Městys Bezno
Městys Bezno

1950 - 1960

Doslovný přepis slečny Petry  Š á d k o v é, z první knihy "Kroniky obce Bezno".
Období let 1950 až 1960 zapsal pan Josef   Z a h r á d k a, a svůj zápis započal  tímto textem:

V měsíci listopadu 1953 dostalo se mi té cti, že byl jsem pověřen MNV vedením zápisu v obecní pamětní knize. Výkladem k tomu, že můj předchůdce od roku 1949 do dnešního dne zápisy neprovedl ani poznámky nevedl, nemohu zaručiti, že v zápise budou podchyce-
ny všechny události. Zápisy provádím, tak jak jsem je získal.

Připojuji dodatečně doklad o tom jak v době okupace rozhodovali vládci agrární strany,
ve prospěch malých zemědělců.

Podobný příkaz dostal Václav Beneš, Strenická ulice.

Václav Pecháček, dělník, majitel jedné krávy, Josef Bufáček, který rozkazu neuposlechl
a proto, kráva mu byla odebrána přímo od vozu, naloženého s obilím.

Zatím co p. Kašpárkovi, statkáři, jim nabízené 3 kusy, mu byly ponechány. Náhradní krávy, nebyly jak uvedeno o příkaze/přiděleny.

Bylo to pro jmenované bezohledné jednání ze strany úřadu, neboť všechno obilí čekalo
na odvoz z pole

Přesný opis rozkazu:  


Pan Jan Zahrádka Bezno.

Z příkazu okresního úřadu dodejte zítra ve čtvrtek 3.t.m. o 7 hod. ranní k rampě u   Sportovního hřiště jeden kus hovězího dobytka (krávu), který bude potahem p. Škorpila odvezen do Ml. Boleslavě (jatky). Dostavte se týž den večer o ½ 8 hodin
na radnici kde Vám bude přisouzena náhradní kráva.
Bezno 2.8. 1944

Podepsal

ing. Vojt. Beneš

starosta


Rok 1950

Práce střední školy.

Po zdárném ukončení prvního roku pětiletky, vstupujeme do radostné práce druhého roku.

Mládeži střední školy dostává se odměny za budovatelskou práci na podzimních sklizňových pracích za účasti učitelského sboru, za odpracování 2.894 hodin mimo brigád /4.584 hod./ na ČSSS, státní ceny 7.000 Kčs

V místnostech MNV zřízena obřadní síň, kde se konal první úřední sňatek.

Ustavení JZD.

V měsíci srpnu na podnět s. Jana Zahrádky obnovila org. KSČ II. za předsednictví s. Vlasty Honzátky otázku založení JZD v Bezně. Získáno 47 zájemců. Ustavující schůze konána dne 12. září na Šmerhově za přítomností s. poslance Vacka a s. Hradcové a zemědělců z Bezna. Přihlásilo se 33 členů z řad zemědělců a dělníků. Ustaven nový přípravný výbor v čele s předsedou Vojtěchem Benešem synem bývalého starosty ing. Vojtěcha Beneše. Jako místopř. Frant. Primas, zapisovatel s. Jan Zahrádka, dále Frant. Mucek, Hartman Miroslav, Hejduk Václav, Procházka Bohumil, co členové výborů. Schválení výboru MNV došlo dne 10.12. 1950. Způsob hospodaření společné.

Kulturní činnost.

Spolek div. ochotníků v nečinnosti

10. září uspořádána střední školou za vedení odborných učitelů, J. Macouna a  L. Milerové, oslavu 33. výročí říjnové revoluce v „Sokolovně“.

Rok 1951 

JZD, převzetí č. 47 hospodářství p. Škorpilová.

5.1. předává MNV do obhospodařování JZD statek paní Škorpilové č.p. 47 ve výměře 31.40 ha…s mrtvými i živými inventářem.

Ochotnický spolek se ruší.

Majetek spolku div. ochotníků přechází do správy R.O.H., ČSSS v Bezně. Předsedou odboru zvolen Jan Žák, kolář, režiserem Karel Fiška. Jmenovaná složka zahájila nacvičování hry: „Slepice a kostelník“ k uskutečnění však nedošlo pro odchod režisera. Pro nedostatečný zájem ani druhá hra se neuskutečnila. Od té doby odbor do roku 1954 zůstal v nečinnosti.

10.6. provedeno v obci hlasování pro mír, jehož se zúčastnilo všechno občanstvo.

6.5. v Sokolovně konána slavnost „složení pionýrského slibu“ 70ti žáky střední školy. Výzdoba a program velice pěkný.

7.11. v Sokolovně uspořádala střední škola oslavu 34. výročí říjnové revoluce.

23.11. oslavu 55. narození našeho prvního dělnického presidenta s. Klementa Gottwalda.

21.12. oslava 72. narození gen. J.V. Stalina, spojena se složením pionýrského slibu 50ti žáků.

JZD.

19. září na schůzy JZD usneslo se členstvo na přijetí hospodaření v III. Typu. Dne 6. října byl proveden svod hov. Dobytka do spol. stáje v čp. 47. 

Mnozí členové vystupují a zůstávají jen:  

Beneš Vojtěch, který předává 10 kusů hov. dobytka

Líman Vratislav, který předává 6 kusů hov. dobytka

Prímas František, který předává 2 kusy hov. dobytka

Hartman Miroslav, který předává 4 kusy hov. dobytka

Vepřín zřízen v usedlostí Vojtěcha Beneše.

Statek Ant. Pecháčka čp. 11 přechází podle parag. 55 do správy obce. MNV ho předal do obhospodařování v měsíci září JZD, s veškerým živým i mrtvým inventářem.

Úroda v tomto roce byla dobrá, deštivé počasí stěžovala sklizeň. V příležitostí oslavy 1. máje, která se konala v Bezně, za níž referovala s. Součková, pojmenován střed obce Stalingradským náměstím.

Rok 1952

HTÚP.

V tomto roce dochází ke sloučení org. KSČ II. a č. I., což má uskutečnit lepší práci v otázce socializace vesnice. Po přípravách provedena se souhlasem většiny zemědělců HTÚP.

Slintavka.

V měsíci března řádila v obci slintavka a kulhavka, která sice nezpůsobila ztrát uhynutím, ale měla vliv na stav dobytka.

Obec úmrtím MUDr Malého ztrácí lékaře, ale v té době nastává otázka zřízení zdravotního střediska v místě.

Volba předsedy MNV.

Pro onemocnění vzdává se úřadu předsedy MNV s. Dvořák Fr. Za předsedu MNV zvolen Ladislav Procházka, dělník H.D. Za místopředsedu Vojtěch Červinka, dělník AZNP.

9. května střední škola s místními složkami uspořádala oslavu 7. výročí osvobození Rudou armádou. Program připravila uč. L.Milerová, recitace , zpěv docílil velkého úspěchu.

7.6. konal se sokolský den.

Členem MNV stává se Fatka Josef, dělník AZNP, svěřen mu referát vyživovací. Václav Kouba, úředník stát. spořitelny, svěřen mu referát finanční.

1.7. nastoupil úřad tajemníka MNV s. Poddaný rodák z Hrušova.

Dobře si vede „Mičurinský kroužek“ za vedení uč. L.Milerové, který získal pro své pokusy pozemek za sokolovnou, dříve Lidové školy. Kroužku podařilo se vypěstovat víceklasou pšenici.

HTÚP.

13. září kdy provedení HTÚP stává se skutkem, přihlašují se všichni zemědělci do JZD, až na Václava Macháčka, ulice Hrušovská a drobní držitelé do 1 ha a Marii Krupkovou. Ve statku u Projsu zřízena STS, středisko Bezno.

6.11. zásluhou učitelského sboru střední školy, byla s pěkným programem provedena „v Sokolovně“ oslava velké říjnové revoluce.

Od 24.11. do 27.11. probíhal proces se zrádnou skupinou R. Slánského/ Šting, Kllementis, Reisin, Reiniger, a ostatní/. Národ žádal pro zrádce největšího trest. Po zásluze se jim dostalo trestu smrti.

Od 16.12. do 18.12. konala se celostátní konference na které, byl projednán vývoj nár. hospodářství a schválení nových stanov. Provedena oprava střechy na kostele na věži novým trámovým a plechem.

Rok 1953 

Od 1.1. předává MNV usedlost p. K. Kašpárka st. a ml., s veškerým živým i  mrtvým inventářem. Jmenovaný byl označen jako vesnický boháč, proto nemohl být přijat za člena JZD z vlastního rozhodnutí, předal hospodářství bez náhrady.

V únoru provedena reorganizace vlády a zvolen nový ministr školství, věd a umění Ernes Sýkora.

Smutná zpráva, která otřásla každým věrným čechem, bylo úmrtí 5.3., 9,50 hod, generalisima J.V. Stalina. Pohřeb tohoto velkého genia a vůdce lidu, konal se dne 9.3. do mausolea na Rudém náměstí. Ještě jsme se nezhojili z této rány a byla nám zasazena nová. Náš milovaný prvý dělnický president s. Klement Gottwald předseda strany KSČ po návratu z SSSR, těžce onemocněl. Národ s velkou účastí sledoval zprávy o průběhu jeho nemoci. Ač byla poskytnuta největší péče o uzdravení  a proti zákeřné nemoci bojovali společně s našimi lékaři, nejlepší kapacity našeho bratrského ruského národa. Přes veškeré úsilí zvítězila smrt. Milovaný president 14.3. v 11 hod. zemřel. Jeho pozůstatky, za velkého žalu celého národa byly 19.3. uloženy do „Památníku osvobození na Vítkově hoře“.

Nové volby presidenta konány 21.3.. Zvolen druhý dělnický president s. Antonín Zápotocký jako jediný kandidát navrženy A.V. národní fronty.

8.5. uspořádána slavnost osvobození Rudou armádou. Program připravili pionýři společně s uč. sborem.

Peněžní reforma.

Měnová reforma provedena 1.6., zasadila ránu narušovatelům národního hospodářství a těm, kteří spekulovaly zadržováním platidel. Byla provedena výměna peněž na osobu 300 Kčs Ve starých za 60 Kč v nových. Poměr 1:5, další hotové peníze 1:50 kdo však peníze neschromažďoval doma a měl je uložené v peněžním ústavě obdržel za prvních 5.000 Kčs  1:5 za další 1:6,25 od 10.000 Kčs 1:10 od 20.000 Kčs

V Bezně bylo za tím účelem zřízeno výměnné středisko pro obce: Bezno, Sovinky, Nemyslovice, Malé a Velké Všelisy, Zamachy, kde se vyměnilo za 38  milionu Kčs

Jen pro samotné Bezno částka 19 milionu kčs

S měnovou reformou bylo spojeno snížení cen všech produktů. Až na 50% v průmyslových výrobcích. Mimo toho uvolněno veškeré vázané zboží, tj.: zrušen lístkový systém. Mzdy byly sníženy v poměru 1:5.

Neštěstí.

Ke konci května odváželi na valníku traktor ze stát. statku, na valníku stáli strojníci. Traktor pravděpodobně jel větší rychlostí /ku Vtelnu Jiz./. Před školou, vezený traktor na valníku s oplechovaným dnem se sešoupl k jedné straně, v důsledku čehož se valník převrhl, spadl /před dvorkem p. Horáka/ při čemž byla přeražena ruka strojníka Josefa Nováka, která mu v nemocnici byla odňata. Ztrácí tak výborný odborník pravou ruku. Snad nepřítomností místního hygienika, nebyla učiněna desinfekční opatření a zbytky rozbitého traktoru nebyly hned odstraněny, což mělo za následek, že druhý den včasných ranních hodinách, choť ředitele národní školy, p. Jeníková, která jela na kole /pracovat jako brigádnice JZD/ na jednocení řepy, ohlédla se na neodstraněnou krev, narazila na hranu chodníku, upadla a zlámala si nohu a kyčli. V obou případech projevila se výhoda zřízeného zdravotního střediska v Bezně v domě vdovy po lékaři Valovi, kde bydlí od zřízení střediska Mudr. Jan Kupa, rodák z Dol. Cetna. Jmenovaný poskytl okamžitě první pomoc v obouch případech a  postaral se o okamžitý převoz do nemocnice.

JZD.

Jarní práce v JZD jdou zdárně ku předu zásluhou brigádníků z obce. Počasí v květnu a červnu bylo bez dešťů, byla nadměrná úroda třešní i ostatního ovoce, přesto že několik květnových mrazíků ohrožovalo úrodu, jak se však ukázalo neuškodily. Obecné sady převzato JZD.

Práce v JZD po částečném svodu dobytka do stáje u Sedláčků /v zeleném/ u  Kašpárků, Hodovníků Josefa a Václava, jde zdárně ku předu. Žně se zdarem hladce skončeny. Přestože, provedením ocelování půdy byl narušen osevní postup, úroda byla, jak v obilninách, tak u řepy dobrá. Po splnění předepsaných dodávek, ještě zbylo dostatek na příděl naturalii jak pro členy, tak pro brigádníky.

V měsíci říjnu dostává se uznání za včasné provedení sklizňových prací MNV putovní vlajkou, předanou zástupci ONV na slavnosti pořádané „v Sokolovně“ na tom se podílí JZD včasným provedením polních prací.

MNV.

1.10. nastupuje vojenskou povinnost tajemník s. Poddaný, jeho nástupcem se stal s. Hájek ze Všelis.

Počasí.

Od konce žní přes sklizeň řepy trvá suché počasí, které má vliv na orbu, a podzimní osev, takže ozimi špatně vychází.

Škola.

Zákonem ze dne 24.4. 1953 přichází nová školní organizace. Tím se stává v Bezně ze školy národní a střední, osmiletá střední škola, jejimž ředitelem jmenován /dosavadní ředitel střední školy/ s. Josef Miler, rodák z Bukovna.

Jmenovaný, osvědčil se jako dobrý brigádník JZD, kde odpracoval od založení v době žní a vypomáhal i v administrativě. V obci vede matriční knihu.

Od 1.10. nové snížení cen potravinářských, průmyslových produktů od 5 až do 40%.

30.10. probíhá Beznem, štafeta míru a přátelství, které se zúčastnili pionýři.

MNV rozhodl se vykáceti smuteční vrby, vysázené podél rybníka před „Šmerhovem“. Stalo se tak, protože kořeny stromů poškodily betonovou hráz rybníka. Úprava hráze rybníka jest nejvýš nutná.

První sníh napadl na svátky vánoční.

Rok 1954 

Vstupujeme do roku 1954, který počíná přípravami do voleb do MNV, které se budou konat 16.5. 1954. Obec jest rozdělena na devět obvodů, v každém cca 60  voličů. Každý obvod samostatně konal schůzi svých voličů a rozhodoval o  přijetí kandidáta navrženého národní frontou. První obvod byl hájecká ulice, předsedou obvodu s. Frant. Mansfeld, kandidát s. Frant. Dvořák. Druhý obvod byla ulice Hrušovská, po družstvo, předsedou s. Fijala Josef správce u H.D., kandidát s. Fatka Josef. Třetí obvod ulice od pily, Chotětovská, předsedou s. Červinka Vojtěch, kandidát s. Kouba Václav. Čtvrtý obvod byla ulice ke hřbitovu, předseda s. Beneš Vojtěch ml., kandidát s. Hodovník Alois. Pátý obvod byla ulice od Krejčíků po hostinec „Šmerhov“, předseda s. Zahrádka Jan, kandidát s. Kubátová Marie čp. 200. Šestý obvod ulice Nemyslovská, předs. s. – Karel st., kandidát s. Miler Josef, řed. stř. školy. Sedmý obvod ČSSS, předs. s. Šícha Frant., kandidát s. Mucek Frant., traktorista. Osmý obvod, od ČSSS až po Šulkánkovi, předs. s. Koníček Václav, kandidát s. Beneš Josef, syn Antonína. Devátý obvod od nár. školy po „Sokolovnu“ předs. s. Fiška Karel, kandidát s. Hájek Ladislav ze Všelis, tajemník MNV v Bezně.

