledne volal o pomoc ozbrojené pražany – sbíhati se naši partyzáni, odvážní občané, členové Sokola a  hasičů jakož i partyzánů a Rusů ze Sovinek, na křižovatku u kostela. Pokud neměli zbraň, vzali si lovecké pušky, klacky. Hned se zastavovali všichni cestující. První byli němečtí dělníci z tratě Chotětov, kola jim odebrána a zavřeni v čp. 61. Poté nákladní i osobní auta od Vtelna Jiz., která vždy hlásila hlídka na věži.Také spojka na motocyklu J. Sedláček 43, podávala zprávy o situaci v okolí. Odzbrojeni a zajati gestapáci, vedoucí továrny z Peček, zabaveny přístroje atd. Vojenská hlídka na trati, hlídající vlaky naložené různ. válečným materiálem, byla odzbrojena v Hájku partyzány a nadšenci vedenými Janem Zahrádkou. Také naši provedli odzbrojení zákopníků v Nemyslovicích. Všichni byli uvězněni v sokolovně a ve dvoře. Po 5. hod. odpol. volal Řepín o pomoc, proto všichni partyzáni, ke kterým se přidalo dalších asi 20 mladíků a  děvčat, odjeli 2ma auty (kořist), náležitě vyzbrojeni. Museli jsme vybubnováním zmobilisovat všechny záložní vojíny, a rozestavit stráže a  hlídky. V tom přijeli od nádraží 2 auta, která za stálé střelby projela Beznem a Sovinkama. Raněn nebyl nikdo.

Zajatí Němci v neděli byly převedeni do Všelis a Doubravičky. Oberinskpektor A. Fischer v zámku zajištěn. Byl sestaven znovu revouč. výbor, který se usídlil v zámku. Předseda frant. Beneš, náč. sokola podstoupil své místo dosavadnímu starostovi obce a Sokola Mg. Vojt. Benešovi, sám fungoval co náměstek po všechny dny revoluční. Členové byli Škorpil V., Jeník Old., Hodovník Václ., vojenský velitel mj.m.s. Štepánek jeho přidělenci: Barták 138, Kouba Jar. Vel. Hasičů, Bechyně a Chocholatý ze Sovinek, v kanceláři Hlavatý, Jetol Jar. Dále to byli: ‚Šícha Frt. zahradník, Roudnický, Červinka Vojtěch, spojky s okresem Pánek a Červinka Václ. Na okresním revol. Výboru jsme měli Václ. Luňáka, správce zdejšího dvora.

Prozatimním správcem velkostatku byl jmenován Jos. Kavka, statku v Sovinkách, a lesní správu statk. Škorpil Vác. z Bezna.

Telefonní spojení bylo úmyslně s okolními vojenskými posádkami na centrále v Bezně přerušováno, za neúnavného vedení vrch. poštmistra Fürste Boh., kterému vypomáhal Kouba Václ., a poštov. personál. Počasí i v neděli 6.5. deštivé.

Praha hlásí neurčitou situaci, což projevilo se i u nás. V Boleslavi bylo na 2.000 Němců, taktéž v Milovicích, St. Benátkách a na Skalsku. Boleslav sjednala příměří (skoro kapitulaci), proto jsme další ustupující Němce nechávali projíždět. Přes to později jsme odvedli na 200 pušek, 15  strojních, s množstvím ručních granátů, které ještě ve žních a na podzim se našli v polích a lesích.

Prchající civilní Němci, kteří v Protektorátě měli zaměstnání, mají ukrutný strach z Rusů. Přespávají venku, v kolnách, a škemrají v slitování. I  ozbrojení vojáci hledají spásu u Angličanů, se kterými doufají se u  Mělníka setkat, odkud se ale někteří vracejí, když se Mělníka zmocňují Rusové a utíkají zpět sem, odtud na Brandýs. Projíždějí tu v úterý a ve středu dopoledne nákladní auta.

První Rusové přijeli na autech, povozech a tankách ve čtvrtek 10.5. 1945 asi v 5.hod odpol., od Sovinek a byli nadšeně přivítáni právě když u  sokolovny se shromažďovali vyhoštění Němci – „národní hosté“.

Revoluce vyžádala si na nás oběť: padl u Řepína part. Jarosl. Horák, raněn Mucek Jarosl. Za krásného počasí byl 12. května pohřben zde.

Po celý týden ve dne a v noci naši muži hlídkovali po obci, u vlakových souprav, u zajatců. Osazenstvo továrny na letadla ze Šluknova, opustilo vagony a odešlo pěšky podle trati domu. Jen francouzové (tito odjeli vlakem do Prahy) zde zůstali a zanechaná zavazadla a proviant Němců rozebrali.

S velitelstvím revol. výboru v Sovinkách provedla se společná prohlídka okolních lesů. U  Hájku byli vypátráni 2 Němci, kteří ostřelovali silnice Vtelno Jiz. – Bezno. Jeden prchl, druhý byl postřelen. Zde byli také na zvědách, od tanků stojících na státní silnici k Brodcům, lapeni 2 vojáci, vtelenskými postřeleni a pak v Bezně v zámku vyšetřováni. Za převozu do Všelis V., když cestou ohrožovali průvodce, odstřeleni. Také gestapáci byli rozjitřeným lidem, po zprávách jaká zvěrstva páchali v Praze – odstřeleni. Jeden ve sklepě zámku, pochován za „Portálem“, druhý za sýpkou. Další 2 v Sovinkách pod radním kalem, z těch 1 zahrabán až na dole.

Rusové byli hostěni na zámku, kde byla soustředěna kořist z aut a vagónů, i po Němcích ze Slezska, a rozdělovány zejména textilie na poukazy a vše sepsáno.

Mezi tím nastává likvidace války. Vzdávají se rozdrobené úseky. Itálie, Pobaltí, Holandsko, Dánsko – Berlín padl.

Vzpomenout dlužno, že Praze vydatně pomáhali „Vlasovci“, kteří byli Němci organisov., že ruských zajatců a s nimi i bojovali, ale nakonec se proti nim obrátili.

Revoluční výbor byl z vůle částečně shromážděných občanů na Šmerhově nahrazen novým. Předpoklad, že většina obyvatel jsou komunisté, dosazeno 10  z jejich řad, 2 soc. demokraté a 3 odborníci (neboť bývalá republ. – agrární strana se neuznává). Mimo předsedy, dosavadního starosty Mg. Vojt. Beneše, jest to děkan Frant. Urban a stat. Václ. Škorpil. Ve  smyslu dekretu presid. republiky zabrané statky vráceny majitelům s tím, aby s býv. pachtýři a nájemníky byla dodržena smlouva. Jeví se dosti uchazečů o půdu, zejména v čp. 48, dále o stavební místa, leč příslušná vládní nařízení pro vnitrozemí ještě nejsou vydána, proto drobný lid se obrací do pohraničí – býv. Sudet – kde vyhoštěním zrádných Němců jest půdy dostatek. Zejména Šluknov, Čes. Lípa a Pavlovice jsou bezenskými domkaři, deputátníky, dělníky a tovaryši obsazovány. Do konce r. 1945  vystěhovalo se tak na 52 rodin a svobodných zájemců. Tak vznikl nedostatek pracovních sil zejm. v zemědělství. Proto úřad ochrany práce přikázal sem na 130 Němců a kolaborantů z Prahy atd.

