Městys Bezno
Městys Bezno

Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed-zvláštní matrika.Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního list může matriční úřad vydat jeho druhopis.

Kdo a za jakých podmínek

O vydání matričního dokladu může požádat

  • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci,
  • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úředním potřebu,
  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
  • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Kam se obrátit

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak na Úřad městské části Brno-střed Zvláštní matriku.

Co musíte předložit

Žadatel předloží

  • doklad, kterým prokáže svoji totožnost, popřípadě

  • veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Poplatky

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.
Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se platí správní poplatek 300,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou).

Lhůty

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Kdy, s kým a kde situaci řešit:

Úřední hodiny matriky

  • pondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
  • středa: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00

Úřad městyse Bezno, Boleslavská 154 - matrika

Foto