Volby byly prováděny tak, že volič měl možnost přeškrtnutím kandidáta, projevit nesouhlas s kandidátem. Až na malé výjimky v prvním a pátém obvodě, byli kandidáti zvolení jednohlasně. Předsedou MNV byl zvolen s. Dvořák František, důchodce, tajemníkem s. Hájek Ladislav, který se později oženil a přestěhoval do Sovinek. Členem rady zvolen s. Fatka Josef, dělník A.Z.N.P. Veškerou agendu vyřizuje rada MNV sestávající z výše jmenovaných.

 

Žně probíhaly za nepříznivého počasí. JZD sklízelo pšenici a ječmen kombajnem. Počasí se nezlepšilo, takže řepa a sklizeň bramboru se dodělala 19.11. t. r. dovezena byla 25.11. t. r., 19.11. t. r. byl takový mráz, že se již nedalo orat. 26.11. t. r.  nastalo oteplení, takže se mohlo pokračovat v orbě. JZD má k tomu dni nezoráno 120 ha a 2 ha nesklízených bramborů. Mrazy a sníh, znemožnily setí a  orbu. Ovoce t. r. nebylo mnoho, s výjimkou ořechů, švestky téměř žádné.

Měsíc československo-sovětského přátelství zahájen v sobotu 6.11. slavností pořádané v „Sokolovně“. Pionýři zapěli několik písní a recitovali básně. Projev učinil s. Jeník Oldř. v němž zhodnotil zásluhy SSSR, na osvobození ČSR od německých fašistů. Poukázal v čem nám jsou ruští osvoboditelé vzorem, načež byl promítán ruský film. Měsíc listopad byl opět ve znamení příprav voleb do nár. shromáždění a K.N.V., 11.11. byla pořádána beseda s voliči, na které promluvil kandidát poslanectví, /člen lidové strany/ za náš obvod, poslanec s. Engelbert Toman z Mladé Boleslavi. Mluvil o úkolech z funkce poslance vyplívajících, žádal spolupráci všech voličů. Jmenovaný učinil velmi dobrý dojem na přítomné, kterých bylo přes šedesát. Po jeho referátě, mluvil o svých dojmech, z návštěvy výstavy v Moskvě, s. Šícha Frant., zahradník ČSSS v Bezně. Jeho 2vou hodinové vyprávění, bylo se zájmem vyslechnuto a mnohý z účastníků byl tak přesvědčen o poměrech v SSSR.

S. Šícha, říká že nám jsou vzorem jejích láskou k budovatelské práci, člověka k člověku a vším pokrokem v čemž nás předčili o mnoho let.

V sobotu 27.11. byl pořádán předvolební veselý večer, na kterém účinkovali herci z městského divadla z Ml. Boleslavi.

Druhý den od rána vyhrává místní rozhlas a občané ve volební místnosti pěkně upravení v sále na „Šmerhově“, odevzdávají až na čtyřicet osob manifestačně hlas pro s. Engl. Tomana, jako poslance nár. shromáždění /a s. Přemysla Hilebranta z Bezna jako člena KNV a J. Podzimka ze Sovinek jako člena ONV/ . Voličů zapsáni celkem 607, v místě odvolilo 605, z toho bylo 19 lístků neplatných.

29.12. t. r. byla zahájena v Moskvě konference o zajištění míru a znemožnění války.

Zima byla střídavá, sněhu napadlo na půl metrů, mrazy příčinnou špatné sjízdnosti cest. Přes svátky vánoční nastala obleva a od nového roku opět mrzlo a padal sníh, který povolil ku konci ledna.

 

Rok 1955 

Na Matěje napadl sníh, který s chlady vydržel až do Josefa. Mrazíky a  později deště, znemožnily jarní práce, takže se začalo 16.4. se setím. Ke konci února byla vichřice, která z nově opravené střechy kostela strhala plechovou krytinu, i střechy na obci byly poškozeny.

Dubnové neděle, jsou využity na národní směnu, pro úpravu obce. Po obci jest navežená škvára a písek a odstraněno naškrábané bláto. Jaro bylo deštivé a zdvižení vrchních pramenů bylo příčinou, že silnice v Malém Bezně vypadala jako vlnovka.

20.3. t.r. byla podpisová akce, mírovou petici pro zákaz atomové zbraně, podepsalo 584 občanů. Při této příležitosti byly uzavřeny s jednotlivci závazky občanů, jak ve zvýšení dodávky mléka, vajec a masa, tak i na úpravu obce.

K 1.4. t.r. bylo vyhlášeno čtvrté snížení cen maloobchodního a průmyslového zboží.

Dochází konečně na opravu ciferníku hodin na věži, které budou konečně sloužit svému účelu. Ciferníky sundal a znovu připevnil 24.4. s. Kubát Karel, zedník čp. 200. Čísla obnovil p. Hojsák, tchán Anny Sedláčkové, dcery kováře v Bezně.

Měsíc duben překvapuje mrazíky. 18.4. 4% a poletoval sníh, 19.4. mrazík znemožnil setí, 20.4. t.r. šedívák, 22.5. opět šedivák 0-3%, dopoledne sníh s deštěm.

Oslava 1.máje byla konána v Ml. Boleslavi. 8.5. t.r. za režie p. Jeníkové, pro mládež sehráno divadelní představení „Vinice“ školní mládeží.  9.5. t.r. se toto představení opakovalo pro dospělé.

Ve Varšavě koná se konference evropských států, kde byla uzavřena smlouva o  vzájemné pomoci. Přes nepříznivé jaro, úroda všech plodin velice pěkná. Deštivé počasí zdržuje jednocení a okopávku řepy, což se dokončuje 15.7. t.r., kdy sekáním řepky a kmínu JZD zahajuje žně. Toho dne JZD s  použitím buldozeru /od KNV/ vyhlubuje silážní jámu a rybník v „Jizírku“, kde se bude upravovat koupaliště.

Deštivé počasí znemožňuje sklizeň sena.

Červen a červenec stává se významnou událostí našeho státu. První spartakiáda celostní v Praze. Tato předčila všestranně všechna dřívější cvičení.

Z naší obce se zúčastnili cvičení pouze tři devítky ze školní mládeže. Přesto, že byly provedeny všechny úkoly se zajištěním cvičenců, i když zde byly určité závazky, ze strany vedoucích DSO Bezno. Cvičit se sice začalo, přesto se spartakiády nikdo nezúčastnil. Zde čeká DSO, Bezno a všechny ostatní složky, aby se snažili o zvýšení a přenést zájem členů o kopanou na tělovýchovu. I návštěvníci z cizích zemí odnášeli si jen samé krásné dojmy.

Na naší škole byl jmenován zasloužilým učitelem s. Jeník Oldřich.

Žně: počasí deštivé. Jedině, že se použilo na sekání obilí kombajnů bylo možné přes deštivé počasí žně zdolat. Pro polehlost obilí byly ztráty dost velké.

Nepříznivé počasí na žně mělo vliv na růst cukrovky, urodilo se jí 350 q , poté sklizeň řepy skončena 20. listopadu.

Hrách ze 3 ha se nesklidil.

Ranní mrazíky od října se střídají s oblevou, tak že v prosinci se ještě oře.

Toho roku bylo hodně ovoce zvlášť švestek, které česal kde kdo, neb zůstaly na stromech, ořechů málo.

S říjnem začali soukromě hospodařit po vystoupení z JZD Krejčík Jaroslav s chotí a Kočí Josef čp. 100 s chotí, Bín Karel vzal odhlášku z JZD zpět.

Na závěr roku mělo se zmínit o mezinárodní situaci a významných událostí.

První byla ratifikace Pařížských dohod franc. Parlamentem, druhé rozhodnutí Severoatlantického paktu, zařadit atomovou zbraň do vojenských operač. zlomů.

SSSR šlo směrem pro udržení světového míru a využití atomu ve prospěch lidstva.

V dubnu uzavřena dohoda mezi SSSR a Rakouskem čímž se stalo neutrální zemí.

Další významnou událostí byla konference 29 států Asie a Afriky v Baudungu.

Koncem dubna SSSR uzavřelo smlouvu s ČSR – Polskem – Rumunskem a NDR jednající o mírovém využití atomové zbraně (energie).

V květnu ve Varšavě se konala konference 8 lidově dem. států -  smlouva o vzájemné pomoci. 10.5.1955 podal SSSR návrh na světové odzbrojení. Pro odpor USA je OSN zamítla, ale svět pochopil smysl mírové politiky SSSR.

V červnu podepsal v Moskvě prohlášení o mírových vztazích mezi národy předs. Indie.

18. července se sešli v Ženevě hlavy států SSSR, Francie, Anglie, USA, tam rozhodnuto řešit mezinárodní otázky mírovou cestou – zejména otázku Německa.

SSSR snížil stav ozbrojených sil o 640.000 mužů. ČSR o 34.000 mužů. V září navštívil Moskvu kancléř, což mělo význam v navázání styků mezi SSSR a  spol. německou republikou. Po té uzavřena Finsko-Sovětská smlouva, při čemž se SSSR zřeklo vojenské základny.

V říjnu zasedali zahr. ministři 4 velmocí v Ženevě. Výsledkem jednání byl opak červnového zasedání, proto že západ kladl SSSR nepřijatelné požadavky.

Koncem roku korunoval SSSR cestou z Bulganina a Chuščeva do Indie, Barmy a  Afgánistánu – což bylo triumfem mírové myšlenky a spolupráce mezi národy – síla míru ve světě roste.

Svět jest rozdělen na dvě části: tábor míru vedený SSSR a tábor války vedený USA.

Ženevská konference nesplnila očekávání světa, ale odhalila pravou tvář západu.

Imperialistů a otevřela oči sta miliónů mírumilovných lidí světa.

To se projevilo ve Francouzských volbách a v odmítavém postoji Jugoslávie k Bagdunskému paktu.

U nás stojíme na prahu druhé pětiletky která půjde současně s pětiletkou v SSSR.

Před námi stojí úkol zvýšené zeměděl. výroby o 1/3, zvýšení výnosů u pšenice o 29% proti r. 1955m cukrovky o 57%, živočišná výroba má stoupnout o  33.60%m vepřové o 46.7%, mléko o 32%, skot o 30%.

Světové události upoutali každého mírumilovného občana i v naší obci. Ti kteří očekávali zvrat dočkali se zklamání. Zima skutečně se stále nedostavuje mrazíky se střídají s deštěm.

Toho roku krmná základna pro JZD byla víc než dobrá. Jednotka v JZD byla 20 Kč a hodnota v naturáliích 6 Kč.

Rok 1956 

Nový rok a krok do druhé pětiletky byl v radostném očekávání další zlepšení úrovně venkovského člověka. Do obce se přestěhoval Frant. Krumpolc, řezník ze Sovinek syn Fr. Krumpolce, koláře. Jmenovaný si postavil domek v ulici Hrušovské směr k pile. Žel že MNV prodal pozemek (od let určený na stavbu měšťanky), zájemcům na stavbu rod. domků. Pro měšťanku vyhlédnuto místo ve usedlosti p. Kašpárka čp. 6. Přistěhoval se do nově postaveného domku p. Mydlář ze Všelis, který nějaký čas byl nájemcem restaurace u Demutů, kde nyní jest úřadovna MNV. Jmenovaný má domek vedle Fr. Krumpolce.

Měsíc leden podobal se zimnímu měsíci, zatím co únor byl teplý a blátivý do 15. V březnu však pokračují mrazy až 29oC.

Březnová obleva a příval vody poškodil čerpací stanici v Sovinkách, protože nebylo provedeno včasné odstranění náplavu, voda prorazila stěnu a  zaplavila i bahnem studnu. Po tři neděle se musela pitná voda dovážet z Niměřic a M. Horek. Dopravu prováděly STS. A tu občané poznali výhodu vodovodu. V době kdy se provádělo čištění studny, zamrzl vodojem, po odstranění této závady nové mrazy zapříčinily prasknutí potrubí na několika místech. Jen několik dobrých občanů kopalo půdu na 1 m zmrzlou, aby se mohlo potrubí opravit, při tom se osvědčil Josef Hodovník ml.

Dnem 1. dubna přichází v platnost již páté snížení cen maloobchodníků. Mouka, rýže, tuky 12-20%.

 Napadlo na 60 cm sněhu (od 6-8 ha). A opět mrazíky což trvalo do 18 dubna.

Ve dne sníh a chladno čímž jarní práce zpožďovaly o celý měsíc, se setím začalo se ku konci dubna.

Měsíc květen byl chladný, tak že úroda s tím velice trpěla, řepy jsou napadeny mšicí a obilí jest plné ohnice. Postřik ohnice se neosvědčil.

Ukázalo se jaké škody jsou způsobeny mrazem. Celkem lze poškození stromů uznat na 50%. Hlavně ořechy , meruňky, třešně ani hrušky nejsou ušetřeny. Třešní jest málo a ještě jsou potíže s výkupem, není zájmu o prodej. Jednocení cukrovky skončeno 20. června, okopávky 10. července. Nepříznivé zimní počasí mělo vliv na růst polních kultur. Zelená píce jest slabá, také svat cukrovky není valný.

Požárníkům byl přidělen nový auto-vůz vybavený včetně čerpadla se vším nářadím.

Dík tomu opět se projevila činnost sboru v přípravě na okresní soutěž.

Dne 17. července odp. vyřazení žáků. U nás nejsou.

18. července soutěž 10 sborů. Naši požárníci s velitelem Koubou Jarosl. starostou Koubou Václavem uhájili šesté místo. Soutěž byla na hřišti Sokola v neděli dopoledne, počasí však nepřálo, účast byla jak z místních, tak okolních občanů malá. Ani MD. Dětí pořádaný 24. června na hřišti Sokola neměl žádoucí účast. Průvod se řadil u zdravotního střediska. Protože se týž den konaly oslavy v okolí, i u nás byla účast malá. Chladné počasí mělo na účasti také vliv. Program vyplnil učitelský sbor se žáky střední školy.

Velká význam v letošním roce měl XX sjezd KSSS konaný v únoru v Moskvě a  nemenší Celostátní konference KSČ, od 12-15 června v Praze. Zde byly vytýčeny nové úkoly jak ve stranickém dění, tak i hospodářském..Směna v počtu ministerstev, Decentralizace pravomocí a odpovědností. Zvýšení úlohy MNV.

K 1.  máji byla provedena akce úprava obce. Před požární zbrojnicí bylo nutné odstranit rozmačkané roury a zhotovit povrchovou stoku. První den pracovalo 31 občanů, druhý den 6 a nakonec musel MNV zhotovení  nechat provést za mzdu. Vykonal zedník Mansfeld František.

V malém Bezně ze zbourané stodoly postavily si domek Ladman Josef.

Kulturní práce v obcí, jest jedině dík 8leté střední škole obsaženy v akcích prováděných školou. Jinak hodně místních občanů dojíždí  za divadelním představením do ML. Boleslavi.

Vzhled obce: jedině park na Stalingradském náměstí jest udržován v pořádku. Hráz rybníka růstává v desolátním stavu. Ani vyčištění rybník a, který byl naposled čištěn v r. 1929 není možné v akci „Z“ provést. Nejstarším občanem v obci jest Bartoň Karel (který žije u Helsha Josefa) narozen 6.10. 1870 v Doubravičce. Ze žen M. Kubátová vdova po Janu 15.11. 1870.  Její muž zemřel v dubnu. V červnu zemřel hostinský Hořák Ant. raněn mrtvicí.