Kultura řepy pro zpoždění prací o 10 dní v době revoluce, jest špatná, ta musí se i zaorat. Řepky jsou špatné, zeleného i suchého krmení jest dostatek, ač projíždějící ruské vojsko přímo z pole odváží. Na žně přišlo asi 50  studentů z Prahy vypomáhat. Tyto jsou deštivé a větrné, mnoho obilí srostlo, některé obce (Chotětov – kde jsme vypomáhali potahy) sklízeli až v září. Dobývání řepy za krásného počasí, slabá sklizeň. Orá se ještě v prosinci. Cukrovka se všechna dodávala do Čejetic. Nouze o vagóny, uhlí málo, takže paní pluhy ani nepracovali, nahradily je traktory, a ty ukořistěné. Ceny obilí zvýšeny na 300 K, řepa 38-41 K. Dobytek též dražší 13-20 Kč/1 kg.

Stará platidla stažena a vyměněna za nové čsl. K. , část na vázaném vkladě. Sepisují se vklady, pohledávky, živ. Pojištění.

Očista národa od přisluhovačů Němců (kolaborantů), a zrádců provádí se přísně. Zdejší předák býv. republik – agrární strany Josef Kočí, čp. 18, který za okupace byl předsedou okres. svazu zemědělců, nadiktovaného němci, byl 24.9., zatčen, a asi 2 měs. vězněn, pro nedostatek důkazů osvobozen.

Vázané obhospodařování trvá dále, nic se nezměnilo, jen kontroly a tresty jsou mírnější.

Kolový hon v prosinci vykazoval 110 zajíců.Bylo blátivo. Rybolov pod ledem slabý, asi 60 kg malých ryb. 

Rusové nás překvapili svou veselostí, zálibou ve společnosti, láskou k dětem. Opustili nás koncem měs. listopadu.
Poslední zápis v r. 1945 provedl dosavadní kronikář p. Ing. Vojtěch  B e n e š, rolník a podnikatel ve stavebnictví Bezno č.140.

Od roku 1946 vedl kroniku ředitel národní školy p. Oldřich J e n í k. Jeho poslední zápis

je v r. 1949

Rok 1946 

Mírná  a poměrně suchá zima z roku 1945 pokračovala i po Novém roce. V únoru byly četné plískanice sněhové s deštěm. 5. ledna konal se tradiční hasičský ples na Šmerhově, která se pěkně vydařil. Kovárna paní Rybářově, po odchodu p. Průchy do Č. Lípy, převzal p. Foršt.

Z území našeho státu pokračoval plánovitý odsun Němců, což se u nás projevilo hojným střídáním osob německé národnosti, které byly na zemědělských pracech u jednotlivých hospodářů. Naše občanstvo s pozorností sledovalo norimberský proces, kde jménem Československa pronášel 8.2. obžalobu Německa gen. SSSR, Rudenko. Naši veřejnost zaujala ona skutečnost, že soudnímu dvoru byl promítán film o ničení Lidic.

20. února oslavili jsme výročí českého básníka, Svatop. Čecha vzpomínkou slavností v Sokolovně. Projev měl odb. uč. Gryč z Ml. Boleslavě a  program obstarali žáci a učitelé obecné školy.

28. února schválila sněmovna dekrety o znárodnění průmyslu v naší zemi. Celá řada podniků stala se tím podniky národními. Toto rozhodnutí bylo přijato veřejností s nadšením.

V březnu školili se naši zemědělci v řízení traktorů ve zvláštním kursu. Vyučování se odbývalo ve škole – vyšly večer. Pořadatelem byl MNV a JSČZ – učitelé byli profesoři průmyslové školy z Mladé Boleslavě – Polní práce začaly okolo 15.3. 1946. Koncem března bylo již většinou zaseto. Povinně se sil mák a řepka. Jarní práce měly hladký průběh.

Vzpomenuto v Sokolovně narozenin T.G. Masaryka. oslavu připravila obecná škola za vedení ř. uč. G. Jeníka. V předvečer narozeni T.G. Masaryka byly zapáleny slavnostní ohně hasičskými obory. Z 14. 3. byl t. zvaný týden osvěty.

V obci konala se sbírka knih pro naše pohraniční a pro doplnění obecní knihovny. Celkem se sebralo 33 knih.

Duben byl velmi suchý a větrný, což mělo za následek nedostatek krmiva zeleného.

Učinil se pokus, sjednotit všecky tělových. Spolky v jednu organizaci. 15.4.1946 sešli se zástupci Sokola (K. Veselý), Svazu mládeže (M. Verflová) a sportovců (L. Vágner) ke společné schůzi na Radnici. Zástupci se shodli na sloučení. Toto však nebylo provedeno, protože ústředí jednotlivých organizací se nemohla na sjednocení dohodnout.

V dubnu odešel z MNV Mir. Březina. Byl služebně přeložen do Benešova u Prahy. Za něho vyslán stranou nár. soc. p. Václav Bezucha, spov. Hosp. družstva v Bezně. V. Bezucha vedl kulturní referát obce.

25. – 30.4. 1946 konal se ve státě týden čistoty. I u nás se této akce zúčastnilo všechno občanstvo a škola. Občané si upravili své domy, školní mládež vyčistila veřejná prostranství. Děti odpracovaly 500  hodin.

29. 4. postavena před soud protektorátní vláda. Proces sledován byl pozorně v tisku i v rozhlase.

Oslava.

  1.5. konána oslava 1. máje – svátku práce. Zúčastnilo se jí všechno občanstvo i školní mládež. Projev se konal na prostranství u fary.

4. května zahájeny v obci oslavy revoluce z r. 1945 a to hymnou za padlé. Tryzna se konala u pomníku padlých u školy. Promluvil ing. Beneš, na lesní rohy troubil p. Rubeš Karel s hudebníky. Po tryzně konána akademie v Sokolovně. 9. května odhalen na místním hřbitově pomník důstojníku sovět. Armády, který zahynul ve zdejší obci. Pomník pořízen byl nákladem žen komunistické strany v Bezně. Ze hřbitova odebralo se občanstvo průvodem k parku u fary. Zde čteno bylo poselství přes. Beneše (G. Jeník) a konána veselice se zpěvy a tanci. Veselici připravil Sokol. Večer se tančilo na Šmerhově. Hudba K. Rubeše účinkovala po oba slavnostní dny, tj. 4. i 9. května.

Ženy komun. Strany v Bezně konaly 12. 5. 1946 den matek v hostinci na Šmerhově. Přítomné děti byly pohoštěny cukrovinkami, čajem a pečivem. Akci vedla paní Bajerová a paní Macháčková.

Jednocení a okop řepy se neobešel bez nasazení Němců. Němci byli k nám přiváženi z pohraničních obcí a soustředění, panoval v obci čilý ruch agitační a  to všech polit. stran. V obci se vystřídalo několik řečníků a kde jaká vrata, byla polepena propagačními plakáty volebními.

Volby, jichž průběh byl velmi klidný, provedeny na Šmerhově s tímto výsledkem: (26 května)

Komunist. strana              360 hlasů,                              tj. 9 mandátů do MNV

Lidová strana                     64 hlasů                                   1 mandát do MNV

Social. demokrat.              65 hlasů                                   2 mandáty do MNV

Nár. socialisté                  136 hlasů                                   3 mandáty do MNV

 

Plně zvítězila strana komunistická, která dosáhla téměř 6% všech hlasů.

 

27. května konala obec. Škola oslavu narozenin presid. E. Beneše v místní Sokolovně.

V květnu dostavily se deště, které měly mocný vliv na stav úrody. Zelené píce však již neprospěly.

Rozhodnutím min. informací a školství má školní rok končiti „Týdnem dětské radosti“. I u nás ustaven výbor pro pořádání této slavnosti.

18. června došlo k prvnímu zasednutí Národního shromáždění. Jeho předs. zvolen Ant. Zápotocký.

19.6. konala se na Hradě v Praze volba presidenta  Manifestačně zvolen  presidentem dr. E. Beneš.

Občanstvo u přijímačů přijalo s nadšením toto zvolení. T.J. Sokol uspořádala na počest dr. E. Beneše táborák v místním Lomu, spojený s veselicí.

Pracující radostně přijali volbu K. Gottwalda za předs. nové vlády.

V týdnu dětské radosti – 23. – 30.6. byla na škole výstava žákov. prací a knih pro mládež.

30.6. ustaven nový MNV ve zdejší obci.

Předsedou zvolen p. Jan Zahrádka, obuvník, Emil Souček, hostinský. Členy výboru byli: Frant. Prymas, V. Krupka, Fr. Kučera, Fr. Příšovský, Jos. Červený, Jos. Helcl, V. Maršálek, L. Krejčík, Jos. Antoš, V. Hodovník.

5.7. uspořádána oslava M.J. Husa. Zahájena průvodem ze Sovinek k místnímu rybníku. Zde promluvil prof. Kracík z Ml. Boleslavě a po zapálení hranice byl ohňostroj. Rakety opatřil a vypaloval, R. Efler. Píseň „Hranice vzplála“ troubilo duo K. Ruboše.

Nový MNV vzal si za úkol – na popud předsedy, Jana Zahrádky, dosažení otevření měšťanské školy v Bezně. Místní obec již usiluje o to od r. 1932 a jen pro nepochopení některých okol. Obcí toho dosud nebylo dosaženo. Nyní je otázka velmi naléhavá, neboť obce Cetno a Chotětov usilují o obvod školní pro sebe.V Bezně ztíženo zřízení školy nedostatkem místa pro umístění školy a učitelstva.Ale všecky tyto překážky rozhodl se MNV zdolat.

Dne 20.8. svolána veřejná schůze občanstva na Šmerhov, aby tu bylo jednáno o zřízení měšťan. Školy v Bezně,a  aby občanstvo bylo seznámeno s tím, co již pro věc ze strany MNV bylo uděláno. Schůze uznala práci MNV, ale konstatovala, že není již možné zahájit vyučování 1. září, když tu není budova ani zařízení a celá řada dalších, formálních věcí. Rozhodnuto, aby se vše připravilo k 1. září 1947. Ale již 22.8. konala se nová schůze, kde rozhodnuto, že měšť. š. se umístní v obecné škole a v Radnici. Toto rozhodnutí tlumočeno úřadům deputací (Jan Zahrádka, Fr. Procházka ze Sovinek, E. Souček, V. Antoš ze  Sovinek).

S navrhovaným řešením úřad školní nesouhlasil a tak otevření školy odloženo nejprve na 1.11. a později na 1.2.1947.  S pracemi na zřízení školy ihned začato.

Úroda třešní byla slabá. Žně začaly 7.7. kosením ozimných ječmenů. V plném tempu byly žně kolem 15.7. Úroda byla velmi pěkná, ač počasí nebylo zvláště příznivé pro svoji proměnlivost. (deště, větry). Místy obilí podrůstalo.

Byl propuštěn.

1.8. odešel z MNV – ze zásob. ref. Frant. Vencovský. Za něho nastoupila paní Jarmila Šulcová z Bezna.

15.8. uvolnil byt p. stražm. Knápek, aby mohly pokračovat úpravy pro měšť. školu.

Od úmrtí p. Maláka byla obec bez koláře. 12.9. usadil se v Bezně kolář p. Jos. Chlad. Najal dílnu p. Maláka.

17.9. odstěhovala se do Sovinek paní Baumanová, aby i ona uvolnila místnosti pro měšť. školu.

19.9. zemřel p. Josef Demuth, hostinský v Bezně.

Aby se získalo dostatek světla pro učebny střední školy, byly vykáceny u Radnice kaštany.

7.9. pořádána na Šmerhově taneční zábava ve prospěch zřízení měšt. školy.

19.9. ustavena místní školní rada v Bezně. Předsedou byl zvolen B. Procházka, cestář z Bezna.

8.10. navštívil Ml. Boleslav p. pres. E. Beneš. Celý okres měl ten den svátek. Občanstvo i školní děti putovali na státní silnici k Bezděčínu, aby tu pozdravili hlavu státu. Přes nepříznivé počasí byla státní silnice plně obsazena lidmi. Po 10. hodině, když přijelo auto s p. presidentem, se davy rozešly a rozjely.

Odsun Němců byl v říjnu zintensivněn a to proto, aby skončil k 28. říjnu, jak to prohlásil p. president.

Před 28. říjnem byla obec uklízena za účasti občanů a školní mládeže. 27.10. u pomníku u školy konala se tryzna, na níž promluvil Jan Zahrádka.

V Sokolovně konána akademie T.J. Sokol.

V den 28.10. vyhlásila vláda „Dvouletku“.

MNV rozhodl osadit Jizírek švestkami.

Úroda jablek a hrušek byla prostřední. Švestek bylo velmi mnoho. Stromy se až pod jejich tíhou lámaly.

Mezi dětmi šířil se v říjnu a v listopadu svrab. Proto zvýšena péče o mládež a o čistotu vůbec.

Úřady upozorňovaly občanstvo na nebezpečí svrabu a jeho léčení – zvláštní letáky. U nás se nákaza neukázala. Vyskytla se spála a záškrt.

Ku krytí rozpočtového schodku zavedeny dávky z nápojů, z karet a ze psů, též z elekt. energie.

Zvláštní komise provedla revisi komínů v obci, aby se čelilo požárům a zjištěno, zda není v komínech po Němcích munice nebo třaskaviny.

Pro úpravu obecních cest byla vyhlášena pracovní povinnost všech občanů.

Na podnět okresu bylo MNV zahájeno jednání s obcí Sovinky na spojení v jednu obec.

1.11. odešel ze služeb obce ponocný, Václav Beneš

Za něho přijat Jos. Honzátko.

Úřadovna MNV byla přemístěna z Radnice k paní Projsové. Místnost MNV v Radnici se upravovala pro měšťanskou školu.

Podzimní práce – to je sklizeň řepy a bramborů – měly hladký průběh. Úroda bramborů i řepy byla velmi pěkná. – Počasí bylo sklizni příznivé. Bylo sucho a slunečno. V prosinci dostavily se značné mrazy. Byla jimi ochromena i železniční doprava.