Zabit elektr. proudem byl na rozcestí u kapličky (Cetno) zaměstnanec (32 letý) Dražic – Petráš (dosud svobodný).

Podle hráze rybníka vysázeny břízky. Místní občané nepodpoří snahu MNV při úpravě obce. Stalo se, že někdo pletivo kolem parku úmyslně poškodil.

Žně.

Zahájeny JZD sklizní kmínu 12. července.

Domek (bývalá obecní pastouška) prodal MNV Karlu Fiškovi, jmenovaný jej zboural aby získal stavební materiál.

Velké mrazy před tím vlhko mělo zhoubná vliv na domky zhotovené z batin (vepřovic). Proto také provlhlá a mrazem protrhaná zeď domku Kat. Procházkové v čele domku se zbořily nebýt zpěr byla katastrofa větší. Stalo se t navečer. Druhý den zedník Fr. Kučera s několika ostatními občany zeď postavily.

Historická část památek v Bezně podle říď. Učitele V. Vaňka (okres mladoboleslavský – nástěn historický z r. 1878) dále dle soupisu památek historických a uměleckých v král. Českém – od prof. Bareše z r. 1905.

Rok 1050

Mel kostel sv. Kosmy z - ve Staré Boleslavi roční plat několika poddaných v Bezně.

Rok 1068 

Patřily kapitule Vyšehradské tři kopy záhonů polí v Bezně.

Rok 1371

Uvádí se za patrona kostela v Bezně Bohuněk z Libiše.

Rok 1373

Rytíř Ctibor z Bezna, jenž povolal do Bezna kališnického kněze.

Rok 1384

Odváděla fara komoře královské 30 grošů, pololetní desátky.

Vrchnost připomíná se od počátku 15. století až do r. 1694 rytířové Bzenští ze Sorutě v Bezně, ve Všelisích a Niměřicích.

Rok 1607

Uvádí se dvůr Albrechta Bzenského v čp. 11 nyní u Sedláčků (na štítě jest znak kalich).

Rok 1650

Byly v Bezně dvě tvrze : „v malém dvoře“ vládl Adam Jiří Bzenský z Sorutě a 
ve „velkém dvoře“ Jan Vilém, hejtman kraje mladoboleslavského.

Rok 1694

Prodal Jan Voikov Bzenksý – Janu Rudolf. Zárubovi z Huštiřan Bezno za
91.500 zlatých.

Rok 1706

Koupil Bezno Arnošt ze – pán na Nových Benátkách za 100.000 zl.

Rok 1724

Odkoupil Bezno Jan Jáchym Pachta sv. pán z Ráje za 112.000 zl. Se dvory
V. Horky, Vojetín a Hostinné. Postavil kostel a faru a zámek, zemřel stár 89 r.
v r. 1799.

Rok 1881 

Přešel statek z hrabat Pachtů prodejem na rakouského císaře Frant. Josef I.

Rok 1918

Po světové válce zestátněn.

V pamětní knize fary bezenské z r. 1693 popisuje se kostel se 4 oltáři od roku
1357 věž kamenná se 3 zvony, vedle kostela kaple. Kostel byl dřevěný, který
po požáru postavil hrabě Pachta v r. 1750-55 s použitím staré věže, kterou
roku 1763 zapálil blesk a zvony se požárem rozlily.

Za doby Husitské byl kostel kališnický. Stará farní budova stála naproti čp. 4.
Co jsou nynější vrata. Hřbitov kolem kostela byl zrušen za cholery v r. 1850 a založen nový s kaplí. Po obci máme z doby Pachty 9 soch a 4 v zahradě st.
statku.

Škola.

Stará byla na témž místě co nová, r. 1807 se připomíná jako přízemí o jedné
školní světnici. R. 1807 opravena a přistavěna druhá učebna. Poschoďová
budova byla k výstavbě nové silnice. Jílovitý spodek u nás znesnadňoval
stavbu řádných cest.

Mezi Beznem a Sovinkami na „ostrůvku“ odtékající dešťová voda z Bezna
okolí rozmáčela a sváděna byla po pozemku nynějšího zahradnictví Josefa
Vlčka za humny Sovinských usedlostí do rokle nynější vodárny. Přejezd rozmočeným ostrůvkem umožnil most který byl nalezen ve hloubce 1m,
v roce 1912 když se pokládalo vodovodní potrubí.

K Mladé Boleslavi spojující cesta z Mělníkem vedla k Hájku kolem (zmizelého) kostelíčka sv. Kateřiny (Silnice z Mělníka se stavěla v r. 1841). Do Nemyslovic
vedla polní a lesní cesta na panskou zahradu (na portálku). Do Hrušova se
jezdilo polní cestou, jako dosud. Do Chotětova byla postavena silnice v 
r. 1884, která vede po staré cestě, která probíhala ověnčena lesíky (v Borku),
borový les a v Jizírku, kde stávala hájovna.

Mýto a vlečka.

Mýto v Bezně se vybíralo v čp. 64 do r. 1892. Vlečka v r. 1878 byla postavena
do cukrovaru v Dolním Cetně. V roce 1897 byly postaveny nádražní budovy
Bezno-Strenice.

Rybník v Bezně.

v našem kale první ryby byly v roce 1849. Rybník byl nepravidelný rozlezlý, uprostřed s ostrůvkem na kterém dal hrabě Pachta postavit letohrádek odkud
vedlo dřevěné potrubí do panské zahrady. Roku 1842 a 1868 a 1874 rybník
skoro vyschl. Pro vodu se jezdilo až do Jizery. U čp. 49 býval kálek a  v panské cihelně. Též u Hájku býval rybník, ale ten brzy zanikl.

Voda.

Voda k pití byla ve studnách zdravotně závadná a proto správa císař. dvora zbudovala vodovod ze Strenického potoka až do Bezna, kde byl na panské zahradě vodojem (proti rohu komínu). Státní úřady zdravotní naléhaly na
postavené obecního vodovodu, což se uskutečnilo za spolupráce Sovinek
v roce 1911-12.

Živnosti.

 Živnosti v Bezně: V r. 1663 se připomíná Anna  hrnčířka z Bezánkovi krčeny 
čp. 80. O deset let dříve vínopalka Kateřina, hofmistryně z Malého dvora.
Panská vínopalna prodána r. 1762 židovi Dan. Nathaucovi čp. 116. V roce 1739  zničeno krčen č. 80 též krčma při kovárně nyní čp. 53 a při židovně (po
požáru) znovu r. 1720 postavena J. Mikuláškem (nynější Šmerhov). Asi
v r. 1750 postavena vrchností Velká hospoda čp. 79 a zrušena krčma čp. 80, Šmerhov vyhověl po druhé v r. 1823. V hospodě čp. 62 bylo pekařství smíšený obchod, trafika a ještě hospodářství. Hostinec v jámě byl založen  Dan.
Štandlem (nynější přestavěný Hořákův). Né dlouho trval hostinec
„ve stříbrném“, který byl přestavěn z bývalé kontribučenské sýpky na
hospodu s tanečním sálem r. 1885 a v r. 1896 zde byla jedna školní učebna a ordinace lékaře Mudr. Ludvický

Obchod s moukou byl v čp. 100 nájemce žida Ophotka. (v r. 1890 – 1900).
Kovárny dvě v čp. 98 a v čp. 53 a později postavena p. Nečadem  nynější
p. Foršt. Zámečník v čp. 79, Jos. Spěšený, Strojník Svačina z čp. 48.

Hrnčířské řemeslo se provádělo ve Strenické ulici. Cihelna panská na místě
nynější dílny stroj. J. Lajbnera pak Projosovi (u dubu) na rozcestí silnice k Chotětovu a Hrušovské ulice, Nového cihelna v čp. 44 naproti hřbitovu,
kterou v r. 1886 odkoupil st. statek a v čp. 140 od r. 1888. V roce 1820 pálil
vápno panský cihlář Jan Lajbner.

Obchody.

Obchody měli židé u Picků v čp. 12 a Fischer v čp. 100. V čp. 119 se prodávala kořalka, toho bylo přebudováno na hasičské skladiště v r. 1880 tam byla také obecní šatlava. Později prodána bednáři Šochovi a nyní (p. Adamička).

Na Šmerhově býval obchod smíš. zbožím a v čp. 7 obchod s látkami (Ed.
Spěšný).
Řeznictví v čp. 79 a u Pecháčků na straně ku Strenicům prodejna
(dřevěná bouda) p. Blatný ze Strenic.

Zednické řemeslo prováděl v r. 1749 F. Hanáček a v polovině 19 století Jos. Sedláček (stavěl školu r. 1863) pak Frant. Beneš (škola 1904). Před 100  lety
zde byl mistr kamenický v čp. 60 Beneš.

K Beznu patřil Hájek a Jizírek, dvůr snad tvrz Prošovice, která se připomíná
v r. 1364 (záznam v archivu Bělském). Podzemní chodbou byl prý spojen
s Beznem.

Neštěstí.

V r. 1582 vypukl v Bezně mor.

Třicetiletá válka obec značně zpustošila, r. 1639 vtrhli sem Švédové ze 
36 gruntů 8 bylo spáleno, sedláci utíkali z usedlostí a ty pustly. V období
1588-1606 bylo v Bezně 26 usedlostí v r. 1677-1706 – 36 usedlostí.
Za válek Napoleonských bylo tu Pruské i ruské vojsko. To přineslo „horkou nemoc“ na kterou zemřelo v týdnu 28 osob (v r. 1814). Cholera řádila v r. 1836. V roce 1850 kdy zemřelo 140 osob šestina obyvatelstva, téhož roku vypukl
požár u žida Ophotky a strávil 18 stavení. V roce 1860 vyhořela ulice
Hrušovská čp. 74,75,76,73,66,67 a 105, při tom uhořelo 6 osob. V roce 1887 
zničil požár čp. 7,8,9,10,11. V roce 1893 čp. 4.

Spolky a organizace.

r. 1818 zakoupením obecní stříkačky dán zárodek sboru dobrovolných hasičů, která v Bezně založen r. 1882. V roce 1883 hráli studenti v Bezně první divadlo. Zpěvácký spolek a školní knihovna založena v r. 1868. Sokolská jednota v 
r. 1908.

Na polích se pěstovalo: pšenice, žito, ječmen, oves, proso, dále vodnice, len, konopí, hrách a čočka. Brambory a jetel až koncem 18. století, cukrovka
koncem r. 1870. Na dole u Nemyslovic bylo ještě v r. 1898 chmelnice v 
Sovinkách vinice. Hospodářství rozděleno na ozim, jař a úhor na kterém pásl obecní slouha dobytek. V r. 1728 – 160 krav, 14 prasat a 173 ovcí.

Za usedlostmi byly rozsáhlé zahrady osázené většinou švestkami a hrušněmi.

Parní oračky začaly orat asi v r. 1882.

Trhy povoleny v obci v r. 1862, zanikly v r. 1870.

Na městys bylo Bezno povýšeno v r. 1903, čímž získalo právo zastoupení
v okres. zastupitelstvu  (Sovinky již v r. 1594).
Očíslování domů zavedeno v r. 1774.

Pošta.

Do r. 1902 doručoval nám poštu úřad z Chotětova, odkud se mohlo
telegrafovat, první poštovní úřad byl v čp. 146, od roku 1910 u Kateřiny
Novotné, vdovy, majitelky Šmerhova.

Počet obyvatel:

R. 1774                         103 čísel domovních

     1878                        117                                                 800 obyvatel

1890                                                116                                                

1900                                                152                                                

1921                        161                                                 922          

1930                        201                                                 992

1945                                                229                                                

1956                                                232

1957                                                225                                                 965

 

Zaniklé domy čp. 46 Vondráček

 • 50 Jizírek
 • 58 Beneš Fr.
 • 72 Průcha
 • 103 Štrysová

v roce 56 –57      

 • 38 Táborský
 • Novák
 • 33 Bucháček
 • 92 obecní pastouška
 • 115
 • 121
 • 122 Procházka Fr.
 • 142
 • 145

Vrátím se zase od minulosti do doby přítomné.

Deštivé počasí přišlo v době senoseče, až do začátku žní které sečením žita začaly 8. srpna a skončily v září. Počasí deštivé tak, že obilí s využitím kombajnů za několika dnů bez deště se sklidilo. Ani pak se počasí nezlepšilo tak že i sklizeň bramborů a řepy byla stižena.Déšť, později sníh protáhli sklizně řepy do 1 prosince kdy se skončilo, odvoz trval do 6.12. Výnos řepy pouhé 190q, ztráty vymrznutím a na srážkách na hlínu která byla přimrznutá, protože se střídali mrazy s deštěm.

Nesklizena zůstala mrkev a sazečky cukrovky. Do svízelné práce zasáhly vzrušující události.

Revoluce v Polsku a v Maďarsku kde nejednotně se zmenšili pracující třídy byla využita reakčními živly se západu a byla příčinou krveprolití. Díky sovětské pomoci byl sjednán pořádek. U nás mnohý s obavou očekával jestli e štvanému rozhlasu nepodaří narušit budovatelské úseky u nás. Byli jsme připraveni toto hned v zárodku znemožnit.

Snížení cen.

Že poměry se stále lepší potvrdilo šesté snížení maloobchodních cen dne 3.12. V domácnostech se objevují elektrické pračky, plynové a elektrická kamna a i televisorů přibývá v rodinách členu JZD. Domácí porážky se nemohou rovnat těm z dávných dob, zabíjejí se vepři od 160 kg do 2 ½ q. Obilí členové JZD nemohou spotřebovat, proto se prodává na státní nákup a  získané peníze umožňují zlepšení bytového zařízení atd.

Kulturní činnost.

Kulturní činnost v okolí vázne, venkovský člověk jest i po této stránce náročnější proto se jezdí do divadla do Ml. Boleslavi kde si zajistili předplatné na celou sezónu.

Delegace SSSR.

Naší školu navštívila 12. května delegace dvou sovětských učitelů, aby zkoumala způsob vyučování v 1 ročníku.

Sportovní den.

Na závěr školního roku pořádalo sdružení rodičů a rada žen sportovní den žactva na sportovním hřišti. Bohatý program a zdařilé provedení sledovalo hodně přátel školy.

Rok 1957

Rok 1957 předchází počasí které se nepodobá zimě, teprve těsně před vánocemi. Bláto vystřídá sníh a slabé mrazíky, vánoc jsou bílé, avšak počasí k polovičce ledna jest jako na jaře. JZD 15. ledna sklízelo mrkev která nebyl zmrzlá.

Počasí.

 Měsíc leden počasím připomínal jaro, zato únor nastoupil změnou zimní tak , že mrazy zanechaly hodně škod na ovocných stromech na 50 bylo zničeno stromů hlavně ořechů. Jak byla loňského roku velká úroda ovoce, že se ani všecko nečesalo, tak nepříznivé počasí ohrožuje letošní úrodu. Počasí se často mění.

Rok 1957 přináší hodně úkolů, které mají přinést další zlepšení. Leden a  únor se vyznačuje hlavně hospodářskými událostmi. Volby do vedení JZD. Celostátní konference JZD na které se přijímají nové stanovy a mnohé změny, které zlepší práci v JZD.

JZD.