Přemístěním úřadovny MNV z Radnice ztratila knihovna místnost a proto knihy nepůjčovány. Zatímně uloženy knihy v bývalém bytě p. Knápka v Radnici. Rekonstrukční práce v Radnici byly prováděny bez přerušení, aby škola byla definitivně připravena k otevření – t.j. k 1.9. 1947.

Měšťanka.

Komunisté šly na MNV s plánem do roka učit na měšťance, aby toto nebylo splněno, kladeny ze všech stran překážky. Na veřejné schůzi 20.8. přijat návrh p. ř. Jenika by se tato věc vedla v patrnosti, ale s uskutečněním bylo počkáno.

Sovinky.

Druhý den svolaná schůze MNV ze Sovinek a Bezna a přes rozhodnutí veřejné schůze, třetí den jednáno na okres. šk. výboru. Oni tam nepochodili. Díky Ú.V. KSČ v Praze a jeho pomoci, jsme přemohly odpůrce a do roka se akce uskutečnily.

Rok 1947 

Silné prosincové mrazy r. 1946 pokračovaly v lednu 1947. K mrazům se přidaly sněhy – vánice, které zastavovaly silniční i železniční dopravu. Sněhu bylo tolik, že pracovní čety jej nestačily odstraňovat. Trať Chotětov – Skalsko byla úplně zaváta a doprava zastavena. Silnice z Bezna do Chotětova byla úplně nesjízdná. Byl i nedostatek uhlí. Vodovodní potrubí zamrzalo a byl i nedostatek vody.

Rok 1947 byl prvým rokem „Dvouletky“, která byla na školách a závodech slavnostně 2. zahájena.

23. ledna konala se komisionální řízení ve věci měšť. školy v Bezně. Zástupci okr. n. výb. jednali tu se zástupci obcí Bezna, Sovinek, V.Všelis, M. Všelis, Chotětova, Nemyslovic, Strenic, Jiz. Vtelna a Dol. Cetna. Schůzi řídil okr. š. inspektor Čeněk Novotný. Proti byly obce Chotětov, Jiz. Vtelno a Krnsko. Komise prohlédla budovu školy i byty pro učitele a to u sl. Spěšné a u paní Valové  v Bezně. Obci Bezno připadl nejtěžší úkol, tj. příprava budovy a její úplné vybavení za dobrovolné pomoci sousedních obcí. Otevření školy stanoveno na 1.9. 1947. Aby šly práce a jednání rychle kupředu, byla ustavena při MNV zvláštní komise, v níž byli Jan Zahrádka, L. Krejčík, Frt. Kučera, Karel Macháček. M. Všelisy ihned daly 4.100 Kč na fond pro úpravu školy. Komise zařídila vystěhování konsumu z Radnice a to k p. Mikešovi ( v květnu 1947). Též s ředitelstvím pošt bylo jednáno s přemístěním úřadu do přízemí. I tato věc po dlouhém řízení provedena v červenci 1947.  Přemístění stanice SNB nebylo dovoleno, jelikož nebyly sehnány náhradní 3  místnosti. Rekonstrukčních prací se zúčastňovali i dobrovolníci. Zednické práce prováděli Fr. Prymas a Fr. Kansfeld  pod dozorem ing. Beneše. Prostřednictvím stavitele, Vl. Průchy, opatřila komise lavice z Polubného (1 kus za 40 Kč). Opravu a nátěr lavic provedl pan Frt. Macháček, sedlář z Bezna.

V lednu zasedal v Praze ústř. výbor komun. Strany, kde bylo konstatováno, že reakční síly se snaží mařit výstavbu státu. Výbor vypověděl reakci neúprosný boj a znovu podtrhl pokrokovost strany a její usilování o  socialismus v Československu.

Pro nedostatek uhlí bylo v únoru na obecné škole omezeno vyučování. Vyučovalo se střídavě v jedné učebně.

23.2. na místním hřbitově konána oslava Rudé armády. Slavnost pořádala KSČ za účasti zástupců úřadů a škol.U hrobu Rudoarmějce promluvil p. Jos. Kálecký (čp. 133). Na hrob položeny věnce a kytice. Pro špatné počasí byla malá účast občanstva.

Jarní tání bylo velmi pomalé a cesty a tratě dlouho ještě byly nesjízdné. Mrazy měnily povrch cest v ledové plochy.

6.3. škola a Sokol konaly vzpomínku na T.G.Masaryka v Sokolovně.

24.3. dostala škola příděl uhlí a tímto dnem zahájila opět pravidelné vyučování.

5.-7.4. konala se v obci sbírka na „Sociální pomoc“.

Jarní práce byly zahájeny koncem března. Pro příznivé počasí šly práce rychle kupředu.

Oslava 1. máje

Oslava svátku práce – 1. května – byla pořádána v Ml. Boleslavi stranou komunistickou. Její příslušníci se zúčastnili oslavy hromadně.

3.5. v Sokolovně promítán film „Pan president“ a ochot. spolek uvedl tu pásmo „Cesta k barikádám“.

9.5. konána oslava květ. revoluce v Sokolovně a to školní mládeží a T.J. Sokol.

MNV jednal se sl. Bartoňovou o koupi jejího domku, který hrozí sesutím a  překáží úpravám obce. Koupě se neuskutečnila pro vysoké požadavky sl. Bartoňové.

V den matek, 17.5. sehrála školní mládež hry „Stříbrná studánka“ a to odpol i večer. Představení se konala v Sokolovně.

23. – 30.5. probíhal v obci „Týden bezpečnosti“ v dopravě. Do akce zapojena i mládež.

28.5. oslavila školní mládež 63. narozeniny dr. E. Beneše v Sokolovně.

Při akci sběru lahví sebráno v obci přes 1.000 lahví.

V květnu došlo ke zřízení bytu pro ředitele měšť. školy a to u sl. Spěšné. Paní Farová přemístěna do domu paní Mrázkové.

Jarní práce – okop a jednocení řepy – děly se sousedskou výpomocí. Nedostatek prac. Sil po odvodu Němců byl velmi citelný.

14.6. opakována hra škol. Dětí „Stříbrná studánka“.

18.6. zahájen „Týden dětské radosti“ večerem úzkých filmů v Sokolovně. 22.6. uspořádána ve škole výstava knih a prací dětí. Týž den konán průvod dětí ze Sovinek do Sokolovny, kde byla dětská veselice.

Místní školné rada propůjčila měšť. škole 1 učebnu s tím, že tuto bude udržovat.

V červnu a v červenci práce na zřízení školy rychle pokračovaly za pomoci brigád KSČ i námezdních sil. Nejagilnějšími pracovníky byli příslušníci KSČ a  hlavně jejich zásluhou otevření školy uskutečněno.

V letních měsících odešel z MNV E. Souček, Jan Beneš (přesídlení), Fr. Příšovský (přesídlení) i p. Jan Zahrádka (přesídlení do Jiříkova).

Źně započaly okolo 10. 7. Měly klidný průběh, ale úroda byla velmi špatná a  to pro katastrofální sucho. Pícniny vůbec nebyly a rolníci odprodávali dobytek pro nedostatek krmiv. Seno nebylo téměř žádné. Země byla sluncem úplně vyprahlá, traviny spáleny. I celé komplexy lesů usychaly (jehličiny v Hájku).

28. 7.  konala se volba nového předsedy místního nár. výboru a to v hostinci na Šmerhově a za přítomnosti předsedy okres nár.výboru Jar. Pluhaře. Předsedou zvolen František Dvořák a místopředsedou Kar. Macháček.

Jako následek sucha byly sníženy dávky chleba z 10 ½ kg na 8 ½ kg a na chlebové lístky dáváno též maso nebo uzenina.

Často byly i požáry, zaviněné suchem. V nedaleké Bělé p/ Bezd. Vyhořelo přes 50 ha lesa od jisker z vlaku.

I z naší obce byla tam vyslána hasící četa 40 osob.

Péčí žen KSČ byla koncem srpna uklizena celá budova měšťanské školy a připravena k předání. MNV připravil program slavnosti otevření školy na 30.8. K tomu dni byla celá obec čištěna a domy zdobeny vlajkami. Na slavnost se dostavili zástupci ONV, Čeněk Novotný a dr. Kvasnička. V 10 h slavnost zahájena koncertem kapely K. Ruboše. K shromážděným občanům promluvil nejprve předseda MNV, Fr.  Dvořák a po něm dr. Kvasnička a školní inspektor Č. Novotný. Po projevech odevzdal předseda MNV insp. Novotnému klíče od školní budovy. Budova byla za zvuků hudby otevřena, aby si ji mohli noví žáci i občané prohlédnout.Slavnost trvala do 12 h a vynesla 6.800 Kč. Pan Dyk, rolník, daroval 1000 Kč. Otevřením školy bylo korunováno úsilí celé řady pokrokových občanů za dobu od r. 1932. Hlavní zásluhu dlužno dát MNV, který od r. 1945 věnoval zřízení školy mimořádné úsilí.

1. září sjížděli se již noví žáci do školy. Prvým ředitelem ustanoven Josef Miler z Ml. Boleslavě.

Úroda bramborů pro sucho, velmi špatná. Brambory byly malé. Přídělová dávka nsížen byla u bramborů z 8 kg na 6 kg.

Cukrovka byla rovněž ubohá. Průměrný výnos byl 30 q po korci. Příděl cukru byl snížen z 1 ½ kg na 1 1/5 kg na osobu a měsíc. Sklizeň řepy ukončena již v říjnu.

Naší zemi hrozil hlad, jako následek neúrody. V tuto dobu se ukázalo, čím je pro nás přátelství se Sovět. Svazem. SSSR vyhověl okamžitě prosbě vlády, v čele s Kl. Gottwaldem, a poskytl nám pomoc ohromnými dodávkami obilí. Jen tomu lze děkovat, že od nás byl odvrácen hlad.

Úroda jablek i švestek byla veliká. Jablka však byla špatná. Ořechů bylo málo a i to málo bylo nejakostní.

Opad listí pro sucho nastal už v září.

Celá řada rolníků nebyla schopna splniti dodávky obilí a bramborů pro špatnou sklizeň. MNV kontroloval u zemědělců zásoby bramborů, aby někde nebyla zásoba nadměrná.

V říjnu (10.) podal přes. Vlády, Kl. Gotwald, návrh pětiletého plánu na vybudování státu.

31.10. schválila čsl. vláda t. zv. milionářskou dávku.

6. listopadu uspořádala ob. Rada společně se střední školou oslavu výročí Velké říjnové revoluce. Slavnost se konala na Šmerhově.

Na podzim obnoveno bylo v obci vedení pro veřejné osvětlování. (Za války bylo odstraněno).

Knihy veřejné knihovny i se skříněmi byly uskladněny v hostinci u p. Demutha (nájemce p. Mydlář) a pro knihovnu hledáno nové umístění. Dohodnuta s p. Haužvicem, že propůjčí knihovně sál bývalého hostince (Hostinec zrušen při restrikci hostinců v obci.)

Celý podzim byl teplý a suchý.

V prosinci uspořádána v obci výstava knih pro mládež i pro dospělé. Umístěna byla ve škole obecné. Hospodáři okresu soutěžili v dodávkách mléka.

Naše obec se v soutěži umístila na 4.místě.

Na vánoce konala se v obci sbírka na řecké děti. Vynesla 560 Kč.

Od podzimu byl parlamentem připravován návrh nové ústavy. Na této práci se podílel celý národ a to tím, že byly pořádány hovory s občanstvem o nové ústavě. Diskusní večery probíhaly ve všech obcích našeho státu. I u nás bylo několik schůzí. Nejživěji se diskutovalo na schůzích strany komunistické. Každý občan měl právo přičleňovat své dodatky k návrhům ústavy. Výsledky schůzí i s návrhy byly zasílány vládě.

Zima byla mírná, měkká – deštivá.

Rok 1948 

Mírná a deštivá zima pokračovala za ruských mrazů v lednu i v únoru. Sníh nebyl žádný.

Veřejná knihovna obnovila živnost u Haužviců na bývalém sále.

21. ledna konala se v Sokolovně prohlídka všeho občanstva i školní mládeže. Lékařská komise z Prahy zjišťovala u občanů štítnou žlázu a tuberkulosu.

Čsl. vláda projednávala již od podzimu úpravu platů státních a veřejných zaměstnanců a návrh nové ústavy. Jednání byla brzděna reakčními stranami lidovou a nár. socialistickou. Tyto strany stály v oposici proti straně komunistické a situace, vzniklé ve státě neúrodou r. 1947, chtěly vypočítavě využít k přivodění hosp. rozvratu. Vládní krise, kterou občanstvo se zájmem sledovalo, vyvrcholila odchodem ministrů nár. soc. strany a str. lidové z vlády (20.2. 1948).

20.2. škola národní a střední konaly oslavu Rudé armády na míst. Hřbitově. Hroby Rudoarmějce a partyzána Horáka byly zdobeny věnci a kyticemi.

Odchod ministrů z vlády nepřivodil rozpad vlády. Dne 25.2. došlo k rekonstrukci vlády. President přijal demisi ministrů a potvrdil novou vládu. V tyto únorové dny zvítězil lid nad reakčními živly. Tyto dny se staly významným mezníkem v dějinách našeho státu. Akční plán vlády po únorových událostech směřoval k tomu, dohonit, co bylo zameškáno a  vyvodit důsledky z únorového vítězství lidu. Všude, i u  nás, zřízeny byly akční výbory, jichž účelem bylo prověření všeho občanstva a  odstranění všech vlivů a živlů reakčních ze škol, úřadů, továren aj. pracovišť. Je pochopitelné, že únorové události způsobily značný rozruch ve veřejnosti, zejména tam, kde byl jiný výsledek než vítězství pracujících, vedených stranou komunistickou. 1.3. odešel ze služeb MNV Jaroslav Kouba. MNV byl v důsledku únor. Událostí reorganizován. Odvoláni byli zástupci str. lidové a nár. soc. po návrhu akč. výboru. (Jan Vobora, Jos. Helel).

6.3. oslavila T.J. Sokolol narozeniny T.G. Masaryka.

10.3. rozšířila se zpráva o tragické smrti Jana Masaryka, ministra zahraničí.

21.3. konána v obci pracovní směna vítězství, řízená MNV. Uklizena a vyčištěna byla obec.

Jarní práce zahájeny byly již začátkem března. Probíhaly poměrně hladce.

Ta p. Jar. Koubu přijata na MNV paní Ela Knesplová, jako kancelářská síla.