Konalo se slavnostní výročí členskou schůzí, na které z části provedlo změny. Předsedou zůstává dále Vojtěch Beneš z revizní komise přecházejí do představenstva Sedláček Jos. Zvolen za hospodáře, Zahrádka Jan pokladníka a Spešný Ant. člen představenstva, dále ženy: Honzátková Marie a Lebedová Marie. Výsledky hospodaření přes nepřízeň počasí byly dobré, docílena P.J. 20 Kč mimo naturálie v hodnotě 7 Kč Sociální poměry zlepšeny. Každý člen v době nemoci dostával příspěvek 35% odpracovaných P.J. Na děti 20 Kč a každé další 25 Kč měsíčně. Jde na vojenské cvičení 75% odpor. P.J. Ženy při porodu rovněž 12% odpracovaných P.J. a 500 Kč. Mimo toho v době nemoci mají členové léky zdarma. Také důchodové pojištění se mnohem zlepšuje. Co však se v důsledku toho projevilo, to že nám přibývá hodně důchodců a částečně neschopných členů. Zlepšení důchodové zabezpečení se hodně využívá. Na zdravotním středisku kde ordinuje Dr. Kůna. Týdně bývá denně vyšetřeno na sto pacientů. Dnes se jde k lékaři s každou maličkostí. Rovněž dětem jest věnována velká péče.

Jarní práce.

Počasí se střídá, tak že jarní práce začínají na plno až v dubnu.

Vl. Žid.

Do přípravných prací předvolebních, nás postihla smutná rána. 22. března zahynul tragicky bezenský občan s. Vladimír Žid. Když se vracel ze  schůze domů byl na neosvětleným nechráněným přejezdu tratě zachycen lokálkou a na místě usmrcen.Levý nárazník (obrácené) lokomotivy byl vražen do zadního okna karoserie a na sedadle jako když sedí Vláďa mrtev, okamžitá smrt nastala vnitřním vykrvácením. Správa o jeho smrti působila na každého kdo Vláďu znal. Jako tajemník O.V. KSČ nedovedl žádnému odříci a každou žádost, každému vyřídil. Jak byl oblíben dokázala účast na jeho pohřbu. Tolik věnců, a účastníků nemá v Bezně pamětníka. 26. března byl smutný den pro každého kdo jej znal. Počítá se na 2.000 účastníků. Pohřeb obstaral okresní výbor KSČ. Za okres se sním rozloučil tajemník Sokorý a za vesnickou organizaci s. Zahrádka. Doprovod celá vojenská kapela Boleslavské posádky.

Silnice.

Silnice přes Bezno směrem k Nemyslovicům byla v desolátním stavu, tak že pro vrchní prameny od Sedláčkových dolů na jaře stávala se nesjízdná.

Rekonstrukce.

Rekonstrukce byla sice na rok 57 naplánovaná, ale začetí práce bylo odkládáno. Mělo se začít 1. března a právě na čl. schůzi KSČ v den smrti s. Žida bylo rozhodnuto pověřit úkolem jmenovaného čl. KNV s. Hylebranta, aby se postaral o provedení těchto prací. Krajská správa se vymlouvala že není elektr. kabel a vodovodní potrubí.

Konečně když tyto nedostatky za pomocí ONV byly odstraněny a výbor KSČ prostřednictvím MNV na provedení trval začali práce na silnici 2.  května. Nejdříve se začalo pokládat odvodňovací potrubí. Práce však pokračuje tak, že jak se plánovalo na šest měsíců, nebude letos hotova. Výkop po levé straně dolů s položením potrubí provádí cestáři, po pravé straně trativod jehož výkop provedli brigádníci Maďarské národnosti, kteří byli ubytování na Horkách. Úprava byla provedena nejdříve dole pak od Sedláčkových ke škole, kde se začalo s výdlažbou (v červenci).

První máj.

Z 5 na 6tého května mrazík, 4o pod 0, dopoledne sníh.

První máj se slavil v Mladé Boleslavi, kam jsme jeli autobusem. Byl to radostný den v době příprav voleb do obcí, okresů a kraje. Během předvolební doby bylo pořádáno několik kulturních akcí v sokolovně. Pohostinské vystoupení Járy Pospíšila, který se svým kroužkem předvedl scény z „Polské krve“ bylo při plném obsazení sálu. Menší návštěva byla na francouzské revie „Voloska“ tato francouzská umělkyně předvedla kouzelnické kousky zde dosud nevídané. Její partner předvedl orientální tance. Program hodnotný, ale návštěva velice slabá. V předvolební době od 28. března vydává agitační středisko v Bezně vedoucí s. Jeník (redakční kroužek vedoucí Zahrádka, Jeník a Hájek Ladisl. taj. MNV ) místní časopis „Bezenské noviny“. Tento štrnácti deník byl zdarma, dodán do každé rodiny. Svým obsahem byl poutavý a věcný. Jako příloha k této knize nahradil nenapsaný zápis mnohých událostí. Noviny po prvním čísle které jsme rozmnožovali. Hájek a Zahrádka nám usnadnil tisknout Dům osvěty v Ml. Boleslavi. Naše práce red. kroužky nebyla lehká, protože složky správy nedodávaly a proto jsme sami museli je shánět. Občané naší těžkou práci odměnili zájmem o časopis (který se rozmnožil o 300 výtisků). Bylo žádáno pokračování i po volbách ale nedostatek času to znemožnil. Hájek přešel do jiné práce, kde zaměstnání (v továrně) znemožnilo práci doma. Jmenovaný při diktátu Zahrádky psal všecky zprávy na stroji, s. Jeník obstarával články. O škole vypracoval popis řeď. Miler.

Volby.

 V neděli 19. května se zahajuje rozhlasovou hudbou v 6. hodin a již v sedm hodin vstupují první voliči do volební místnosti „Na Šmerhově“ aby manifestačně zvolili 15 členů MNV, okresního nár. výboru člena p. Škvora z Bezna a do KNV s. Dr. Horáka (předs. l. soudu) v Ml. Boleslavi. Volby probíhaly pod heslem „volím mír na celém světě“ a tak každý manifestačně (až na dva voliče) volil bez použití plenty. Pouze dva voliči provedli škrty.

MNV.

 Po první schůzi kterou řídil nejstarší člen MNV Zahrádka Jan ujal se úřadu předsedy s. Procházka Láďa, dělník V.S. Za tajemníka byl zvolen s Kouba Václav, do rady Zahrádka, Čevinka Vojt, Šícha Frant., Kořenovská, Miler Jos. Další členové MNV: Vobora Václ., Procházka Boh., Hodovník Alois, Ryba Fr., Jeník Oldřich, Procházka Jiří, Zvěřina Jiří a Kubátová Marie.

Práce která čekala nový MNV jest obsažena v přiložených Bezenských novinách.

Po tropických vedrech ( v době kdy bylo potřeba deště) nastupuje střídavé deštivé počasí, to znemožňovalo sklizeň obilí. JZD až na ječmen kde byl podsev ostatní obilí, včetně ječmene bez podsevu sklizeno kombajny. Úroda byla přes nepříznivé počasí pěkná. Obilí e muselo dosušovat, vlhkost přes 28%. Žně se skončily až 30. srpna. Při vichřici v září byla vyvrácena lípa před Macháčkovýma na náměstí

Nejhorší úsek silnice od Sedláčkových dolu ke kovárně, bude dokončen až v příštím roce. Proto že povrch byl upraven výše než byl původní jsou dvorky u domků Zlatohlávka, Ladmanové a Hodovníka níže. Na stížnost Zlatohlávka, komise správy silnic z Prahy se dostavivší zjistila, že neoprávněně si provedli odpad do kanálu a proto stížnost byla vyřízena se zákaz

em vylévání splašků do kanálu.

Rybník který byl naposled vyčištěn r. 1929 zůstává dále semeništěm bacilů. Hlínou s vykopávky se opravuje břeh podél silnic. V předvečer svátku Františka, byla poškozena socha Františka před Farou.

Kulturní činnost v obci není taková jak by bylo žádoucí. Jedině škola pořádá různé akce. Sokol se omezuje na kopanou.

Stavba zbrojnice pokračuje pomalu, plán na rok 57 bude splněn.

Měsíc říjen se nám dostavil se dvěma mrazíky, pak déšť a krásné počasí které umožnilo, že sklizeň řepy byla skončena 5. listopadu, odvoz 7 ha. Ovoce bylo málo, švestky a ořechy žádné.

Celý svět a hlavně západ, byl překvapen ohromným rozvojem sovětské techniky, která umožnila přesvědčit svět, že předhonila ve vědě kapitalistické státy zejména USA.

„40 výročí velké socialistické říjnové revoluce“     

Byl to letoun TU 104 a pak umělá družice viz článek. Letoun Tu létá již druhým rokem (i na pražské letiště letošního roku).

Stavby. 

Na místě kde stála stodola V. Ladmana (začal stavět v roce 1956 dokončil v roce 1957) postavil jeho syn pěkný dome (pod hřbitovem). Na stavbě se vystřídali brigádně snad všichni zedníci z Bezna a Sovinek. Farář církve českos. Boubek z Benátek sám pracoval se zedníky, které sám sehnal od Benátek. Na najatém pozemku od p. Průchové.

Stavba JZD.

JZD zastavilo novou drůbežárnu. Domek A. Bartoňové o který se zajímal památkový úřad zůstal bez opravy, jeho majitelka se musela vystěhovat, a  vítr poškozenou střechu roznáší po okolí. MNV doporučil barák který ohrožuje blízké okolí k zbourání.

Družstevníci zlepšují a doplňují své domácnosti, kupují elektrické pračky, kamna a televisory, motokola a Pionýry. První auto Sportek v obci patří družstevníku Zahrádkovi a musím přiznat, že se mi v životě ani nezdálo, že bych jezdil ve svém autě, druhé ku konci roku má Mudr. Kuna.

Obchody.

Hostinec po smrti A. Hořáka nebyl již v provozu, zůstává jen v provozu „Na Šmerhově“. Se smíšeným zbožím jest prodejna „Jednoty“ u Mikešů, druhý u  Millerů.

Prodejna textilu v bývalé prodejně Bati, prodejna obuvi u – rovněž „Jednota“ .

Sokolovna neslouží svému účelu, nová elektrifikace bude provedena v příštím roce, rovněž otázka školní kuchyně zůstává úkolem k uskutečnění v příštím roce.

Pracující cestáři na silnici byli na svačině na Šmerhově. U okna sedící cestář Žalud ze Března uviděl u rybníka jak J. Kočí strčil do chlapce Palového, který začal po pádu do vody tonout. Rychle vyběhly, chlapce vytáhli z vody do které musel skočit, čímž mu zachránil život.

Na prvého máje Leopold Ondroš slovenský dělník ČSSS se oběsil, byl nalezen až za 8-10 h po činu. Byl svobodný, stár ke čtyřicítce a nalezl jej Karel Mrňák, když šel do jeho bytu a nemohl otevřít dveře na kterých Ondroš vysel.

Rok 1958

Na první stránce této knihy jest zápis který nás seznamuje s vlastníky domků. V r. 1881. Aby byl přehled o změnách po 77 letech doplním nově zápis. V obci žije trvale 960 obyvatel z toho jest ve stáří do 15 let 280, počet žen (převyšuje muže) 370.

Nejstarší občankou jest 90 letá vdova pí. Jumrová Marie, matka pí. Tojšlové žijící v čp. 85.

Nejstarším občanem jest 89 letý Bartoň Josef strýc s. Helcha.

Marie Kubátová matka pí. Židové dožila se 89 let.

V obci bere  70 občanů starobní důchod

                     50 občanů invalidní důchod

                     14 občanů sociální, ti kteří nemají nárok dostávají státní příspěvek 192.40 Kč. měsíčně.

Majitelé rodinných domků v r. 1958.

čp.

1 Hájek patří k farmě ČSSS Horky

2 Václav Hrubeš, obývá syn Fatka Josef s rodinou

3 Primas František – Josefa, zedník – čl. JZD

4 Milena Límonová vdova, zemřela v r. 1945, převzal Líman Vratislav (nar. 9.1.1929), člen JZD

5 Macháček Vojtěch – Marie, čl. JZD

6 Karel Kašpárek – Marie, předali 1.1. 1953 MNV mimo obytné budovy s veškerými živými i mrtvými inventáři, včetně polí – převzalo JZD.

7 Spěšný Antonín – Marie, člen JZD

9 Štěpánová Anna, zdědila po Mrázkovi Vojt., bydlí Farová Anna

10 Bokrová Anna rozená Haužvicová, bydlí Kubát Ant. – Anna

11 Solevíčka, Pecháčková Marie, patří státu od r. 1953 obhospodařuje JZD

12 Knot Josef, důchodce, bývalý mlékař

13 Anežka Junová, zemřela 1956, zdědil Hendrych Jan, zemřel 1959, čl. JZD

14 Beneš Václav – Marie, čl. JZD

15 Martínková Marie, čl. JZD

16 Krupka Václav, zdědil Krupka Josef- Anna, pokrývač, členka JZD

17 Janura Josef – Zděnka, krejčovský dělník

18 Kočí Josef – Marta, starý domek, zrušen, postaveno nové v roce 1926, člen JZD

19 Chlupáč Frant. – Anna rozená Kubátová

20  Žák Jan, dělník kolářský

21 Schvábová Marie vdova po Ambrožovi Schvábovi, obchodník.

22 ČSSS

23 ČSSS

24 Jiřinská Josefa, vdova po Václavovi, důchodce

25 ČSSS

26 ČSSS

27 ČSSS

28 Jiřinská Marie, vdova po Františkovi, důchodce, pracuje na farmě

29 Zornička Václav, koupil od Horáčkové Zděnky, opravil v roce 1958

30 Pařízková Anna, pracuje na farmě

31 Kočí Karel

32 Písecký Josef v r. 1958, koupil Brich Bohumil – Milena

33 Bucháček, zrušeno v roce 1957

34 Kořenovský Ondřej – Anna rozená Horčicová

35 Havelka Ladislav – Růžena, zedník

36 Šmelhaus Antonín – Vlasta, tesař

37 Vodák Vilém – Barbora

38 táborský Josef – řezník, zrušeno v r. 58

39 zrušeno a rozděleno k číslu 40

40 Honzátko Vlastimil – Marie, zedník,

41 Kašpárek Karel, předal 1.1. 1953 MNV, mimo obytné budovy, převzalo JZD

42 Honzátková Růžena-Josef

43 Sedláček Josef – Helena, čl. JZD

44 Ruboš Karel – Anna, kapelník

45 Procházka Josef, zemřel v r. 1958, převzal syn Josef – Aloisie

46 Vondráček, po zbourání upravena zahrada Škorpilová

47 Škorpilová Marie, vlastní obytné budovy, Hospodářské budovy živý i mrtvý inventář, 31.40 ha polí, převzato 5.1. 1951 JZD.