Dubnová akce „Na pomoc dětem“ vynesla 2.100 Kč. Aby se zamezilo ztrátám na úrodě ovoce, byly stromy v obci odborně stříkány za dozoru Frant. Šíchy.

Již koncem dubna chystalo se občanstvo za vedení strany komunistické k manifestační oslavě 1. máje. Tohoto roku konala se oslava dne práce zvlášť mohutně a to v Mladé Boleslavi. Z naší obce vyšel průvod v 7. h. ráno ze státního dvora, kde se sešly i obce okolní. Průvod mnoha set lidí a alegorických vozů se rozpadl u místního nádraží. Auta a traktory odvážely účastníky do Mladé Boleslavě. Svátek ukončen byl májovou veselicí na Šmerhově.

V květnu byla ustavena újezdní školní rada pro školu střední a národní. Předsedou zvolen Boh. Procházka, cestář z Bezna.

Výročí květnové revoluce oslavena ve dnech 8. a 9. 5.

8.5. konán průvod na místní hřbitov k hrobům partyzána Honáka a Rudoarmějce. Odtud šel průvod k pomníku padlých ke škole. U hrobů i u pomníku stála čestná stráž Sokolů, hasičů a Junáků. Večer sehrál ochotnický spolek hru „Národ pod křížem“.

9.5. konala se veselice mládeže. Průvod dětí vyšel ze Sovinek na Šmerhov, kde od 3 h. probíhal program do 6 h.

Ženy KSČ připravily dětem pohostinství.

Dne 9.5. ve slavnost. schůzi na Hradě v Praze, přijata byla nová ústava republiky.

V květnu probíhala v Praze Slovanská zeměděl. výstava i z naší obce konány zájezdy na tuto výstavu a to vlakem, traktory i autobusy.

19.5. bylo v Bezně biřmování, které provedl litoměřický biskup, Fr. Frochta. Oficiálně byl uvítán na prahu kostela zástupci úřadů a mládeží, jdoucí k biřmování.

Na 30.  května stanoveny byly volby. Přípravy k nim měly klidný průběh, jelikož po dohodě stran odpadlo agitování plakáty a letáky. Národní fronta šla do voleb s jednotnou kandidátní listinou. Každý volič obdržel tuto kand. Listinu a kromě ní bílý lístek. Volby se konaly 30. května na Šmerhově.

Někteří voliči volili manifestačně bez použití volebního zákrytu. Volby měly tento výsledek. Všech voleb. lístků odevzdáno bylo 560. Z toho bílých lístků 40. Volby přinesly naprosté vítězství národní fronty  fronty pracujících.

7.6. abdikoval ze svého úřadu přes. Dr. E. Beneš a to ze zdravotních důvodů. Jeho abdikace byla přijata.

14.5. sešlo se na pražském hradě Národní shromáždění k volbě presidenta. Jednomyslně zvolen presidentem předs. vlády, Kl. Gottwald.

Předsedou NS zvolen Antonín Zápotocký.

Přesto, že volba Kl. Gottwalda byla očekávána, byla s nadšením přijata. Obec byla ozdobena vlajkami a lidé se kupili okolo přijímačů, aby vyslechli průběh volebního aktu.

V červnu pořádána školné mládeží sbírka šatstva a obuvi pro řecké děti. Sbírka měla velmi dobrý výsledek.

19.5. zahájen v Praze 10. všesokolský slet. Zdejší Sokol byl zastoupen všemi složkami.

Úroda třešní byla velmi pěkná, až na to, že třešně byly značně červivé.

Žně začaly počátkem července. Počasí bylo suché a teplé až do poloviny srpna, kdy se dostavily deště.  Žňové práce pokračovaly dobře a rychle. Na práci přiděleni byli zbylí Němci a  Maďaři. Ve státním statku pracovali dělníci ze Slovenska a též z Polska Úroda tohoto roku byla velmi pěkná. Žně zakončeny dožínkovou veselicí, spojenou s průvodem ze Sovinek na Šmerhov.

1.9. zahájen nový školní rok na střední i národní škole. Školy slavnostně zahajovaly školní rok nové jednotné školy. Na místo ředitele střední školy nastoupil Jos. Najman z Ml. Boleslavě.

3.9. rozlétla se po republice smutná zpráva o úmrtí přes. dr. E. Beneše. Zemřel po dlouhé nemoci v Sezimově Ústí, v 18 h 10 min. Od 3. do 8. září byl státní smutek. Veřejné budovy byly ozdobeny černými prapory a  vlajkami, spuštěnými na půl žerdě. V den pohřbu – 8.9. konala se v Sokolovně tryzna za dr. E. Beneše za velké účasti občanstva, které tu vzdalo čest velkému mrtvému.

14.9. konána školami v Sokolovně vzpomínka na T.G. Masaryka.

Úroda ovoce – jablek, hrušek i švestek byla velmi dobrá. Výkupem ovoce pověřeno hosp. družstvo. Obecní sady měli tohoto roku sadaři, Antonín Kubát a Frant. Jiřinský (za 50.000 Kč.)

Dobrá úroda zajistila národu výživu a vláda se rozhodla 16.9., že uvolní prodej chleba a výrobků mlýnských.Toto opatření přijalo zdejším občanstvem radostně.

MNV vyvolal akci na zařízení rozhlasu pro obce. Úhrada (asi 100.000 Kč) měla být opatřena dary občanů. Bylo i navrženo, aby rolníci z 1 q řepy dali na tento účel 1.-Kč. Akce vynesla 26.000 Kč přesto, že někteří občané akci přehlíželi a ničím nepřispěli. V říjnu pensionován Václav Krouský, bývalý obecní strážník.

Domácí šrotovníky nesměly být užívány a tudíž zapečetěny. Šrotovalo se jen v hosp. družstvu a v Sovinkách u p. Vágnera.

Zvláštní komise MNV společně se státním obvodním lékařem, dr. Malým, prohlédla obec, aby byly zjištěny závady, zejména nehygienické umístění záchodů a  hnojišť v ulicích Hrušovské, Strenické, Nemyslovské i Hájecké. Zjištění byla podkladem MNV k provedení nápravy a to tím, že MNV doporučí nadřízeným úřadům výkup zahrad, sousedících s domky, kde shledány hrubé závady.

MNV jednal též se státním statkem o odpadu močoviny a splašků pouštěné do obecní struhy.MNV požádal velkostatek, aby závadu ze zdravotních důvodů odstranil. (zápach!)

Jako porota jmenováni byli: Karel Macháček, Karel Kašpárek, Fr. Mansfeld, M. Honzátko, Fr. Dvořák, Vojt. Červinka, Václ. Pokorný.

K uctění 28. října sázeny stromky (švestky) u Jizírku. Práci provedli žáci národní a střední školy.

K 28.5. konala se veřejná schůze občanstva, na níž promluvil s. Jodas z Ml. Boleslavě.

7.11. vzpomenulo naše občanstvo Velké říjnové revoluce oslavou v Sokolovně.

Podzim byl poměrně suchý a teplý, takže polní práce byly provedeny včas a bez obtíží. Vyskytlo se veliké množství myší. Byly hubeny jedy a školní mládeží. Rovněž křečci se vyskytli ve velkém množství.

Úroda řepy a bramborů byla celkem dobrá.