48 Svačinová Anna maj domovní stavení, ostatní přiděleno, JZD

49 Červený Josef – Vlasta, čl. JZD, přestavěl vnitřek v roce 1959

50 Vallová Milena, přiděleno na domek zřízeny u č. 128, v letech 1905-8, Maštalíř Vlastimil a Miloslava

51 Při úpravě silnice dřevěná kolna přistavěna na zděný přístavek 1958.

52 Benešová Eva + Marcela, dcery Marie Sedláčkové provdané Jeníkové, Benešová Eva – Jiří, čl. JZD

53 Červinková Pavla , vdova, dámská krejčová

54 Macháček Otta – Eva, od roku 1958, klempířství

55 Dyk Václav – Marie, čl. JZD, důchodkyně – důchodce

56 Mikeš Frant. – Božen, Prodejna „Jednoty“ od r. 1947

57 Sedláčková Eliška

58 Beneš Fr. „Chaloupka“, č. 58 předáno ČSSS, výkrmna Hájek, zrušeno zbouráním v roce 1886

59 Benešová Ludmila

60 Vítek Vlastimil – Vladimír, dědictvím p. M. Benešové

61 Projsová Helena – převzala Státní traktorové stanice v r. 1950

62 Demuth Frant., užívá MNV jako úřadovnu, škola jídelna a kuchyň, v podkoroví obecní knihovna

63 Stará škola – později radnice od roku 1947 měšťanka

64 Horák Stanislav – Božena, čl. JZD

65 Bín Karel – Marie, čl. JZD

66 Procházka Bohumil – Božena

67 – Marie – vdova, důchodce

68 Kašpárek Frant. (z Nemyslovic), dědictvím po matce Anně, rozená Macháčková, čl JZD

69 Macháček Václav a Zděnka,  

70 Honzátko Ladislav – Anna

71 Průcha Václav se oženil před smrtí s Marii Zimovou později Bémovou, domovní stavení koupil a přestavěl v r. 1957 Trefil Oldřich – Anna, rozená Zimová, číslo přiděleno nově postaveného domku 1937

72 -, zbouráním zrušeno, Lajbnerová Ludmila (v krčně)

73 Růžička Václav, dělily Jakubská Anna, Všelisi, Bydlí od r. 1954 Hradecká Marie, Sovinky, Vobora Václ.- Anna

74 Urban Karel – Alžběta, přestavěn vnitřek v roce 1955

75 Vnuk František – dědictvím Hodovníková Anna – Josef . čl. JZD

76 Hořák Ant., zemřel v roce 1956, živnost hostinská zrušena 1957, Hořáková Anna

77 Hodovník Josef – Ludmila, čl. JZD

78 Farní úřad, Urban Frant. Děkan a Helclová Zděnka

79 Haužvic Josef – Pavla, hostinství a řeznictví, zrušeno po smrti Haužvice Josefa v roce 1947. čl. JZD

80 Škorpilová Marie (krčena) od roku 1950, JZD, dílny STS

81 Lajbnerová Marie – Josef zemřel v r. 1958

82 Kubát Jaroslav – Zděnka, čl. JZD

83 Kubát Ant. – Anna

84 Kučera Frant. – Růžena

85 Tojšl Frant. – Růžena

86 Příšovská Marie, vdova

87 Ryba Frant. – Alžběta, čl. JZD

88 Holub Karel – Zuzana

89 Šťastný Josef, důchodce, cestář, opravář hodin

90 Křováčková Marie, vdova, důchodce

91 Mucek Frant. – Marie, traktorista st. st.

92 obecní pastouška, prodáno R. Tiškovi, který domek sboural a postavil zděné chlévy v roce 1957.

93 pohostinství, Jednota od 1.1. 1959, Souček Eman – Anna, koupil od pivovaru Podkováň v r. 1942.

94 Němec František

95 Škvor Václ. – Miloslava, dcera Macháčka Františka, sám (účetní) provedl zednické práce při přestavbě vnitřku.

96 Boudník Frant. – , důchodce

97 Zahrádka Jos., obuvník, zemřel v r. 1940, převzal syn Jan s manželkou Marii, živnost zrušena v roce 1947 (dvě dcery a syn bydlí mimo obec), JZD

98 Hofman Josef – družka Vrzalová Františka

99 Kubát Jan, dědictvím jeho dcera Židová Marie

100 Kočí Josef – Růžena, čl. JZD

101 Torda Josef – Anna, traktorista farmy

102 Krejčík Ladislav, Prodej masa „Jednota“ od roku 1949

103 Štrosová chalupa, zrušeno jako obytné číslo a Krejčík J. jej používá jako skladiště, povoleno ONV zbourat v r. 1959

104 Jenčová Marie, důchodce

105 Pecháček Václav a Alžběta, zaměstaná jako poštovní doručovatelka, tesařský dělník

106 Od Hartmana koupil v r. 1957 Sedláček Jaroslav – zedník

107 Pekárek Bedřich – Františka

108 Bývalá kovárna, Nečadová – Rybářová,v roce 1958 včleněn do JZD, v roce 1947 koupil Foršt Jaroslav – Jarmila

109 Procházková Kateřina, po smrti manžela Václava, živnost pekařská v roce 1951 zrušena

110 Když Kálecký Karel ovdověl daroval domek slečně Anně Bartoňové, protože nebyl opravován Památkový úřad pro velký náklad jej neopravil a dán souhlas zbořit

111 Müllerová Alžběta od roku 1949 obchod převzala Jednota

112 Efler Rudolf – Jaroslava

113 Zlatohlávek Karel – Božena, důchodce

114 Pecháček Antonín starší koupil od Bolardové Anny v r. 47

115 Barák u hřbitova

116 ČSSS (Židovna) sbouráno v lednu 1966

117 Ladmanová Marie

118 Svačinová Anna v r. 1959 přidělil MNV, čl. JZD

119 Adamička Jaroslav – Anna, přestavěno v roce 1947

120 Starý barák zrušen, čp. převedeno na barák zřízený ze stodoly (Bucháček zdědil –Prósa Tomáš)

121 Novák, zrušeno

122 Po koupi připojeno k čp. 17 majitel Josef – Zděnka Janurovi (krejčí)

123 Rubošová Marie, sestra kapelníka

124 Štolbová Marie, důchodce

125 Effeubergrová Alžběta, předala Kočí Josef – Marta (dcera)

126 Hendrychová Anna – Jan, zemřel v r. 1959, čl. JZD

127 Semecká Marie, vdova, důchodce

128 Vallová Milena, v roce 1950 zřízeno zdravotní středisko, Dr. Jan Kuna, rodák z D. Cetna, syn maloobchodníka

129 Hartman Miroslav  Hana, čl. JZD

130 Spěšná Marie, rozená Kubátová

131 Kálecký Václav – Marie, důchodce

132 Honzátko Josef, vdovec

133 Kálecký Josef, předal synovi Jaroslavovi – Anně

134 Bolard Václav – Josefa, cestář

135 Kyndl Ant. – Pavlína, důchodci

136 Mrňák Karel – Aloisie

137 Kubátová Ludmila, vdova

138 Červinková Milada, vdova po Jaroslavovi

139 Kubátová Marie, vdova

140 ing. Beneš Vojt.

141 ČSSS

142

143

144 Svačinová

145

146 Novotný Vlastimil – Drahomíra, výměnek Kateřiny Novotné od r. 1910

147 Vízner Václav – Emilie, důchodce

148 Hodovník Alois – Marie, čl. JZD

149 Štajner Jaroslav – bydlí Mucek Jaroslav

150 Hospodářské družstvo – výkupní sklad

151 ČSD

152 ČSD

153 Libich Josef – Anna, z přístudůlku postaven byt v roce 1954, čl. JZD

154 škola

155 ČSSS (vila)

156 Farová Marie - - Václ, druh, čl. JZD

157 Bílek Frant., vdovec, čl. JZD

158 Hejduk Václ. – Kateřina, čl. JZD

159 Čančik Frant. – Zděnka, čl. JZD

160 Honzátková Marie, vodva po Josefu, čl. JZD

161 Krupková Antonie – Václav, zemřel v r. 1959, čl. JZD

162 Krupka Václ. – matka Marie

163 Horák Jaroslav – Josefa

164 Kočí Jan – Kateřina, členka JZD

165 Kuchař Josef – Marie

166 Pospíšilová Anna, kupila v roce 1959

167 Beneš Štěpán, důchodce

168 Beneš Jaroslav, zbrojník, st. farma

169 Beneš Frant.

170 Beneš Antonín, důchodce

171 Miler Vojtěch – Marie

172 Bartoňová Zděnka

173 Kupec Frant. – Marie

174 Lajbner Karel – Anežka, čl. JZD

175 Pokorný Václ. – Marie, čl. JZD

176 Průchová Anna, vdova

177 Bureš Josef – Božena, elektromontér

178 Šulc Jaroslav – Jarmila

179 Zimová Anna, vdova, důchodce

180 Hořák Hynek, člen orchestru st. divadla v Bratislavě

181 Roudnický Václav – Pavla

182 Postavil Kálecký Jos., obuvník, zemřel po zasypání v pískovně, zemřel v r. 1935, od Beneše Jarosl. bratra ing. Beneše V. , Procházka Ladislav – Růžena

183 Plch Václ. – Růžena, čl. JZD

184 Koníčková Marie, vdova, důchodce

185

186 Albert Alois – Marie, čl. JZD

187 Čechlovská Marie

188 Nečada Jiří – M.

189 Červinka Václv., důchodce

190 Kálecká Marie, vdova

191 Faistauer Josef – Pavla

192 Rousek Josef – Alžběta, čl. JZD Sovinky

193 Procházka Karel, cestář, důchodce

194 Sokolovna

195 Pokorný Vojt. – Anna, čl. JZD

196 Krumpolc Frant. – Anna, čl. JZD

197 Antoš Josef – Anežka, poštovní zřízenec

198 Kubát Václva, zedník, důchodce

199 Lebedová Marie, vdova, čl. JZD

200 Kubát Karel – Marie, zedník, členka JZD

201 Dvořák Frant. – Hermína, důchodce

202 Kubát Ant. ml. – Jaroslava, šofér

203 Kubát Vác. – Božena

204 Krumpolc Václ. – Marie, čl. JZD

205 Klofát Fr. – Anna, důchodce

206 Helcl Josef – Marie, zedník

207 Rubošová Pavla, vdova po Antonínu

208 Beneš František – Eliška, čl. JZD

209 Maláková Kateř. – vdova, důchodce

210 Beneš Karel, pokrývač, zemřel v r. 1958, zdědil Beneš Štěpán

211 Bolard Frant. – Josefa

212 Ladman Václ. – Marie

213 Mansfeld Frant., zedník, čl. JZD

214 Fara Josef – Veronika, zaměstnanci opravny obuvi

215 – Božena, vdova

216 Líbal Karel – Anna, důchodci

217 Kouba Václ. – Anna

218 Dufek Josef – Alžběta

219 Červinka Vojt. – Marie

220 Setlmajer Josef – Anna, rozená Farová

221 ( Baťovna)

222 Mach Jan – Marie

223 Kálecká Anna . vdova po Josefu

224 Kolnerák Jiljí – Emilie,

225 Vobora Jan – Božena

226 Krouský Václav – Božena, důchodce

227 Spořitelna

228 Chlad Ladisl. – Marie

229 ČSSS

230 Krumpolcová Vlasta, vdova po Františkovi, 1954 – 1955, postaveno

231 Mydlář Jarosl. – Anna

232 Ldman Jrs. – Zděnka, 1956 – 1957 postavili

233 Pokorný Václ. – Růžena, 1957 – 58

Do místního hospodářství k zlepšení služeb občanstva od 1. ledna včleněni:

čp. 21 důchodce Šváb František, nákladní autodoprava a oprava jízdních kol a motociklů.

čp. 140 důchodce, ing. Beneš Vojtěch, projekce a stavební dozor

čp. 98 Hofman Josef, truhlářství a zasklívání

čp. 146 Kálecký Karel, krejčovství

čp. 54 Macháček Otta, klempířství

čp. 105 Pecháček Václ., Líska Josef (Sovinky), tesařské práce

Od 1.6. Svoboda Karel (Sovinky), pokrývačství

čp. 203 Kubát Václav, zednické práce

Samostatně provozuje kadeřnictví pí. Voborová v čp. 73 ve Hrušovské ulici. Emanuel Souček samostatně drží hostinec „Na Šmerhově“

Zemědělci, farma Bezno.

V otázce zemědělské výroby, můžeme naší obec rozdělit na ČSSS farma Bezno, která obhospodařuje 286 ha orné půdy. Zelinářství pod vedením s. Kubína se provádí na 11 ha, na pozemku mezi Strenickou silnicí a Hájeckou cestou. Pěstuje na ½ ha květinová semena, 2 ha špenátu na semeno, 2 ha karotky, 3  ha cibule, 1 ha kapusty, 1 ha zelí, 1 ha rajských jablek, ½ různé zeleny pro kuchyň. Ovocnářství pod vedením s. Frant. Šíchy na sady za portálem 25 ha a mezi hajku sad ve výměře 24 ha včetně školek. Sady byly založeny v roce 48-1950 (za portálem) u Hajku v roce 1951. Jsou to většinou polokmeny, mezi stromy se pěstují podkultury, jahody – okurky – maliny – rybíz a i řepa krmná. Dalších 286 ha orné půdy jest svěřeno správci farmy Pejchovi. Z toho bylo oseto ječmene 30 ha, docílený výnos po ha 26.57 q průměr pšenice zimní má 56 ha s výnosem 17.60 po ha, - 5  ha sklidilo se 21.60 q. Cukrovky z 54 ha průměr 350 q. Sklizeň byla prováděna vorači mimo mák, který byl sklizen kombajnem. Sklizeň cukrovky hlavně sklepávání bylo provedeno brigádně. 

Krmná základna.

Zmíním se o rozhodování odborníků. Snad špatnou jakostí semínka jetele a  vojtěšky, nebo proto že semínko bylo vyseto na list, byl porost velice špatný.Jelikož rada MNV na schůzích se zabývala zajištěním krmné základny farmy dozvěděli jsme se o tomto stavu z úst správce farmy a  člena zemědělské komise Pejchy.Byl zde odborník s ředitelství a z Prahy a  oba říkají ještě počkat až jak se to ukáže. Co se týče mě, říká správce Pejcha ihned bych porost zaoral, ale musím čekat. Druhý den, člen komise Sedláček hospodář JZD a předs. zemědělské komise moje maličkost a  na MNV sepsaly protokol o nutnosti okamžité zaorání velké části porostu a vsetí směsí. Toto rozhodnutí přijal ředitel Goliáš a hned druhý den se oralo a zaselo směskou. Sotva se zaselo přišly deště které by později setí  znemožnily. Tak že po deštích se pole zelenalo a krmná základna byla zajištěna. Kdyby se čekalo na rozhodnutí „odborníků“ tak krmení nebylo,

JZD.

Po st. farmě se podíváme do JZD, které letos obdělává 355.59 ha orné půdy zemědělské 364.73 ha záhumenků jest 52 ve výměře 18.34 ha orné p. Jarní práce pro nepříznivé počasí jest možné začít až koncem dubna. Ještě v květnu se seje řepa a sázejí brambory. Červen jest deštivý, řepka se začíná sekat 11 července. Ranné brambory se vybíraly 16-17 července. Počasí více deštivé stěžuje práci. Ječmen se začal sekat 5 srpna, semenačka 29 srpna. Pozdní brambory se začaly sklízet od 16 září do konce měsíce. Řepa cukrovka se začala sklízet 10 října a dokončila se 22. 11. Výnos 320 q po ha. u bramborů 104.30 q pšenice 25.70 q ječmene 20.79 q směsky 17.07 q okurek se prodalo v pohraničí za 34.000 Kč mimo předem splněnou dodávku státu.

Žně.

Sklizeň obilí provádělo se kombajny, rovněž vyorávala se cukrovka. Přesto že deště stěžovaly práci byly žně díky pracovníkům z řad občanů zdolány dobře. Největší potíže jsou v tom, že s počtu členů družstva jest pro stáří neschopno práce 13 členů mimo toho méně schopných jest 9 člen.

Důchodců 22. 

Stav vypadá následovně: celkem členů 85 do 45 let, 18 členů do 60 let, 36  členů přes 60 let 20. Špatné jest to, že družstvo se nesnaží zajistit si mladou generaci. Přesto že jest vláda dává velkou možnost zřízení zemědělských škol, právě ze řad družstevníků děti volí jiné povolání.