V listopadu ustavena byla nová újezdní školní rada.

Akční výbor provedl revisi knihoven, aby v těchto nebylo závadných knih. (Revidoval G.Jeník, knih. A Ant. Sedláček, předs. AV.)

23.11. v Sokolovně vzpomenuto narozenin pres. Klementa Gottwalda veřejnou oslavou.

4. a 5. 12 byla v místní škole výstava knih.

21.12. byla v Sokolovně veřejná oslava narozenin J.V. Stalina.

Zima byla poměrně mírná a suchá, bez sněhu.

Koncem prosince provedena byla prohlídka obchodu pana Karla Müllera. Shledáno zatajené zboží, čímž se jmenovaný provinil proti zákonu čís. 15/1947 Sb z. a nař. Zatajené zboží bylo zabaveno a odvezeno do Ml.Boleslavě, kde vystaveno a prodáno pracujícím. K. Müller zbaven ihned práva provozovati živnost. Na živnost dána národní správa. Kromě toho potrestán K. Müller pokutou a vězením.

Nově vydané šatenky byly přidělovány všem občanům s výjimkou hospodářů s výměrou nad 15 ha a živnostníků.  

Rok 1949 

3. ledna byl slavnostně zahájen pětiletý plán a to na všech pracovištích. V naší obci ve školách a na státních statcích. Veřejné budovy byly ozdobeny vlajkami.

Obchod m. Müllera (v národní správě) převzala „Pojizerská jednota“. Vedoucímu prodejny zajištěn byt v domě K. Müllera v přízemí.

Vzhledem k tomu, že budovy místních národních výborů byly zhusta vykrádány, zejména oddělení zásobovací, bylo nadřízenými úřady nařízeni, aby potravinové lístky byly ukládány v tresorech.  Pro zajištění dobré sklizně ovoce byl nařízen povinný postřik ovocných stromů a místn. národ. Výborům uloženo, aby provedly kontrolu v obcích. Kontrolou pověřeni, Ant. Spěčný a Frt. Mansfeld. Za odešlého prohlížitele , p. Bartoně, stal se prohlížitelem Fr. Mansfeld, který za tím účelem prošel zvláštním školením.

Od 6.ledna byl částečně uvolněn textil a obuv.

8. ledna byl hasičský ples na Šmerhově.15.1. tamtéž, ples KSČ.

21. ledna konána v Sokolovně oslava V.I. Lenina.

Strana komunistická konala všude přípravy na 9. sjezd strany v Praze a to formou pracovních závazků svých členů. K akci závazků se připojili i  žáci střední školy. Zavázali se, že do sjezdu upraví jeden z obecních parků v Bezně. Členové KSČ se zavázali, že upraví dobrovolnou prac. povinností park u tří svatých a ošetří všecky ovocné stromy, které jsou majetkem obce.

MNV se zabýval již v minulosti otázkou výkupu domku sl. A. Bartoňové a jednal s touto o prodeji. Pro vysoké požadavky majitelky, bylo od výkupu i  v tomto roce upuštěno.

MNV řešil i otázku umístění zemědělského útulku pro děti. Rozhodl se zatímně umístiti ho u paní Škorpilové a později definitivně v budově MNV. Za sídlo MNV zvolen hostinec p. Jos. Demutha. (Hostinec byl navržen ke  zrušení, jako bezpředmětný.)

Jelikož mnohé domy v obci nebyly opatřeny viditelným popisným číslem, byla provedena revise domů a závady odstraněny.

19.2. oslaven na místním hřbitově den Rudé armády. Oslavu provedly místní školy.

S natahováním hodin na kostelní věži, byly značné obtíže. Pomocný, J. Honzátko, pro ssvůj zdravotní stav nemohl tuto povinnost konat. Proto byla přijata nabídka žáků střední školy, že se o hodiny budou starat. Hoši, pravda, natahovali denně hodiny, ale někdy (bylo-li o hodně víc) se procházeli po střeše kostela. Proto převzal natahování hodin p. Červinka Vojtěch.

Konec masopustu, byl oslaven maškarní merendou ze státních statků, v hostinci na Šmerhově.

4. a 5. března hostovalo u nás v sokolovně „Vesnické divadlo“ z Prahy. Sehrálo dvě hry pro dospělé a pro děti maňáskovou hru o Honzovi.

MNV rozvázal pracovní poměr s paní Jar. Šulcovou, vedoucí zásobovací agendy a  s uklizečkou pí. M. Zimovou. Za paní Šulcovou, přijata byla paní V. Urbanová.

MNV uvažoval o zřízení rozhlasu pro obec. Jelikož k tomu účelu neměl finanční úhradu, rozdhodlo se k akci, zavést dávky občanstva a navrhl tyto takto: Rolníci zaplatí z 1 ha pozemků 100 Kč, majitelé domů 400 Kč a  živnostníci 1.000 Kč. Akce byla veřejně vyhlášena, ale roztříštila se o  neporozumění některých občanů, kteří proti dávkám protestovali. Přesto se sešlo na dobrov. Darech přes 40.000 Kč. Za tento obnos zakoupen potřebný instalační materiál. Koncem měsíce dubna zahájeny v obci přípravy na okrskovou oslavu 1. máje. Obec byla dobrovolnou prac. povinností čištěna a dávána do pořádku. 1. máje sjeli se tu lidé z okolních obcí (Sovinky, Nemyslovice, V.a M. Všelisy, Dol. Cetno, Niměřice, Strenice, Pětikozly, Chotětov, Zamachy). Slavnostní průvod vyšel ze Sovinek. V průvodu bylo přes 1.300 lidí, alegorické vozy, děti, plno praporů a hesel. Průvod stanul na prostranství u střední školy, kde ke shromážděným promluvila soudr. Součková z Ml. Boleslavě. Večer byl an Šmerhově taneční veselice.

Celá řada společných zájmů obcí Bezna a Sovinek, oživila myšlenku na sloučení obou obcí v jednu. Výbory obcí se na spojení shodly, ale občanstvo při veřejné schůzi vyslovilo se proti sloučení.

K 9.  sjezdu KSČ byly výlohy prodejen ozdobeny přiléhavými hesly a obrazy. Rovněž veřejné budovy, zejména školy, byly slavnostně vyzdobeny.

Ke dni sjezdu dokončili příslušníci strany zhruba úpravu parku u tří svatých. Prostranství zryli žáci střední školy a dle určeného plánku vyhloubili cesty. Na náklad MNV postavena betonová podezdívka a nataženo pletivo.

Rovněž práce na obecních sadech byly do sjezdu ukončeny, hlavně zásluhou s. Šíchy.

Jarní práce měly dobrý průběh. Velmi posloužily květnové deště, zejména travinám a pícninám. Zeleného krmiva bylo dostatek.

V polích se objevilo hodně myší.

15.5. pořádala školní mládež dětský den na Šmerhově – k uctění maminek. Pro silný déšť byla malá účast. Týž den měl pohřeb strojník, Frant. Čechlovský, který měl na starost opravy vodovodního zařízení v obci.