Po založení družstva mnozí nevěřily a podlehly našeptávání že družstvu se nedaří. Proto nebyla věnována společnému výsledku, taková pozornost jako záhumenkům. Závadou bylo že ustájení skotu bylo na mnoha místech. U  Pecháčků, Kašpárků, Haužviců, Dyků, Škorpilů, Benešů a Sedláčků. Vepřový stav byl soustředěn v čp. 140, a v porodnici: Společná stáj na 3 ½ páru koní (u Pecháčků) byla zrušena přesto že byla stanovena odměna za cestu. Koně si stájil každý kočí doma, při čemž žádná záhumenková kráva netrpěla nedostatkem. Sám předseda revizní komise když měl převzít hříbata, kladl si podmínku, že je musí mít doma. Bylo mu vyhověno, a  proto stalo se heslem, když krmí koňáci budeme krmit také. Jako by to bylo samozřejmé nešel od krmení žádný prázdný. Že záhumenkové krávy byly v lepším stavu (než družstevní) projevilo se v dodávce mléka. Tato volnost se odrážela i v počtu drobného záhumenkového zvířectva. Mimo krávu příkladně u Hendrychů držel kozu a jalovici. Protože vedoucí funkcionáři sami nešly příkladem nemohl se přirozeně sjednat pořádek. Dokonce bylo i záhumenkový kuře. Na druhé straně, ten kdo nenosil, krávu ani samotnou nemohl uživit. Tento nezdravý jev měl ohlas i u brigádníků. Kdyby tento zakořeněný nešvar nebyl pak není možné družstvu žádný problém docílit. Místo 20 Kč nejméně 30 Kč. Živočišnou výrobu jak jsem již uvedl nestěžovalo roztříštěné ustájení ale také Bang. U  převzatých krav od Pecháčků u 11 kusů byl Bang. Protože živočichář netrval na dodržování ochranných opatření, ošetřovatel od Kašpárků navštěvoval ošetřovatele u Pecháčků a nákaz byla přenesena. Ani toto se nestalo ponaučením pro živočicháře a nákaza se přenesla i na dojnice ustájené v čp. 47. Předčasné porody měli vliv na užitkovost a nakonec touto nemocí onemocněli i někteří ošetřovatelé (v Sovinkách tři). Nebudou-li provedeny některá opatření, pak do nového kravína nebudou se smět dojnice převézt. Z výsledku hospodaření předchozího roku bylo dáno na sociální fond 46.154.04 Kč. na kulturní fond 15.384.68 Kč.

Sociální výpomoc.

 Ze sociálního fondu se vyplácela měsíčně podpora na děti do 14 let na 1 Kč 35  na druhé Kč 40 na třetí Kč 45 to znamená na tři děti bere družstevník 120 Kč měsíčně.

V době nemoci z průměru předchozích dvou let do 10 dnů nemoce 35 % do 10-20 dnů 50% od 20 dnů do roka 160% z předchozího výdělku.

Jak vypadalo plnění dodávek státu:

druh                                             plán                                 splněno

řepka                                           39 q                                 39 q

státní nákup                                 22 q                                 37.20 q

pšenice                                        686.90 q                           687.93 q

státní nákup                                 700 q                               186.69 q

ječmen                                         853.20 q                           853.20 q

stát. nákup                                   300 q                               148.20 q

Zapojení se členů v JZD.

Jak vypadalo zajištění pracovních sil. Do družstva vstoupila M. Farová čp. 156 a s ní její druh rodem Ukrajinec s 9.83 ha zemědělské půdy. Nejmladší syn žijící u matky studoval a po studijích odešel do OZNS. Matka onemocněla a dostala invalidní důchod 100%. Haužvic Jos. S chotí 13.75 ha půdy, celkem 7 dětí z nich jediná dcera absolvovala 2letou školu pro účetní, pak byla přijata jako pomocná účetní v JZD, ale členkou se nestala, tři děti ještě navštěvují školu.

Sedláček Josef – Helena 11 ha (2 děti) dcera byla uvolněna vystudovala a stala se zdravotní sestrou, chlapec ještě navštěvuje osmiletku ale o  zemědělství  v JZD není zájem.

Dyk Václav když hospodařil soukromě utrpěl úraz nyní 100% důchodce, manželka 60% invalidní důchodce a syn Karel který byl vyslán představenstvem na školení přešel. Zůstalo v JZD 10.20 ha půdy. Tak bych mohl popisovat více podobných případů kdy z rodin členů družstva děti jdou raději do jiného zaměstnání.

Je to proto že samotné JZD nevytváří takové podmínky, aby mladé získaly. Kulturní fond se sice čerpá na výlety, ale na mládež se zapomíná.

Letadlem nad Beznem.

Na jeden výlet bych chtěl upozornit, bylo to 20. června kdy nás autobus odvezl na Pražské letiště v Ruzyni. Cestou jsme navštívily Lidice.. V Ruzyni jsme nasedli do letadla pro 25 osob. Abych počáteční pocit u  většiny rozptýlil, počínal jsem si tak jako bych chtěl být v letadle první. Po obsazení míst nálada byla dobrá. Vzlétli jsme a letadlo nabralo kurz na Mělník, když jsme letěli nad Beznem na nímž letadlo zakroužilo a přes Ml. Boleslav na Jánské Lázně, Krkonoše, které pro mraky jsme neviděli, na Ještěd – Máchovo Jezero, Mělník a Prahu.

Dojmy:

Z počátku téměř všichni se kochaly krásou naší drahé vlasti. Neštěstím však bylo že stevard nás neseznámil s větráním. Pomalu hlasy tichly obličeje bledly a sáčky nalezly uplatnění.

Následky:

Hodinu a půl setrvalo v letadle pro začátečníky výjima mně že jsem již prožíval druhý let a starou pí. Červenou bledé tváře u všech dokonce jeden pasažér kterého jsme vzali s sebou (jako nečlena JZD) měl ještě smutnější následky na které nerad vzpomíná. Vždyť další návštěvy na Karlův Týn hned po letu se sice zúčastnil ale na nás čekal pro – únavu- v autobuse. Pozdě večer jsme se vrátili domů a o letu se raději mnoho nemluvilo.

Soukromé hospodaření.

Přichází na řadu další zemědělci, kteří po krátkém členství ve družstvě opět hospodaří soukromě.

Je to Hodovník Josef s chotí čp. 75, 16.67 ha půdy.

Krejčík Jaroslav a Helena čp. 103, 10.60 ha půdy.

Kočí  Josef a Růžena čp. 100 , 8.01 ha půdy.

Beneš  František a Eliška čp. 208, 11.68 ha půdy.

Věřím, že jejich návrat zpět do družstva není daleko.

Po těchto následují soukromí drobní zemědělci od 50 arů do 2 ha, kterých jest 14 včetně předsedy MNV. O celkové výměře 10.23 orné půdy.

0.10 – 0.50

Od 0.10 – 50 arů jest v obci 38 držitelů půdy, kteří celkem drží 21.82 ha orné půdy. Když uvážíme kdo jsou tito vlastníci zjistíme, že jsou to lidé kteří jsou zaměstnáni, muž v továrně a žena buď pomáhá v JZD nebo pracuje na státním st. farmě Bezenské. Snad se nám podaří je přesvědčit, že jest lepší společná záhumenka v družstvě, než někdy vykořisťovat poskytnutý potah.

STS.

Soukromě hospodařící rolníci dosud využívají pomocí STS a i JZD jim prospěšné stroje. STS je vybavena : 8 kolových traktorů, 6 pásových, první obilní kombajn ruský S4,  na družstevních polích v roce 1953 druhým rokem přibyl druhý ruský kombajn S6.

V letošním roce včetně brigádníka Procházky Jiřího (syna Karla), včetně opravářské dílny zaměstnáno – celkem 18 zaměstnanců. Jako traktorista má nejvíce ha zasetí řepy byl Prymas Zdeněk odměněn částkou 600 Kč.

Traktorista Pluhař a Machač za nejlépe a nejvíce ha močůvkování řepy mezi řádky dostali odměnu každý 300 Kč.

V letošním roce jsme se přesvědčily o výhodě postřiků. Ječmen tak byl zamořený ohnicí, že se rozhodovalo zda by nebylo lépe (aby se ohnice zničila) jej zaorat. Po provedení postřiku byl ječmen zachráněn. Také bodláky se postřikem úplně zničily. Konečně doznávají někteří nedůvěřiví že STS jest nedoceněným pomocníkem zemědělství.

Doprava.

V letošní, roce nastalo zlepšení zřízením autobusové linky. Dolní Cetno Benátky a  zpět. Bylo to přínosem hlavně pro děti navštěvující osmiletku. Tím byla zajištěna školních dětí, doprava, všemi směry.

Ku příkladu linka Boleslav – Zamachy zpět nebo Boleslav – Mělnické Vtelno (přes Chotětov) a zpět mohla se použít za den pětkrát tam a zpět.

Jak stoupá životní úroveň pracujících potvrzuje fakt, že jsme začínali s pěti sty Korunami a dnes se shledáváme s tím co kdysi prosazující bylo nedostižné. Bývalo za mého dětství vzácností jízdní kolo, později motocykl a když přijelo do obce auto bylo velkým překvapením a událostí.

Dnes u nás jest třicet osobních aut. Nákladních 6, motocyklů 57, pionýrů 6 a mopédů 6.

Radio vlastní 191 rodin a televizí 69. Jestli kdysi koupelna byla u pana ředitele a faráře což bylo výjimkou nebude dlouho trvat a bude výjimkou že nebude v každém baráku, tak jako s elektrickou pračkou a ždímačkou.

Volby.

Obchodem s. O. Jeníka který byl jmenován ředitelem osmiletky ve Březně a  onemocněním s. Šíchy Frant. Staršího, byli provedeny doplňovací volby nových členů MNV.

Za s. Jeníka zvolen Škvor V. účetní stát. statku z čp. 95. Jmenovaný jest také členem ONV. Za s. Šíchu byl zvolen Hylebrant J. vedoucí opravářské dílny státního statku.

Volby provedly obvody a zvolení jmenovaných bylo jednohlasně.

Práce politická.

V obci existuje organizačně strany KSČ a Č.Lidová. Vedoucí úloha strany se neprojevuje, JZD stranická skupina (vedoucí Václ. Pokorný) se za celý rok sešla dvakrát, přesto že má 16 členů práce se nijak neprojevuje. Rovněž stranická skupina MNV vedoucí s. Miler Josef se ani jednou nesešla. Skupiny jsou sestaveny ze členů Vesnické organizace. Protože ani Vesnická organizace není důsledná ve své práci toto se projevuje v celkovém dění. Ti kteří se práci věnují jsou přetíženi funkcemi, což se pak odráží v celkové práci jak v JZD tak v MNV a i ve veřejném živote v obci.

Připravování veřejných akcí není věnována potřebná péče. Svolávání schůzí děje se rozhlasem, pak se stává že účast na veřejných schůzích bývá žalostná, buď proto že se o schůzi z rozhlasu občané nedozví neb pro nezájem, zájem celku ustupuje zájmům jednotlivců.

ČSM.

Po dlouhých námahách podařilo se oživit organizaci ČSM a přiděleni jim domek čp. 118 tam si zřídili klubovnu, jejich počáteční činnost se zatím projevuje v pořádání zábav.

S.O.

Práce požárníků jest zaměřena hlavně na stavbu zbrojnice, která letos pokračuje, že jest pod střechou, ostatní vnitřní práce dohotoví se příští rok. Stavba pokračuje pomalu,
hlavně zedníci, kteří neměli závazek se postrádají přesto že, veškerá práce se platí.

Stavby.

Rodinné domky staví: Kubát Ladislav, Votava Jaroslav, Sedláček Antonín a Mucek František, stavby všech těchto domků, budou dokončeny v příštím roce, rovněž
budova pro MNV se začne po dostavění zbrojnice.

Také JZD v červnu začalo se stavbou kravína za čp. 47 kde pracují trvale 4  zednici. Primas Fr., Čančík Fr., Bílek Fr., Mansfeld Fr. Jelikož veškeré stavby v obci se provádějí svépomocí, tím se doba stavby prodlužuje.

Předpis pro plnění.

Majitel čp. 64 zahájil opravu stodoly, nové trámy a střecha, bez předchozího povolení ONV které určilo jiný způsob provedení s ohledem na nutnost jak vzhledu tak únosnosti spodního stavu zdiva. Protože nerespektovali nařízení stála ho jeho umíněnost 2.000 Kč.

Stavba silnice.

13. dubna odpoledne Správa st. silnic dopravila do obce bagr. Druhý den pod dohledem mistra Slavika Jaroslava z Bojetic s partou 8 cestářů se zahájila práce na dokončení silnice. Bagr začal vybírat vozovku do hloubky 70 cm (od kovárny nahoru) materiál odvážela dvě auta ČSAD. Lžíce bagru opatřená ocelovými hroty nabrala až 3 q zeminy a naložila na sklápěcí vůz. Než jeden vůz byl naložen vrátil se druhý zpět. Zděná hráz rybníka podle silnice volala po nutné opravě, proto silniční správa nechala vozit získaný materiál podél silnice do rybníka čímž se utvořila nová hráz po celé délce rybníka, tak že místy silnice se rozšířila o  chodník až 2 m2   široký. Materiálem se upravovala vozovka u Pokornýho Vojtěcha, v JZD v čp. 47, prostranství u čp. 97 a 98. Vyrovnávání terénu u staveniště zbrojnice a u prováděných soukromých stavbách. Odvoz šel velice rychle, auto přijelo, hydraulicky sklopilo dno vozu, materiál sjela a během 5 minut byl vůz prázdný a než dno se vrátilo na své místo byl vůz na pracovišti. Po vyvezení vozovky přišlo se na jíl. Jíl se již nevyvážel, dno se urovnalo, šikmo přes dno se upravily trativody aby se prameny svedly do trativodů napojené po levé straně do kanalizace a pravé straně (od hora dolů) do trativodu zhotoveného až k čp. 49 odkud pod silnicí převedeno na druhou stranu do kanalizace.

Na takto upravené dno se dala vrstva 30 cm strusky, dovezená ze železáren Dvora Králova. Tato struska má sloužit jako isolace, na ní se dala vrstva kamene (30 cm) a na to vrstva (10 cm) štěrku drobného. Pomocí válce se povrch ukoulel a na vrstvu písku se 15. července začala provádět výdlažba, od kovárny směrem nahoru, která se dokončila 12.  října. Mohla být dříve ale deště práci zdržely. Veškerý provoz se prováděl objížďkou Hrušovskou ulicí a novou cestou pro místní dopravu a  autobusy. Jinak – Jizerní Vtelno  - Chotětov a křižovatka Nemyslovice.

Odstranění nepřehlednutých míst jako zeď u Moštalířových .- Sedláčkových čp. 51,52 a 53 a roh budovy čp. 62 s kamennou zdí bude provedeno v příštím roce.

Čp. 110, okrasa obce.

Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze I. Provedl měření a  fotografování čp. 110. Jelikož oprava domku by si vyžádala velkého nákladu, jedná se o souhlas k zbourání.

Sochy.

Protože pomníky (sochy) postavené po obci byly naposled opraveny v roce 1936  (nákladem 11.200 Kč sochařem p. Zmekem) pískovec stářím se drobil a  socha prostřední ( u třech svatých) se rozbila.

Školní jídelna.

V měsíci září byla uvedena do provozu školní kuchyň a jídelna v čp. 62. Vyváří 100-120 obědů pro školní děti dojíždějící ze sousedních obcí. Tím se docílilo toho že děti přestaly chodit na polévku do hostince, pro ně nevhodného prostředí a za malý příspěvek se jim dostal chutný oběd upravený pí. Hašlerovou pod dohledem Dr. Kůny který často se přesvědčil zda se dodržují všechna opatření po stránce hygieny a životosprávy. Jmenovaný se mimo toho věnoval péči zdravotnické skupině ČSČK.

ČSČK.

Skupina červeného kříže má 51 členů včetně darů krve. První pomoc byla poskytnuta ve 247 případech . Během roku uspořádala dvě veřejné přednášky Dr. Kůny na téma „Žaludeční choroby“ z o léčení reumatismu. Při této příležitosti byl promítán úzký film „O skrytém nebezpečí“ Účast na přednáškách 47 občanů.

Kultůra.

Kulturní život na naší obci jest proti dřívějším létům slabší. Oslavu Mezinárodního dne žen provedla škola s radou žen pásmem zpěvů naměřených k mírovému úsilí žen celého světa. Program byl doplněn maňáskovým divadlem. Státní spořitelny Ml. Boleslav a soutěží mládeže o ceny.

SRPŠ uspořádal 23. března televizní estrádu na které účinkovali úřední Pražští umělci: Štěpánka Haničincová, Josef Pehr, televizní loutky Pepíček, Fifinka, Emánek, Kuťásek
a Kutilka a kouzelník Luza. Estráda byla spojena velkou soutěží o ceny v částce 850 kč.

Výtěžek byl věnován na zakoupení nového promítacího stroje, na který přispěla JZD Bezno – Sovinky a okolí částkou 2.302 Kč. Místní skupina ČSCK Kč. 400. Přístroj byl zakoupen za 4.607 K4. Na zakoupení školního roku uspořádala škola SRPDŠ a „Jednota“ Bezno sportovní den, na kterém žáci provedli různé hry o ceny, cvičení, atletické
závody a na závěr cyklistické. Vystoupení bylo pěkné a návštěva (z řad rodičů) dost početná.

Žactvo péčí učitelů vedeno ku spoření docílilo vkladu 22.350 Kč.

Žactva BPZD.

Žactvo v soutěži zdravotních hlídek se umístilo v okrese na 3 místě. Školení BPZD se zúčastnilo 58 žáků.            

Obchod Jeníka.

V učitelském sboru nastala změna. Dlouholetý pracovník na zdejší škole O.Jeník byl zvolen ředitelem osmiletky v Březně kam v srpnu přesídlil s rodinou. Za něho jako zástupce ředitele školy nastoupil s. Přem.Drbohlav. Zvýšením počtu žáků, bylo nutné z bývalého bytu po Jeníkovi upravit třídu. Z malé místnosti se upravil byt pro učitele, protože zůstal nevyužit, byla z něho upravena obřadní síň.

Stavba školy.

Stav nynější školy nevyhovoval stoupajícím požadavkům a protože otázka požadavku stavby nové školní budovy byla jen připomínána, rozhodlo se na schůzi SRPŠ za předsednictví Jos. Fijaly rozhodně se postavit za tento požadavek. Zásluhou jmenované složky byly konány schůze ve všech obcích v újezdu, až na Chotětov, kde přišly s požadavkem aby škola se stavěla v Chotětově.

V Bezně se potom 20. října konala schůze zástupců všech obcí. Na schůzi se dostavili zástupci (školského odboru s Dlask nepřijel) za obvod Bezenský volený nár. shromážděním br. Toman.

I zde Chotětovští s. Brynych a Zajíček obhajovaly požadavky Chotětova. Jednomyslně se na náš požadavek postavili zástupci Zamach, Nemyslovic, Velké a Malé Všelisi, Sušno, Niměřice, Dolní a Horní Cetno, Sovinky a  výhradou Strenice.

Vypracovaná žádost doložená vyjádřením všech obcí mimo Chotětova byla odeslána na ONV.

Po krátkém čase dostalo se pozvání na schůzi školského odboru do Ml.Boleslavi a zástupců plánovacího odboru ONV. Na této schůzi se řešila otázka stavby v Bezně nebo Chotětova.

Za Bezno se zúčastnili: řed. Miler Josef, Škvor V., Fijala Jos., Mucek Jar. a Zahrádka J. Za Chotětov: s. Brynych s Zajíčkem a další. Schůze měla dost rušný průběh a nakonec rozhodnuto pro Bezno a také zařazení stavby do plánu.

Později jme zjistili že naše žádost po adaptaci školy Boleslavské, jako novostavba školy byla zařazena na prvé místo.

Aby se sledovalo uskutečněné stavby, byla zvolena komise s pověřením pracovat n azajištění možností docílení stavby, co nejdříve Předs. Zahrádka, Škvor, Mucek, Dr Kůna, Miler, Fijala.

Divadelní odbor.

Na popud organizace RSČ Osvětová beseda zahájila akcí znovu oživení činností divadelní. Ustaven divadelní odbor „Sokol“. Novotný a Miler navštívili bývalé členy ochotnického spolku a ti kteří by měly zájem získali 100 přihlášek. Na schůzi která byla svolána v dubnu do Sokolovny se dostavilo mnoho zájemců. Schůzi řídil předs. osvětové besedy s. Miler Jos. Předsedou odboru byl zvolen starý ochotník Macháček Vojtěch čp. 5. Režisérem Novotný Vlast. a Hašlar (účetní farmy). Po rozdělení ostatních funkcí, seznámil přítomné s pracovním plánem zvolený režisér Vl. Novotný. Rozhodnuto ihned nastudovat hru, pod vedením obouch režisérů. Přesto že se hra studovala nastala překážka. Bylo nutné provézt úplně novou elektrifikací Sokolovny což se také stalo – ale – práce odboru do konce roku se – neprojevila. Mnoho plánu ale skutečnost žádná. Proto dále Bezenští milovníci divadla navštěvují divadlo v Mladé Boleslavi (jako předplatitelé) včetně předáků odboru. JZD má 20 míst předplaceno na rok mimo ostatních.

40. výročí.

Založení ČSR Škola uspořádala oslavu. Při té příležitosti byla pionýrům předána rudá stuha na prapor za budovatelské zásluhy v provedení sběru železa 12.400 – kg, papíru 1.700 – kg, hadrů 1088 kg kostí 663 kg a semen lesních stromů , léčivých bylin. Mimo toho odpracovali 1.530 – hodin v JZD Chotětov 635 v JZD Bezno a 1.130 h v Sovínkách a jinde.

Děda Mráz.

Slavné bylo provedení příchodu dědy Mráze, 21.12. péčí SRPŠ a výborem žen. Program vyplnil soubor Dr Pixy, který zanechal naší mládeži nezapomenutelné dojmy, prožité radostného půldne přičiněním učitele. Zřízena byla v domě Josefa Haužvice polytechnická dílna, (na bývalém kdysi sále). Dílna byla zatím vybavena nejnutnějším nářadím. Místní knihovna po p. Jeníkovi svěřena do péče učitelce pí. Bžolkové.

Tělovýchova.

Ač se předpokládalo že sokolovna opět ožije tělocvičným ruchem a mládež se povede k tělovýchově pomocí učitelského sboru, slouží tato budova pouze pro školní cvičení, jinak mládež se přičiněním odboru kopané věnuje jen míči.

Požár.

Ve žních od jiskry z lokomotivy chytly na nádraží skladované pražce. Rychlým zákrokem požárníků kteří použily fekální vůz s vodou podařilo se požár lokalizovat, shořela zásoba pražců (200 kusů). Práce se zúčastnil Brigadýr Procházka Jiří, Kouba Jar. a další

Procházkovi.

Na závěr roku chci také zaznamenat životní strasti rodiny Procházkové jak mi je vyprávěl Karel Procházka. Můj otec Jan pocházel z rodiny zemědělského dělníka. Bydlel v obecní pastoušce v jedné místnosti čtyři rodiny.

Otec měl 8 sourozenců, můj dědeček pracoval sezóně, jako sekáč obilí ve  žních, babička vypomáhala po statcích, jako dědeček kdo je sjednalý. Otec své mládí ztrávil ve službě u Sedláků v místě, jeho sourozenci sloužily rovněž u sedláků.Otec se oženil s Annou Soukalovou, která před tím prožila služební slasti od svého věku 12 let. Po začátku sloužila jim půda pastoušky za byt společně s jeho také ženatým bratrem Antonínem. V tomto bytě pro těžce pracující tehdejší doby se narodil bratr Josef a sestra Anna. Později odstěhovali se do baráčku k Havelkovům do  malé komůrky těsné ale lepší než půda. Matka vařila na plotně (u Havelkův, kde bylo 10 dětí). Dětí přibývalo otec jezdil do Liberce dělat do cihelny cihly a  po návratu chodil do lomu a kde jakou práci sehnal. Matka pracovala u  sedláků. Čím více přibývalo sourozenců tím častější bylo stěhování nikdy ale do lepšího. Když jsme bydleli u Trubášků bylo nás 9 dětí. Aby se majitel Trubášek mohl nastěhovat soudně nás vystěhoval. Bylo to na podzim když nám naše skromné svršky vyházeli na ulici před barák. Otec v té době byl ještě na práci v Liberci. Nejstarší Procházka měl 13 let a  nejmladší Božena byla půl roku stará. Matka přemáhala pláč do kterého ji nutil houf plačících dětí. Policajt Novák obecní úřad, za starostování sedlíka Antonína Beneše (který se v roce 1919 oběsil na řetězu dohnán svědomím z ochrany zlatého pokladu darovaného občany do vínku nové Československé republiky)  milostivě nás vykázal na sýpku v čp. 54. Škoda že nebylo možné pořídit snímek stěhování. Děti podle schopnosti odnášely věci do nového bytu 4x4 m2 rozměru. Když se vrátil do obce (po sezóně) otec nás konečně našel na špejchárku. Farář Švejcar, bylo to v roce 1905 nabídl mu hrobnictví a  přestěhoval rodinu do farského domku čp. 3. Jako děti pomáhali jsme uhájit živobytí tím, že jsme konaly různé práce po statkách. Co jest skotačení dětí, nebo trvalá návštěva školy jsme neznaly, pro nás platila úleva od školní docházky proto abychom se najedly. 1. listopadu 1906  uvolnil bývalý hrobník Grolmus Josef hřbitovní domek. Jedna místnost sloužila za márnici a pitevnu. Pro nás byla určena jedna místnost 4x3.50 m s okny do hřbitova. Kamna v levém rohu, 50 cm ulička k posteli, stůl a  postel rozšířená o lavici, proto abychom mohly spát přes postel. Na tuberkulózu zemřela 17letá sestra Anna , takže nás bylo 8 dětí, za ní ale přistěhoval otec svojí 84 roku starou matku, která za rok zemřela. Na posteli nás spalo pět ve stáří 13,11,9,7,5 let na druhé posteli spali rodiče a ostatní sourozenci na slamníku pod stolem. Věšák na šaty pro nás děti nebyl kam umístit proto když jsme šly spát šaty jsme dali na stoličku. Když jsme se strojili bylo to dohadování, protože jsme dědily jeden po druhém trvalo dost dlouho než roztřídění skončilo. Nepřeju zážitky strojení tolika dětí v těsné místnosti v době zimní. Velkým ulehčením bylo když počasí dovolilo upravit si bydlení a spaní na půdě domku. Byly jsme stísněni, ale nehrozilo nám nebezpečí ulice. Díky rodičům že v takové bídě a utrpení, daly nám základ řádné výchovy do budoucího života. Jakmile úlevou bylo umožněno opustit školní docházku nastupovali jsme do služeb. My chlapci do učení řemesla a děvčata do služeb na statky. Dospíváním dětí ubývalo krků od stolu a uvolňovalo se místo. Já sám jsem se vyučil čalouníkem v Ml. Boleslavi a po vyučení provozoval jsem v Praze odkud jsem v roce 1915 narukoval, jako francouzský legionář, zůstal jsem ve vojenské službě do roku 1925.  V tomto roce jsem se vrátil do rodné obce kde jsem nemohl dostat ubytování, tak jsem byl nucen dát nábytek do uschování k Primasovi Fr., čp. 3 a protože se pitevna nepotřebovala upravit jsem udělal jsem zní nouzový byt (2.50x2.50) postel a stůl byl celý nábytek v místnosti mimo složené věnce a potřeb hřbitovních. V tomto prostředí se mi narodil syn Jiří, zatím jsem si naproti postavil rodinný domek čp. 193, kam jsem se později nastěhoval abych bydlel (v Bezně) již jako si zaslouží pracující člověk. To by dnešní mládež nevěřila, že jest možné.

Co jsem zjistil.

Moje vlastní doplnění. V únoru r. 1945 přijelo osobní auto z něhož vystoupil gestapák Němeček z Bukovna s německým kolegou a odvezlo Karla Procházku se synem Jiřím (starým 18 let který byl náhodou na návštěvě u rodičů) na gestapo do Ml. Boleslavě odkud byly odvezeni do Terezína. Tam se sešla celá skupina ve čtvrtém dvoře v čísle 44- Z Bezna Jiřinský Frant. ml., Mansfeld Frant. s chotí Marií, (inspektor nynější školy) Charous, Splídek cukrář, hostinský Pocházka Ladislav, a další Boleslaváci. Z Jizerního Vtelna Charvát Josef, z Chotětova Šindelář Josef, ze Hřivna Pavliček J., Novák J., z Mečeříže tři, celá skupina čítala 52 lidí. Před soudem a jistou smrtí je vysvobodil konec fašistické bestie, osvobození Rudou armádou.

Rok 1959

Patronát škola a JZD.

Jest devatenáctého ledna, na sále hostince „Šmerhova“ zasedají a stoly členové JZD S. učitelka Milerová vchází se skupinou pionýrů kteří zapěli několik písní, recitovali básně a s přáním hodně úspěchu ve všem konání odměněny potleskem spěchají na autobus aby je odvezl domů. Jménem žáků zdejší osmileté střední školy ředitel Miler uzavírá patronátní smlouvu s JZD.

Škola.

Převezme na celoroční ošetření 20 aru semenářské kultury, provede selekci porostu. Dle možnosti poskytne brigádnickou pomoc v nárazových pracích. Uspořádá besídku pro družstevníky, zúčastní se odpolední členské schůze a  uspořádá výstavku plodin družstva.

JZD se zavazuje provedení orby a hrubého obdělání školního pozemku, zajistí osivo a umožní exkurse v podniku, zajistí besedu žáků s družstevníky, poskytne produkty pro školní kuchyň a z kulturního fondu přispěje na nákup knih do školní knihovny. Odmění zvláštní odměnou třídu s nejlépe provedenými brigádnickými pracemi.

Schůzi předsedal za nepřítomného předsedu místopř. Červeny Josef, ale dobré snahy školy nebyly odměněny tak jak zní smlouva, žactvo pomáhalo brigádně na plení, sběru mandelinky a brambor, ale o odměně třídy nemohu mluvit, snad proto že představenstvo neznalo plnění toho co se zavázalo smlouvou kterou na výroční schůzi s potleskem
přijali. Hospodářské výsledky byly dobré, přesto že počasí zpozdilo jarní setí potom přišlo když nebyla žádoucí a když mělo pršet, tak bylo sucho což mělo vliv na výnos cukrovky a setí ozimů, které pro sucho bylo dost zdrženo a obilí vyšlo někde až hodně pozdě.

Výnosy po ha byly následující:

 • Pšenice 38.88 q
 • Ječmen 33.44 q
 • Oves 29.53 q
 • Luštěniny 8.67 q
 • Řepka 22.50 q
 • Hořčice 6.85 q
 • Cukrovka 142.64 q
 • Brambory 138.15 q
 • Krmná řepa 134.17 q

Výroba v živočišné:

 • Mléko 209.41 l
 • Vejce 92.737 ks
 • Hovězí maso 18.001 kg
 • Vepřové maso 36.541 kg
 • Drůbež 1.389 kg
 • Med 335 kg
 • Chov krav: 130 ks
 • Prasnic 48 ks
 • Slepic 820 ks

Hrubá tržba v rostlinné výrobě: 730.756.93 Kč

Hrubá tržba v živočišné výrobě: 894.969.19 Kč

Hrubá tržba v přidružené výrobě: 20.060.06 Kč

Úhrnem 1,750.651.21 Kč.

Prvním lednem převzalo Spotřební lidové družstvo Jednota hostinec „Na Šmerhově“. Emanuel Souček zůstal v podniku jako vedoucí. Středa byla stanovena pro vedoucího jako den klidu. Paní Voborová první pololetí provozuje živnost kadeřnickou až do 1. června samostatně. Od tohoto dne jest její živnost včleněna do místního hospodářství. Ruboš Karel holič provozuje, né však po živnostensku.