Ženy KSČ již delší dobu zanášely se myšlenkou na zřízení družstevní prádelny. K uskutečnění této myšlenky přispěla hlavně s. M. Bajerová. Její zásluhou zahájila prádelna v červnu svoji činnost v domě Frant. Jiřinského. Prádelna vybavena byla elektrickou pračkou a el. Ždímačkou. Náklad uhradily si ženy z podílů po 510 Kčs  (odpad vody byl napojen na trativod státních statků).

15.6. vyhlášen zákon o sjednocení tělovýchovy ve státě. Na slavnostní člen. a  veřejné schůzi v sokolovně byl vyslechnut akt vyhlášení v rozhlasovém náslechu. Sjednocená tělovýchova dostala jméno „Sokol“.

Na ukončení školního roku sehráli žáci nár. školy na Šmerhově, hru „Jak květiny přezimovaly“.

Během června dokončena stavba bytových jednotek státních statků v Bezně. (V ulici Nemyslovické).

1. července zahájil činnost žňový útulek , umístěný u pí Škorpilové.

Od 1. července určeno Bezno za sídlo újezdního tajemníka.

Úroda třešní byla nadobyčejná.

Po 10. červenci začaly žně. Po dobu žní zavedeny noční hlídky. Hlídkou pověřeni pensisté.

Žně měly hladký průběh. Počasí bylo velmi pěkné.

Do státních statků zajížděly na výpomoc brigády.

Okresní sběrnou pověřen za souhlasu MNV, Ant. Kubát, obhospodařováním obecních sadů. Ze sklizně nesmí být nic zcizeno, ale všecko ovoce musí být odvedeno sběrně.

Vedením agendy pověřen od 1.7. G. Jeník, jako tajemník os. referátu MNV.

Od 27.8. konaly se slavnostní dožínky obce se státními statky. Slavnostní shromáždění se konalo na nádvoří velkého dvora, kde k lidu promluvil posl. Smrkovský a ředitel statků, Hýř. – Taneční veselice se odbývala na Šmerhově za účasti kult. Brigády z Ml. Boleslavě.

Koncem srpna obnoven u nás Svaz mládeže, který byl tu založen po revoluci, ale ve své činnosti ustal. Předsedou zvolen St. Mucek, dělník. Za spolkovou místnost zvolen sál Šmerhova, později učebna střední školy.

1.září byl slavnostně zahájen školní rok na školách.

15.9. konána veřejná schůze občanstva, na níž seznámeno občanstvo s novými předpisy o občanských průkazech.

Dnem 16.9. uvolněn po usnesení vlády z vázaného trhu chléb a pečivo.

Od 26.9. probíhala celostátní akce mírová. V naší obci konala se manifes. Schůze občanstva dne 1. října. Promluvil bezpeč. referent ONV, Jan Kupec.

Od podzimu probíhalo v obci školení příslušníků komunistické strany. Rovněž Jednotný svaz čes. zemědělců konal četné schůze, jichž účelem byla organizace podzimních prací a příprava osevních plánů.

7.10. hostovalo u nás „Oblastní divadlo“ z Mladé Boleslavě. Sehrálo od J.K.Tyla „Fidlovačku“.

Během října konány přípravy k oslavám 28. října a k oslavám Vel. Říjnové revoluce v duchu hesla „Se Sovět. svazem na večné časy“. Vyzdobeny byly veřej. budovy a výlohy obchodů. 30.10. zahájilo oslavy ROH dvůr, slavnostní schůzí v Sokolovně. Týž den státní kino vzpomnělo výročí Říj. revoluce přednáškou před filmem. 31.10. sehráli ochotníci hru „Tajná vysílačka“ od Johna.- 21.11. konána manifestační schůze v Sokolovně, kterou MNV a MAV zahájil „dny čsl. sovětského přátelství“. Po projevech předsedů MNV a MAV zahájena podpisová akce k 70. narozeninám I.V. Stalina. Oslavy vyvrcholily oslavou škol, dne 7.11.

V listopadu začal kurs ruštiny (tříměsíční). Učila v něm 15 účastníků, uč. M. Blahovcová ze střed. školy.

23.11. měly školy veřejnou oslavu narozenin presidenta kL. Gottwalda. Téhož dne otevřena byla v národní škole výstava „Dílo I.V. Stalina“ a výstava knih. Zvláštní oddíl výstavy ukončen 4.12., výstava „Dílo Stalinovo“ potrvala do 21.12.1949. Výstavy splnily své poslání, neboť byly hojně navštíveny, zejména mládeží.

Podzimní práce začaly po 20. září. Bramborů bylo hodně, řepy též. Sklizeň řepy ukončena byla po Dušičkách. Práce měly hladký průběh, počasí bylo teplé a  bez dešťů. Na pomoc při sklizni přijížděly i v tomto roce četné brigády. Sklizeň ovoce byla dobrá. Jablka se prodávala 1 kg za 20 Kčs   švestky 1 kg se platilo 40 Kčs V tomto roce byly všechny povinně odváděny do sběren. Obec odevzdala 183 q jablek, 7 q hrušek a 16 q švestek.

MNV provedl zábor hostince p. Demutha a dal výpověď nájemci, J. Mydlářovi, který od uzavření živnosti v domě bydlil. Budova bude proměněna na úřadovny MNV.

Pro vedení matrik ustanoveni MNV Jos. Miler, učitel stř. školy a E. Knesplová. Oba jmenovaní absolvovali kurs u ONV v Ml. Boleslavi.

Sbor dobrov. Hasičů dostal v létě novou stříkačku od MNV. (Její cena byla 122.730 Kčs) zakoupena z rozpočtu MNV.

Fond národní obnovy prováděl likvidaci pohledávek. MNV se zřekl nároků na náhradu škod. Rovněž tak místní školní rada.

Přičiněním KSČ živena v obci neustále myšlenka na založení jednot. zem. Družstva. Po řadě schůzí a jednání došlo k návrhu na ustavení výboru JZD. Pro nepochopení nebylo JZD uskutečněno. Otázka JZD byla však rozvířena a  stala se předmětem úvah občanů – rolníků.

29.11. na Šmerhově přednášela s. Matoušová z Ml. Boleslavě o tom „Co Stalin dal ženám“.

6. – 8.12. hostoval na Šmerhově loutkář V.Kopecký.

11.12. konán kolový hon, spojený s večírkem. Úlovek byl celkem slušný.

21.12. oslavilo občanstvo 70. narozeniny I.V. Stalina v Sokolovně.

28.12. hostovalo v Sokolovně oblastní divadlo. Sehrálo hru „Lazebník sevillský“.

31.12. ukončen rok silvestrovským večerem Sokola.

Po pěkném podzimu dostavila se mírná zima, která potrvala až do konce roku. Rokem 1949 ukončen první rok Pětiletky. Dle statistických dat byl to rok úspěšný – jelikož splnění přesáhlo 100%. (Výjimkou bylo stavebnictví a to z důvodů těch, že mnoho staveb. Podniků zůstalo soukromému sektoru). Naše obec splnila řádně veškeré dodávky, předpisem jí určené.

Městys

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 19 °C
středa 17. 7. skoro jasno 28/16 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 29/17 °C
pátek 19. 7. jasno 31/18 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:172
TÝDEN:348
CELKEM:827878

Odkazy

 

Středočeský kraj

ROP Střední Čechy

HK Středočeského kraje

ePUSA

GEOSENSE - BeznoUtility reportSK Bezno - Sovínky

Foto