Snížení cen.

S velkým nadšením občanů bylo přijato 3. března snížení cen zboží. Potravin o  16% a průmyslového o 26% to obleky, látky, obuv, pračky, hodinky (v celkové hodnotě 2,3 miliardy). Také na početnější rodiny bylo pamatováno zvýšením 1. dubna příspěvků na děti v hodnotě 52 mil. Kč.

28. června předání požární zbrojnice.

Byla předána (až na podlahu dokončena) požární zbrojnice. O čtrnácté hodině se občané shromáždili na silnici před zbrojnicí. 

Rok 1960

Slintavka.

Tento rok začíná pro JZD neblaze, vyskytnuvší se v čp. 11 u býků na žír začátkem měsíce února slintavka, která byla příčinou úhynu jednoho kusu a  izolace obce. Téměř na měsíc. Z důvodu karantény byla přestávka ve  vyučování na zdejší škole, děti dostaly úkoly na týden domů. Obec byla uzavřena směrem k Sovinkám proti Čechlovským. Občané se střídali v hlídkách aby bylo zabráněno přechodu. Dík přísným opatřením nemoc se omezila pouze na čp. 11. 

Demolice čp. 110.

Doby karantény bylo využito na zbourání sešlého čp. 110 po Karlu Káleckým. Demolice byla provedena brigádně. Vlastimil Novotný a jeho tři synové během tří dnů barák rozebraly. Dřevo bylo odvezeno jako palivo na MNV. Ostatní materiál odstraněn, tak byla odstraněna špatná okrasa obce za pomocí místních občanů.

Vyučování na škole začalo v Březnu.

Polní práce.

Polní práce začaly v druhé polovici dubna a dokončeno setí začátkem května příznivé počasí mělo vliv na sklizně. Výnos po ha byl u pšenice ozimní 48.60 q, jarní 32.27 q, oves 36.93 q, řepka 10.80 q, vikev 24.80 q, hrách 25.20 q, okurky naklád. Z 0.70 ha 127 q, kukuřice na siláž 307 q. Cukrovky ze 66 ha 22.57 q, brambory 120 q, krmná řepa 600 q.

Finanční výsledky dobré.

Osvěta.

Nástup do slavného roku 15. výročí osvobození rudou armádou, radostně přijat referát přes. Ant. Novotného o návrhu nové socialistické ústavy, v tom duchu byla velká účast z obce na oslavě 1. máje v Ml. Boleslavi kam se jelo 3 autobusy.

Hvězda osvobození.

Škole se dostalo uznání za poctivou práci v rámci oslav 15. výročí od OVČSM jako první 8letá stř. škola splnila podmínky k rozsvícení „Hvězdy osvobození“ a povolila tuto hvězdu na škole rozsvítit. Nadšení bylo mezi občany z úspěšného vypuštění.

Sovětský svaz.

15. května do meziplanetárního prostoru poslán kosmický koráb o váze 4 tuny.

Volby.

Pod heslem za výstavbu nové budovy ZDŠ za splnění rozvoje zemědělské výroby nastoupilo se do příprav voleb do Národního shromáždění a národních výborů.

Obvody.

Obec byla rozdělena na 19 obvodů:

č. 1 Hájecká ulice čp. 2,3,76,77,114,149,200,201,203,204,205,213,234

č. 2 Hrušovská a nádražní čp. 150,151,152,166,169,174,175,176,179,180,186,220,226

č. 3 Hlavní a k pile čp. 50,64,65,66,67,74,75,104,128,156,188,221

č. 4 část k pile čp. 68,69,70,71,73,157,158,159,160,161,162,234,231

č. 5 U Pily čp. 163,164,165,199,202,214,215,217,218,219,222,228,235,236

č. 6 Chotětovská čp. 133 – 139, 181,189,197,198,209,210,211,216,212

č. 7 U hřbitova čp. 49,81,108,113,117,130,131,132,140,148,153,193,232

č. 8 Hlavní a Staligradská čp. 51 – 57, 59,112,118,119,129

č. 9 K Faře čp. 4 – 10, 60 – 63, 145, 154, 78

č. 10 Strenická čp. 11 – 21, 105,11,122,225

č. 11 JZD čp. 49 – 45.47.48.72.79.80.123.143.144

č. 12 Nemyslovická čp. 24,28,31,32,34,35,36,37,38,120,121,127,229

č. 13 Část Nemyslovické k ČSSS čp. 29,30,40,41,42,82,83,84,106,124,125,126,147

č. 14 k ČSSS a střed čp. 85 – 91,93,94,107,146,173

č. 15 zbytek středu čp. 95 – 102,109,116,194,227

č. 16 ČSSS a Hájek čp. 1,22,23,46,58,144,155

č. 17 ČSSS a zámek čp. 25,26,27

č. 18 Sovinecká čp. 168,170,172,177,178,184,185,187,196,206,207,208

č. 19 Zbytek Sovinecké čp. 167,171,182,183,190,191,192,195,223,224

Pro každý obvod zřízena volební komise čtyř členná, která měla za úkol zaregistrovat kandidáta do MNV, opatřit volební lístky a dozírat na průběh voleb v obvode a voličské seznamy. Komise zahájily činnost 28.  dubna.

Kandidáti na obvod:

 • č. 1 Mucek Jarosl
 • č. 2 Procházka Boh.
 • č. 3 Vobora Václav
 • č. 4 Kouba Václav
 • č. 5 Šulcová Jarmila
 • č. 6 Hodovník Alois
 • č. 7 Tvrzský Josef
 • č. 8 Kořenovská Anna
 • č. 9 Ryba Frant. st.
 • č. 10 Jan Zahrádka
 • č. 11 Šverma Jiří
 • č. 12 Pokorná Anna
 • č. 13 Novák Jindřich
 • č. 14 Hylebrant Josef
 • č. 15 Fatka Josef
 • č. 16 Procházka Jiří
 • č. 17 Hájek Laď.
 • č. 18 Benešová Eva
 • č. 19 Ladman Václ.

Volby 12.6.

Nadešel volební den za zvuků hudby od časných hodin do 14 hodiny, občané splnili manifestačně svou povinnost odevzdání hlasu poslanců, kandidátů všech stupňů od nár. shromáždění do MNV. Za předsedu MNV zvolen Mucek Jaroslav zaměstanec AZNP. Tajemníkem jmenoval OVKSČ Hájka Ladislava. Členy rady revoluce: Fatka Josef (př. veřejného pořádku komise) Vobora Václav (předs. finanční k.) Tvrzský Josef (př. školské komise) Hylebrant Josef (př. místní hospodářské komise) Procházka Jiří (př. stavební komise) Kořenovská Anna (výbor žen) Zahrádka Jan (př. – komise)

Úkol který stojí před novými MNV není malý. Dostavba nové budovy MNV, vyčištění rybníka, úprava místních komunikací a mnoho jiných, jako stavba prodejny protože se nyní Jednota omezila jen na jednu prodejnu v domě u Millerů.

Oslavy měsíce československého – přátelství.

Před budovou vyhrává kapela Ruboše Karla, členové sboru stojí v řadě, účast nebyla velká pouze ke stu lidí. Za MNV přivítal přítomné předs. Procházka Ladislav za ONV promluvil náměstek předsedy s. Horák za požárníky s. Knespl. Počasí však mělo nemalý vliv na účast, vítr porážel vázy na stolu kde byla obecní kronika předložena k podpisu.

S. Horák se zmínil o práci jednoty, a o mezinárodní situaci. Silný vítr však znemožnil poslech řečníka. Rovněž i nálada byla stísněná. Po proslovu byl položen základní kámen k budově národního výboru. Poklep provedl za okresní národní výbor s. Horák za MNV Sovinky s Kolář Karel tamější předseda MNV.

Při této příležitosti byly předány diplomy ing. Benešovi a Káleckýmu Václavovi za dlouholeté členství. Celá slavnost byla pořádána radou MNV ale nebyla ani sedmi členná rada přítomna protože se ostatní členové na akcí nepodíleli, což bylo tím že celá příprava slavnosti nebyla v radě projednána. Po proslovu se počasí trochu utišilo a hudba zahrála do pochodu. Průvod se sice seřadil za hudbou ale zhoršení počasí bylo příčinou že občané místo uspořádaného průvodu se z části rozcházeli do svých domků a z části od Krejčíků šli po cestě ke Šmerhovu zatím co hudba s málo jednotlivci pokračovala po silnici hořejší a pod farou zabočila na „Šmerhov“.

Ani konzul se nevyjádřil na zahradě bylo asi třicet lidí.

Celková slavnost dopadla jak po stránce finanční tak i jinak špatně. Bylo to o  pouti, ale jak jsem se zmínil čas ovlivnil celou akci tak že měla ráz všedního dne.

Podpisy byly provedeny do nové kroniky.

Sovětští hosté.

Jinak prožili Bezenští a Sovinští občané 11. červenec když v sobotu odpoledne o 15.30 hodině zastavil autokar před školou kde se shromáždilo na 500  lidí a z něho vystupovali hosté ze Sovětského svazu přímo do náručí naší mládeže aby jim odevzdali kytičku a uvázali ponýrský šátek kolem krku. Málo kdo udržel se aby nezaslzel když uviděl jak neznámý člověk zvedá cizí dítě a líbá je se slzou v oku, tiskne na prsa a přitom volá „ať žije československý lid“. Ne to nebyla přetvářka, ale něco velkého co přichází z hloubi srdce člověka který neskrývačně vyjadřuje své cítění k našemu národu. Konečně se dostává ke slovu zástupce KČSP a jeho jménem vítá hosté. Naposledy předs. místní SČSR představuje hostům funkcionáře načež předs. NF s. Mucek seznamuje s prostřední do jakého se hosté dostali. Na to staročeským způsobem, chlebem a solí vítá nám drahé předsedkyně výboru žen Pecháčková.

Po zapsání se do kroniky a tlumočení pozdravů ze sovětského svazu a  poděkovali za přijetí, odcházejí hosté na MNV a po občerstvení na hřbitov kde u hrobu rudoarmejce promluvil s. Zahrádka a požádal aby ve  své vlasti pomohly nalézt jeho rodinu. Na závěr pokládají hosté darované květy dětí nejen na hrob krajana ale také na hrob partyzána Horáka. Po odchodu ze hřbitova který se zaplnil lidmi zástupci farmy a JZD Bezna a  Sovinští si odvádějí hosty aby jim ukázali své objekty a způsob hospodaření. Třicet jedna jest velice málo aby uspokojili všechny ty kteří si chtěli odvézt hosty do svých domácností aby se mohly přesvědčit jak náš venkovský člověk žije. Když jsem soudružce která byla u Židů (na mne se již nedostalo) byla učitelka řekl že v naší obci čítající 230  domů jest na 200 radiopřijímačů, 60 televizorů, 30 osobních aut, 67  motocyklů, řekla mi žijete charašo! Večer při zaplněním sálu Pohostinství při hudbě Ruboše a vystoupení souboru ČSM . Prožili jsme krásný nezapomenutelný večer zpěvu, tance a projevu přátelství naších bratří z dalekého kraje Sverdlovské oblasti.

Při této příležitosti jsem měl možnost poznat že se přesto vyskytli jedinci kteří se dovedly přetvařovat. Nám pak zůstala krásná vzpomínka na jedné straně a na druhé jednou opravdu čistá a upravená obec.

Beseda.

„Věda pomáhá vesnici“ byla pořádána OB a Čes. spol. pro zřízení pol. a věd znalostí v Ml.Boslavi. 8 prosince na sále Šmerhova o 19 hodině, zaměřena k otázkám odzdravení stáda skotu (problém BA) zajištění krmné základny, chov skotu v řepař. Oblasti a jak rozvíjet kulturní život na vesnici. Účast i z okolí velká, sál zaplněn. Na 36 otázek obšírně zodpověděli: Dr. Ing Vladimír Kosil, profesor vys. Školy zeměděl. v Praze, Dr. Šmerha,
Dr. Regal, profes., MVDr Frant. Krásný, ředitel kraj. veter. Nemocnice.

Členové divadla E.F. Buriana v Praze.

Beseda trvala do 24 hodin.

ČSM.

Práce svazu mládeže od počátku byla slibná. Dával se do pořádku barák čp. 118  a klubovna. K prvnímu máji chlapci postavili (25m) máj v parku na Stalingradském nám. Z bujnosti však chlapci uřízly máj v Jiz. Vtelně přinesli a postavili ji vedle své. To však mělo za následek že se Vtelenští chtěli odvděčit ale pokus o uříznutí máje se nedařil a chlapci museli celé noci hlídat. Až jednou přijelo auto a než se hlídači probudili máj auto odvezlo do Mělnického Vtelna.

Před slavností staročeských májí  museli postavit máj novou a pak hlídali již staří občané,také ve dne.

Samotná slavnost se podobala spíše konci masopustu to proto že otec předsedy svazu mládeže s jedním chlapcem ustrojeného za bábu a sám jako dědek chodil s flašinetem po obci barák od baráku. Jedině pionýři pod dohledem s. učitelky Versichové s tanečky a zpěvy zpestřily ráz slavností, účast byla veliká.

10. výročí pionýrské organizace.

Dvacátého třetího dubna pořádala škola pionýrský sraz při kterém zaplál oheň, druhý den byla akademie v sokolovně, na které bylo odevzdáno pionýrům čestné uznání a stuha na prapor a jmenováno 130 pionýrů nositelů rudých hvězdiček. Chyběla větší účast dospělých, jinak program byl velice pěkný.

M.D. žen.

Mezinárodní den žen oslavila škola „Jednota“ a výbor žen besedou zakončeno tancem mnohých. Program zpěvy, recitace a tanečky připravila s dětmi s. Versichová.

Sportovní den.

Na zakončení školního roku se vedení s. učitele Drbohlava předvedlo žactvo pěkné ukázky cvičení a hry. Slavnost zakončili fotbalovým zápasem.

Školní rok se zahajoval slavnostně v sokolovně pod vedením nového ředitele s. Aloise Horsy, který sem byl přeložen z Novách Benátek. Ředitel Miler Josef byl přeložen do Ml. Boleslavě na osmiletku jako učitel jeho žena do Krnska. Na škole nastoupil z poloviny nový učitelský sbor. Jako zástupce ředitele byl jmenován – Josef. Ředitel Horsa však v obci nebydlel a většina učitelů také dojížděla což nepřineslo žádoucí zlepšení kulturní práce v obci.

Výročí říjnové.

Revoluce byla oslavena měsícem přátelství  s bohatým programem. Na této práci se podílela škola.

Zahájení položením věnců na hroby rudoarmejce aj. Horáka po návratu ze hřbitova zahájena výstava knih na sále „Šmerhova“ při které s. učitel promítal film. Výstavka trvala 14 dní a bylo prodáno hodně knih. Každý den odpoledne byl promítán film. Na zakončení byla pořádána beseda o  návštěvě sovětského svazu. Slavnostní zasedání MNV na zakončení měsíce přátelství konalo se ve školní budově. Nebyli přítomni ani všichni poslanci MNV z občanů slabá účast. Jedině žáci školy zaplnily třídu.

Zapsal Zahrádka Josef. Pokračování v nové knize.

Městys

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 19 °C
středa 17. 7. skoro jasno 28/16 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 29/17 °C
pátek 19. 7. jasno 31/18 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:177
TÝDEN:353
CELKEM:827883

Odkazy

 

Středočeský kraj

ROP Střední Čechy

HK Středočeského kraje

ePUSA

GEOSENSE - BeznoUtility reportSK Bezno - Sovínky

Foto